Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 6 O.s.p.) a procesnú spôsobilosť (t.j. spôsobilosť samostatne konať ako účastník konania § 20 O.s.p.). Nedostatok procesnej spôsobilosti účastníka konania (spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať procesné práva a povinnosti) bez riadneho zastúpenia je vadou, na ktorú dopadá § 237 písm. c/ O.s.p. K vade takejto povahy v danom prípade nedošlo. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Mgr. Z. V. bytom Č., proti odporcovi: Mgr. P. M., bytom Č., zastúpeného JUDr. L. D., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 41 000 Sk (1360.95 €), ktorá sa viedla na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 12C 999/2000, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 9 Co 357/2007 z 13. marca 2008 takto r o z h o d o l: Dovolanie odporcu o d m i e t a.
Právna veta: Ak žalobca, ktorý sa stal na základe zmluvy o prevode akcií akcionárom akciovej spoločnosti, nie je v čase podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia tejto akciovej spoločnosti zapísaný do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedenom Centrálnym depozitárom a nie je v čase podania žaloby ani likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom alebo členom dozornej rady akciovej spoločnosti, nie je aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalobcu v l. rade zaviazal nahradiť žalovanému v l. rade trovy konania v sume 343,74 Eur na účet jeho právneho zástupcu. Podľa odôvodnenia rozhodnutia návrhom na začatie konania sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali, aby súd rozhodol, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti C., a. s., so sídlom R. 2, K., IČO: 36 568 104, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu K. I, odd.: Sa, VI. Č.1235/V konané dňa 09. 11. 2004 a prijaté
Meritum o zaplatenie 70003,92 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J., bývajúcej v K., proti žalovanému S., a.s., IČO: X., so sídlom v B., zastúpenému JUDr. P., advokátom so sídlom v D. , o zaplatenie 7 003,92 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 5 C 201/2006, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 15. apríla 2009 sp. zn. 3 Co 14/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a .
Meritum preskúmanie povolenia v správnom súdnictve, čl. 46 ods. 2 Ústavy SR, § 244, § 247, § 248 OSP
Najvyšší súd 2Sžp/ 5/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : C. T. S., s. r. o., so sídlom v N. , zastúpeného advokátkou JUDr. P. B. , AK so sídlom v N. , proti žalovanému : Ústredn ý kontroln ý a skúšobn ý ústav poľnohospodársk y, so sídlom v Bratislave, Matúškova 21 , o preskúmanie povolenia žalovaného č. ORP/2948/2009 zo dňa 3. decembra 2009, konajúc o odvolaní žalob cu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11S /13
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. E. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. L. , advokátom v Ž. , proti žalovaným 1/ Z. , so sídlom v N. , 2/ O. , so sídlom v N. , 3/ M. , so sídlom v B. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou , vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 2 C 143/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žilin e z 13. marca 2013 sp. zn. 7 Co 84/2012, takto r
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 392/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. E., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. L., advokátom v Ž., proti žalovaným 1/ Z., so sídlom v N., 2/ O., so sídlom v N., 3/ M., so sídlom v B., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 2 C 143/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 13. marca 2013 sp. zn. 7 Co 84/2012, takto rozhodol: Dovo
Meritum o vydanie nehnuteľných vecí
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci žalob kyne R. , so sídlom v T. , zastúpen ej JUDr. Mag. J. Č. , advokátom U. s.r.o., so sídlom v B. a S., s.r.o., so sídlom v B. , proti žalovanému Slovenskému pozemkovému fond u, so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, zastúpenému JUDr. J. M. , advokátom B., o vydanie nehnuteľných v
Meritum o vydanie nehnuteľných vecí
2 Cdo 201/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna, v právnej veci žalobkyne R., so sídlom v T., zastúpenej JUDr. Mag. J. Č., advokátom U. s.r.o., so sídlom v B. a S., s.r.o., so sídlom v B., proti žalovanému Slovenskému pozemkovému fondu, so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, zastúpenému JUDr. J. M., advokátom B., o vydanie nehnuteľných vecí, vedene
Meritum o vypratanie nehnuteľnosti
Najvyšší súd 5 Cdo 46 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. P. spol. s r.o ., so sídlom v S., IČO X. , 2/ M. C. a.s. , so sídlom v S., IČO X. , proti žalovanému Ing. M. V. , bývajúcemu v Š., zastúpenému JUDr. K. V. , advokátom so sídlom v P., o vypratanie nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 4 C 18/2008, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 10. novembra 2
MENU