Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1016739
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34124
NSČR: 117761
NSSČR: 63277
USČR: 76633
EUR-LEX (sk): 11448
EUR-LEX (cz): 11486
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417052
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
16.07.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: akreditácie


Približný počet výsledkov: 25 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akreditácie
  • akreditacia nájdené 121 krát v 25 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 35 dokumentov
Krajské súdy SR 97 dokumentov


Právna veta: Právnická osoba so sídlom na území členského štátu Európskej únie, ktorá bola zriadená na vzdelávanie alebo výskum, je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola za predpokladu, že má štátny súhlas.

Úryvok z textu:
... na pôsobenie ako súkromnej školy a akreditácie na päť rokov bakalárskemu študijnému programu č.j. 19 787/2000-30 a rozhodnutie o akreditácii zo dňa č.j. 12 973/2005-30 a rozhodnutie o predĺžení akreditácie zo dňa 5.5.2005, ... území Slovenskej republiky toleruje, a teda nepotrebuje súhlas. Dovolateľ sa zároveň domnieva, že zahraničné vysoké školy so sídlom a akreditáciou v inom členskom štáte EÚ nepotrebujú povolanie od príslušných exekutívnych orgánov štátu, v ktorom pôsobí ako akreditovaná zahraničná .
Právna veta: Podmienkou pre priznanie peňažného príspevku na kúpu pomôcky (vodiaceho psa so špeciálnym výcvikom) je absolvovanie výcviku používania pomôcky u osoby odborne spôsobilej na takýto výcvik v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výcvikové školy. Podmienka členstva v medzinárodn ej organizácii združujúcej výcvikové školy sa ... . z., lebo nie je členkou medzinárodnej organizácie združujúcej výcvikové školy a ani jej nebola udelená akreditácia medzinárodnou organizáciou združujúcou výc vikové školy. Pokiaľ žalobkyňa namietala, že podala prihlášku za člena takejto .
Právna veta: Za rozhodnutie vydané v súlade so zákonom nemožno považovať rozhodnutie, ktoré je zrozumiteľné iba pre správny orgán, ktorý ho vydal; najmä ak ide o rozhodnutie, ktoré samo osebe znamená prekážku výkonu vybraných činností.

Úryvok z textu:
... 219 OSP potvrdiť považujúc ho za vecne správny. Stotožnila sa s názorom krajského súdu vysloveným v odôvodnení napadnutého rozsudku, že akreditácia Technickej univerzity v Košiciach z roku 2004 potvrdila už daný stav v obsahovej náplni výučby v študijnom odbore meračstvo, geodézia .
Právna veta: Trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona je úmyselným trestným činom, ktorého podstata spočíva vo vylákaní plnenia od oprávneného subjektu predstieraním okolností, ktoré nie sú súladné s podmienkami, za ktorých možno plnenie poskytnúť, pričom páchateľ tak uvádza oprávnený subjekt do omylu v otázke splnenia predpísaných podmienok. Podmienkou naplnenia objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu v základnej skutkovej podstate nie je vznik škody, preto ani úmysel páchateľa nemusí k spôsobeniu škody smerovať, aj keď spravidla tomu tak bude. Výška spôsobenej škod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... realizova la J. P. pod obchodným názvom Bc. J. P. - E. , ktorá sa nezúčastnila výberového konania a nedisponovala ani potrebnou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Od samotného podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku až po podanie žiadosti .
Právna veta: 1) Podstatnou obsahovou náležitosťou rozhodnutia správneho orgánu je aj jeho odôvodnenie, ktoré niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania - posilňovať dôveru účastníkov správneho konania v správnosť rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia fyzické a právnické osoby viedli k dobrovoľnému plneniu povinností (§ 3 ods. 4). Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé odôvodnenie môže za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... t. j. nie je akreditované ako stredoškolské ani vysokoškolské vzdelávanie, a keďže nemá v Českej republike priznanú akreditáciu nie je považované za rovnocenné s iným akreditovaným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelávaním. Vzhľadom na uvedené zotrval na ... úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 1, pričom sa toto zákonné ustanovenie výslovne nezmieňuje o nevyhnutnej akreditácii tohto štúdia ako vysokoškolského štúdia. Na základe tohto záveru je možné konštatovať, že žalovaný nedostatočne posúdil .
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 250v ods. 1 O.s.p. pre Najvyšší súd vyplýva, že spoločným znakom pre priznanie súdnej ochrany v prípade tvrdeného nezákonného zásahu orgánom verejnej správy je nežiaduci a neudržateľný stav v spoločenských vzťahoch majúci svoj základ v mimozákonnom aktivizmu (postupu, útoku) vo verejnej správe, a hoci sa nemal uskutočniť, tak sa v rozpore s požiadavkami zákonnosti konania zakotvenými v článku 2 ods. 2 ústavy realizuje, a po vyčerpaní osobe dostupných opravných prostriedkov bez odozvy vo forme nápravy dôsledkov nezákonného zásahu návrh včas predložený súdu jedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nedostatku akreditácie colného laboratória, orgán verejnej správy zdôraznil, že colné laboratórium je akreditovaným laboratóriom v súlade s medzinárodnou normou o akreditácii STN EN ISO IEC 17025:2005, pričom akreditačným orgánom, ktorý udelil akreditáciu pre colné ... v tomto protokole sú poskytované na základe požiadavky zákazníka mimo r ámca akreditácie SNAS. - Uvedené názory a interpretácie nespadajú do predmetov akreditácie SNAS. - Nomenklatúrne zatriedenie uvedené v tomto dokumente je názorom CL a .
Právna veta: Za nedodržanie zákonných povinností uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa s poukazom na § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. môže správny orgán, ktorého právomoc je daná zákonom o ochrane spotrebiteľa uložiť pokutu podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa.Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2 000 000 Sk. Za opakované porušenie povinnosti v prieb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnutého rozsudku, pretože z obsahu spisu vyplýva, že skúšobné laboratórium, ktoré vykonalo predmetné analýzy je akreditovanou osobou, ktorá pred udelením akreditácie, ako aj počas svojej činnosti musí spĺňať akreditačné pravidlá, t.j. požiadavky aj na odborné znalosti a prax odborných zamestnancov .
Merito bezpečnostná služba, udelenie akreditácie
... odborn ej prípravy a po radenstva pri udelení licencie musí zároveň udeliť aj akreditáciu. Akreditáciu ministerstvo udelí na základe žiadosti podanej žiadateľom o udelenie akreditácie, ktorý je držiteľom licencie, ale až po splnení podmienok ustanovených zákonom ... odbornú prípravu , keď nemá akreditáciu??? Vytýkal súdu, že nad týmto sa vôbec nezastavuje , že ak splnil podmienky pre vydanie licencie a zákonné podmienky vydania akreditácie je MV SR zo zákona povinné mu akreditáciu vydať. Poradenstvo môžu .
Merito školné, § 113a ods. 10, § 92 zákona č. 131/2002 Z. z.
... to len do 31. decembra 2008). Teda jediná podmienka, ktorú zákon kládol, bola akreditácia študijného programu a zároveň určil lehotu, do kedy je platná akreditácia študijných odborov zriadených podľa predchádzajúcich právnych predpisov. V čase prijatia žalobcu na štúdium ... aj z dôvodovej správy k zákonu č. 131/2002 Z. z.) vyplýva, že na transformáciu vzdelávacích aktivít vrátane akreditácie nových štu dijných programov a prechodu na kreditový systém zákon poskytuje vysokým školám lehotu do konca roku .
Merito § 261/1,2a Tr.zák.
... . zväzok) sa deklarovalo zabezpečenie odborného vedenia a naplnenia školení, pričom sám obžalovaný uvádza, že na prednášanie v tejto oblasti mal akreditáciu a bolo bežnou praxou, že lektori sa navzájom z astupovali. Tejto podmienke teda bolo učinené zadosť a zmena v osobe .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.