Nájdené rozsudky pre výraz: akreditačná komisia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
45 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Základným cieľom, resp. poslaním konania v správnom súdnictve podľa V. časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku (v rámci ktorého bolo vydaný aj napadnutý rozsudok krajského súdu) je preskúmavať „zákonnosť“ rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy. Úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov pri zisťovaní skutkového stavu, ale len preskúmať „zákonnosť“ ich rozhodnutí, teda to, či kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených žalobou rešpektovali príslušné hmotno-právne a procesno-právne predpisy. Inými slovami povedané, treba vziať d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžo/55/20 14 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Ľubici Filovej v právnej veci žalobcu: MUDr. P. K. , trvale bytom H. , zastúpený advokátkou : JUDr. Eva Pravdíková Bučková , Sputnikova 18, Bratislava, proti žalovanému: Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, Bratislava, zastú
Kľúčové slová: správne konanieautorizáciazastavenie konania
Právna veta: Na konanie, v ktorom Národný inšpektorát práce vydáva (a odoberá) osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. Národný inšpektorát práce teda v správnom konaní začatom na základe návrhu žiadateľa autoritatívne zisťuje, resp. posudzuje podanú žiadosť na vydanie osvedčenia z hľadiska splnenia všetkých zákonom stanových podmienok (§ 21 ods.2 veta prvá zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y N a j v y š š í s ú d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y v s e n á t e z l o ž e n o m z p r e d s e d n í č k y s e n á t u J U D r . J a n y Z e m k o v e j P h D . a s u d c o v J U D r . G a b r i e l y G e r d o v e j a J U D r . I v a n a R u m a n u v p r á v n e j v e c i ž a l o b c u : I n g . P. H. , b y t o m S. , Ž. p r á v n e z a s t ú p e n é h o : J U D r . Š. S. a d v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžk/20/2018 1017200501 21. 05. 2019 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2019:1017200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: AKADÉMIA MÉDIÍ, odborná vysoká škola mediálnej a marketingo
Meritum nečinnosť orgánu verejnej správy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžk/14/2017 5016200492 19.06.2018 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5016200492.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci žalobkyne (v konaní sťažovateľka): L., bytom I., I., zast.: Mgr. Matejom Krajčim, PhD., advokátom so sídlom advokátskej kancelárie Záhradnícka č. 51, Bratislava, proti žalovanému: Katolícka univerz
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžo/36/2013 1012209663 11.12.2014 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:1012209663.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA s.r.o., so sídlom Komárnická 11, Bratislava, IČO: 45 988 706, zastúpeného splnomocnencom Procházka & partners, spol. s r.o., so sídlom Búdkova 4, Bratislava, IČO: 36 854 948, za ktorého koná
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1012209663 Dátum vydania rozhodnutia: 15. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1012209663.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: TAROM s.r.o., so sídlom Halenárska 3, Trnava, IČO: 47 505 036, právny nástupca obchodnej spoločnost i NIRCOTRADE s.r.o., IČO: 47 620 153, ktorý bol právnym nástupcom obchodnej spoločnosti BRATISLAVSKÁ AKA
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sži/7/2012 1011201274 26.09.2012 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2012:1011201274.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. C.J., bytom H. proti žalovanému: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OLP 354/2011 zo dňa 19.5.2011, o odvolaní ž
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1115219798 Dátum vydania rozhodnutia: 18. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1115219798.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobkyne: B. I., bytom S. X., XXX XX S., proti sťažovateľovi: Slovenská a
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžo/8/2013 4012200271 04.07.2013 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2013:4012200271.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: I. X., G. T., právne zastúpený: Advokátskou kanceláriou JUDr. CIMRÁK, s.r.o., Štefánikova 7, N
Meritum školné, § 113a ods. 10, § 92 zákona č. 131/2002 Z. z.
Najvyšší súd 2Sžo/ 47/2011 Slovenskej republiky ROZSUDO K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu : M. C. , nar. X. , bytom v N. , zastúpeného advokátom JUDr. Milošom Cimrákom, AK so sídlom v Nitre, Štefánikova 7, proti žalovanému : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, so sídlom v Banskej Bystrici, N
MENU