Nájdené rozsudky pre výraz: Akt správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 164

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

43 dokumentov
231 dokumentov
8 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 244 ods. 1 až 3 OSP iba tie rozhodnutia správnych orgánov, ktorých priamym účinkom je legálny zásah do právneho postavenia jednotlivca (prostredníctvom založenia, zmeny alebo zrušenia oprávnenie alebo povinnosti) alebo pripustenie možnosti tohto legálneho zásahu do jeho práv, právom chránených záujmov alebo povinností, podliehajú súdnemu prieskumu postupom podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorý má charakter subsidiárnej súdnej ochrany v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky pre oblasť rozhodovania v správnom konaní. Prieskum zákonnosti ostatných aktov s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž o/6/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : A. P. , bytom H. X. , zastúpeného advokátom M gr . R. G. , LLM , AK so sídlom C. X. , B. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Žiline , so sídlom ul. A. Kmeťa 17, Žilina o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnut ia žalovaného č. k. 2009/00503/KRA zo dňa 27 . januára 200 9, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 21S/14 /2
Právna veta: Vyhotovenie písomného výstupu (protokolu) osvedčujúceho zistenia dohliadajúceho subjektu a ani následné vyhodnotenie opodstatnenosti písomných námietok dohliadaného subjektu k protokolu a zachytenie tohto procesu (a jeho výsledku) vo forme zápisnice z prerokovania námietok, ktorým úkonom sa tento proces završuje, nemožno považovať za úkon správneho orgánu, ktorým by bol sťažovateľ na svojich právach priamo ukrátený alebo dotknutý. Pokiaľ však dohliadajúci subjekt realizoval zákonné oprávnenie podľa § 47 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z.z. a uložil dohliadanému subjektu povinnosť prijať opatrenia na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/63/2020 1019201215 28. apríla 2021 JUDr. Viera Nevedelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1019201215.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o., so sídlom Na Letisko, Letisko Poprad - Tatry, Poprad, IČO: 00 697 516, právne zastúpený JUDr. Jánom Havlátom, advokátom so sídlom 811 01 Bratislava, Rudnayovo námest
Právna veta: Konanie a rozhodovanie v oblasti verejnej správy znamená nezriedka zásah do práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb. Správne súdnictvo poskytuje súdnu ochranu pred nezákonným rozhodnutím a postupom orgánov verejnej správy. Možnosť súdnej kontroly štátnej moci je neoddeliteľným atribútom právneho demokratického štátu. Správne súdnictvo v Slovenskej republike vychádza z materiálneho chápania právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR) vyžadujúceho, aby verejná správa bola pod kontrolou súdnej moci. Preskúmavanie rozhodnutí v správnom je založené jednak na kontrole verejnej správy v t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /31/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mesta M. , N.M. , IČO X. , zastúpeného advokátom JUDr. J. F. , so sídlom AK M. , proti žalovanému Úradu pre verejné obstarávanie , Dunajská 68, P. O. Box 58, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 447 -6000/6/2010 z 18. novembra 2010 a rozhodnutia žalovaného č. 447 -6000/3/2010 zo 04. novembra 2010 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Kra js
Právna veta: Osobitným zákonom vzťahujúcim sa na vec je zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, ktorý v § 5 ods. 3 jednoznačne ustanovuje, že na konanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, t. j. zákon č. 61/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Vo svetle vyššie uvedeného mal odporca v prípade nevyhovenia žiadosti navrhovateľa vydať rozhodnutie (hoci by išlo o negatívne r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. A., bytom M., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Trnave, Vajanského č. 2, Trnava o preskúmanie zákonnosti stanoviska odporcu č. K2005/01764 zo dňa 4. marca 2005, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 38Sp/40/2006 - 63 zo dňa 27. novembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie
Právna veta: Z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že PZ Jasenov podalo žiadosť o vyškrtnutie žalobcu zo zoznamu členov poľovníckej stráže. V prílohe žiadosti PZ Jasenov predložilo zápisnicu zo zasadnutia Výboru PZ Jasenov konaného dňa 25.11.2013 v Miroli, podľa ktorého Výbor PZ Jasenov prijal uznesenie č. 4/2013, ktorým schválil odobratie poľovníckej stráže žalobcovi zo zdravotných dôvodov. Ďalej PZ Jasenov k žiadosti o vyškrtnutie priložilo uznesenie č. 1/2014 z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 12.01.2014 v Miroli, ktorá schválila vyškrtnutie žalobcu zo zoznamu členov poľovníckej stráže. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo /161/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Kataríny Benczovej v právnej veci žalobcu: P. S., bytom D. D. , K. , právne zastúpeného: Mgr. Jaroslav Martiňuk, advokát so sídlom Branisková 7, Košice, proti žalovanému: Okresný úrad Svidník, poz emkový a lesný odbor, so sídlom So
Právna veta: Jednou z možných foriem oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia (nie však v potrebnom rozsahu a v časovom okamihu pred rozhodnutím) je nahliadnutie do administratívneho spisu. V súvislosti s uvedeným procesným úkonom Najvyšší súd (rozsudok sp. zn. 4Sžo/10/2011 z 23. marca 2011) judikoval nasledujúci právny názor: „Cieľom tejto úpravy je posilniť právo účastníka konania na informácie týkajúce sa priebehu a výsledkov konania. Zmyslom využitia tohto procesného práva v priebehu správneho konania je predovšetkým prispieť k získaniu prehľadu o všetkých doterajších úkonoch správneho orgánu tak, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžp/12/2013 1012200261 30.10.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:1012200261.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupe
Právna veta: Preskúmanie daňových rozhodnutí podľa § 77 daňového poriadku je procesným prostriedkom dozoru, prejavom právomoci druhostupňového správneho orgánu uskutočňovať kontrolu nad činnosťou podriadených správnych orgánov. Ide o mimoriadny spôsob preskúmania právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, na ktoré nemá účastník konania zo zákona právny nárok (nie je to totiž mimoriadny opravný prostriedok). Uplatňuje sa za zákonom stanovených podmienok, z úradnej povinnosti, ak okolnosti prípadu nasvedčujú, že vydané rozhodnutie je nezákonné. Je potrebné si uvedomiť, že vybavenie podnetu na preskúmanie ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200934 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200934.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ATGL, s.r.o., so sídlom Banícka 703/16, Veľký Krtíš, zastúpený: JUDr. Ing. Norbert Káša, advokát, so síd lom Námestie republiky 283/4, Lučenec, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
Meritum Vlastníctvo
Právna veta: Potvrdenie návrhu zoznamu prevádzkových jednotiek ponúknutých na predaj na verejnej dražbe nie je rozhodnutím správneho orgánu, ktoré podlieha súdnemu preskúmaniu. Návrh na určenie neplatnosti dražby treba posúdiť ako návrh na začatie konania podľa § 80 písm. c) O. s. p..

Úryvok z textu:
(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. 11. 1992, 3 Sž 17/92.) Žalobou podanou Mestskému súdu v Bratislave žalobca žiadal určiť, že právny úkon dražby prevádzkovej jednotky, ktorá sa konala 5. apríla 1992, je neplatný. Súčasne žiadal určiť, že na žalovaného v druhom rade neprešlo vlastníctvo k vydraženej prevádzkovej jednotke. Žalobca v žalobe poukázal najmä na to, že žalovaný v prvom rade zaradil uvedenú prevádzkovú jednotku do dražby napriek tomu, že k jej zaradeniu do dražby n
Právna veta: Žalovaný následne poukázal na ustanovenie § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia a uviedol, že školské vysvedčenie, ako doklad, ktorým sa preukazuje získané vzdelanie, má povahu deklaratórneho správneho aktu. Konštitutívnym aktom, ktorým sa nadobúda príslušné vzdelanie, je samotné absolvovanie štúdia, resp. riadne ukonče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8014200817 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8014200817.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. R., narodený XX. G. XXXX, bytom Y. K., N. XXX, právne zastúpený: Advokátska kancelária Škamla, s .r.o., so sídlom Žilina, Makovického 15, IČO: 36 799 688, proti žalovanému 1/: Gymnázium J. Francisciho
Právna veta: Odporca podľa zákona č. 330/1991 Zb. koná ako orgán štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 5 ods. 2 písm. c/) a jeho rozhodnutia a postupy podľa tohto zákona sa preto považujú za rozhodnutia a postupy v oblasti verejnej správy. Takto potom aj vzťah medzi navrhovateľom ako účastníkom pozemkových úprav a odporcom ako orgánom štátnej správy v oblasti pozemkových úprav je vzťahom verejnoprávnym vyplývajúcim zo zákona č. 330/1991 Zb. a nemožno ho považovať za vzťah občianskoprávny.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Nds /1/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa označeného ako „Združenie ú .“, so sídlom Miestny úrad Mestskej časti Z ., N., B ., zastúpeného JUDr. O. Š., advokátom so sídlom P. , proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Bratislave, so sídlom Trenčiansk a 55, Bratislava, o „uloženie povinnosti zapísať navrhovateľa do registra združení“ podľa zákona č. 330/1991 Zb. , veci vedenej na Krajskom súde v Brat
MENU