Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093238
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania
  • aktivny nájdené 9658 krát v 4781 dokumentoch
  • a nájdené 3319935 krát v 63927 dokumentoch
  • pasivny nájdené 4789 krát v 2043 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 7168 krát v 2539 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 290450 krát v 43313 dokumentoch
  • konanie nájdené 1406508 krát v 63301 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Krajské súdy SR 50 dokumentov


Právna veta: Dovolací súd vo všeobecnosti poukazuje na to, že otázka aktívnej legitimácie účastníkov konania (žalobcu) nemá žiaden vplyv na prípustnosť dovolania podľa § 237 O.s.p. Ak súd nesprávne posúdi túto otázku, nejde o vadu konania, ktorá by spôsobovala tzv. zmätočnosť konania. Nedostatok hmotnoprávnej legitimácie (vecnej aktívnej alebo pasívnej legitimácie) môže mať iba vecný dopad na výsledok sporu v podobe vydania meritórneho rozhodnutia, ktorým sa žaloba zamieta. Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.) a procesnú s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. P. M. , advokátkou v B. , proti žalovaným 1/ N. , naposledy so sídlom v H.H. , 2/ M. , zastúpeným JUDr. J. Č. , advokátom v H.H. , 3/ Ing. P. M. , bývajúcemu v R. , 4/ Mgr. R. M. , bývajúcej v R. , žalovaní 3/ a 4/ zastúpení JUDr. J. S., advokátom v L. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 8 C 55/1996 o dovolaní .
Právna veta: Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 6 O.s.p.) a procesnú spôsobilosť (t.j. spôsobilosť samostatne konať ako účastník konania § 20 O.s.p.). Nedostatok procesnej spôsobilosti účastníka konania (spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať procesné práva a povinnosti) bez riadneho zastúpenia je vadou, na ktorú dopadá § 237 písm. c/ O.s.p. K vade takejto povahy v danom prípade nedošlo. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Mgr. Z. V. bytom Č., proti odporcovi: Mgr. P. M., bytom Č., zastúpeného JUDr. L. D., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 41 000 Sk (1360.95 €), ktorá sa viedla na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 12C 999/2000, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 9 Co 357/2007 z 13. marca 2008 takto r o z h o d o l: Dovolanie odporcu o d m i e t a. .
Právna veta: Ak žalobca, ktorý sa stal na základe zmluvy o prevode akcií akcionárom akciovej spoločnosti, nie je v čase podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia tejto akciovej spoločnosti zapísaný do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedenom Centrálnym depozitárom a nie je v čase podania žaloby ani likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom alebo členom dozornej rady akciovej spoločnosti, nie je aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby.

Úryvok z textu:
... pred súdom. Súd sa podľa nich neoboznámil s originálmi listinných akcií, a túto skutočnosť považujú za zásadnú pre objektívne posúdenie aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania. V odvolaní tiež uvádzajú, že dôvody zastavenia konania o návrhu žalobcu v 2. rade rozsudok neuvádza, preto podľa nich je .
Merito preskúmanie povolenia v správnom súdnictve, čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, § 244, § 247, § 248 OSP
... súdneho prieskumu podľa § 248 Občianskeho súdneho poriadku , 6) ďalšie procesné podmienky (včasnosť podania žaloby, vecná a miestna príslušnosť súdu, aktívna a pasívna legitimácia účastníkov konania, atď. - § 250b, § 250, § 246, § 246a Občianskeho súdneho poriadku). Súdne preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy je .
Merito o vypratanie nehnuteľnosti
... mienil spochybňovať „spôsobilosť“ pristúpenia žalobcu 2/ do konania s jeho aktívnou legitimáciou v spore, k tomu dovolací poznamenáva, že otázka aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania (žalobcov i žalovaných) nemá žiaden vplyv na prípustnosť dovolan ia podľa § 237 O.s.p. Ak súd nesprávne posúdi .
Merito o vydanie nehnuteľných vecí
... kyne je dôvodné iba s časti, keďže bola splnená podmienka riadnej výzvy, teda riadne uplatneného práva, taktiež bola splnená podmienka aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania a preto považoval za dôvodné vydanie nehnuteľnosti parcely č. E. – poľnohospodárska pôda o výmere X. m2, zapísaná na LV č .
Merito o zaplatenie 70003,92 € s príslušenstvom
... Sk s príslušenstvom, ktorá mala predstavovať jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti vo vlastníctve žalobkyne. Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. l O.s.p. tak, že žalovanému priznal náhradu trov konania vo .
Merito o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
... “ pristúpenia žalovaného 3/ do konania s jeho pasívnou vecnou legitimáciou v spore, k tomu dovol ací súd poznamenáva, že otázka aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania (žalobcov i žalovaných) nemá žiaden vplyv na prípustnosť dovolania po dľa § 237 O.s.p. Ak súd nesprávne posúdi .
Merito o náhradu majetkovej ujmy s prísl.
... po právopla tnosti rozhodnutia vo veci samej. V odôvodnení sa okrem iného zaoberal námietkou premlčania uplatnenou zo strany žalovanej, spornosťou aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania, ako aj oprávnenosti samotného nároku žalobcu. 2.1. Súd prvej inštanc ie sčasti akceptoval námietku premlčania, ktorú žalovaná v konaní .
Merito určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
... (strany), teda subjektom odlišným od samotného účastníka (strany). Odvolací súd záverom dodal, že nakoľko bola žaloba zamietnutá iba pre nedostatok aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania (strán sporu), bez posúdenia samotného merita veci, nedôjde v danom prípade k prekážke „res iudicata“ (rozhodnutej veci), v prípade podania .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.