Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna alebo pasívna legitimácia účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
92 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 6 O.s.p.) a procesnú spôsobilosť (t.j. spôsobilosť samostatne konať ako účastník konania § 20 O.s.p.). Nedostatok procesnej spôsobilosti účastníka konania (spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať procesné práva a povinnosti) bez riadneho zastúpenia je vadou, na ktorú dopadá § 237 písm. c/ O.s.p. K vade takejto povahy v danom prípade nedošlo. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Mgr. Z. V. bytom Č., proti odporcovi: Mgr. P. M., bytom Č., zastúpeného JUDr. L. D., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 41 000 Sk (1360.95 €), ktorá sa viedla na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 12C 999/2000, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 9 Co 357/2007 z 13. marca 2008 takto r o z h o d o l: Dovolanie odporcu o d m i e t a.
Právna veta: Dovolací súd vo všeobecnosti poukazuje na to, že otázka aktívnej legitimácie účastníkov konania (žalobcu) nemá žiaden vplyv na prípustnosť dovolania podľa § 237 O.s.p. Ak súd nesprávne posúdi túto otázku, nejde o vadu konania, ktorá by spôsobovala tzv. zmätočnosť konania. Nedostatok hmotnoprávnej legitimácie (vecnej aktívnej alebo pasívnej legitimácie) môže mať iba vecný dopad na výsledok sporu v podobe vydania meritórneho rozhodnutia, ktorým sa žaloba zamieta. Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.) a procesnú s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. P. M. , advokátkou v B. , proti žalovaným 1/ N. , naposledy so sídlom v H.H. , 2/ M. , zastúpeným JUDr. J. Č. , advokátom v H.H. , 3/ Ing. P. M. , bývajúcemu v R. , 4/ Mgr. R. M. , bývajúcej v R. , žalovaní 3/ a 4/ zastúpení JUDr. J. S., advokátom v L. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 8 C 55/1996 o d
Právna veta: Na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnaných osôb je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
V sporoch o náhradu škôd vyplývajúcich zo zákonného poistenia zamestnaných osôb sa rozdielne posudzuje príslušnosť na konanie okresného a krajského súdu. Aplikácia ust. § 9 ods. 1 a § 9 ods. 3 písm. c) O. s. p. nie je jednotná a rozdielny výklad k nemu zaujímajú senáty obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Senát tohto súdu, v konaní vedenom pod sp. zn. NDob 460/97, vyslovil právny názor, že na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa pr
Právna veta: Ak žalobca, ktorý sa stal na základe zmluvy o prevode akcií akcionárom akciovej spoločnosti, nie je v čase podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia tejto akciovej spoločnosti zapísaný do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedenom Centrálnym depozitárom a nie je v čase podania žaloby ani likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom alebo členom dozornej rady akciovej spoločnosti, nie je aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalobcu v l. rade zaviazal nahradiť žalovanému v l. rade trovy konania v sume 343,74 Eur na účet jeho právneho zástupcu. Podľa odôvodnenia rozhodnutia návrhom na začatie konania sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali, aby súd rozhodol, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti C., a. s., so sídlom R. 2, K., IČO: 36 568 104, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu K. I, odd.: Sa, VI. Č.1235/V konané dňa 09. 11. 2004 a prijaté
Právna veta: Súd je povinný vždy skúmať, či ten, kto vystupuje v konaní ako účastník konania, má spôsobilosť byť účastníkom konania. Na nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania musí súd vždy prihliadnuť, a to aj bez návrhu a kedykoľvek v každom štádiu konania. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní zákon za účastníkov konania označuje žalobcu a žalovaného (§ 90 O.s.p.); žalobcom je ten, kto podal žalobu a žalovaným ten, koho žalobca v žalobe za žalovaného označil, a to bez ohľadu na to, či takto ozn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u D. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. E. , advokátkou v B. , proti žalovanej Ing. arch. Ľ. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. B. , advokátom v B. , o určenie vlastníctva a vydanie časti pozemku, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 13 C 278/2005, o dovolaní žalovane j proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 7. mája 2015 sp. zn. 9 Co 144/2014 , takto r
Meritum o 349,45 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 3Obo/34/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: J., zastúpeného J., proti odporcovi:Ľ., za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu M., správca konkurznej podstaty úpadcu T., o zaplatenie 349,45 eur s príslušenstvom, na odvolanie vedľajšieho účastníka na strane odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Cbi/13/2010-196 zo dňa 04. marca 2013, jednomyseľne, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej re
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 392/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. E., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. L., advokátom v Ž., proti žalovaným 1/ Z., so sídlom v N., 2/ O., so sídlom v N., 3/ M., so sídlom v B., o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 2 C 143/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 13. marca 2013 sp. zn. 7 Co 84/2012, takto rozhodol: Dovo
Meritum o zaplatenie 70003,92 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J., bývajúcej v K., proti žalovanému S., a.s., IČO: X., so sídlom v B., zastúpenému JUDr. P., advokátom so sídlom v D. , o zaplatenie 7 003,92 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 5 C 201/2006, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 15. apríla 2009 sp. zn. 3 Co 14/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a .
Meritum o vypratanie nehnuteľnosti
Najvyšší súd 5 Cdo 46 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. P. spol. s r.o ., so sídlom v S., IČO X. , 2/ M. C. a.s. , so sídlom v S., IČO X. , proti žalovanému Ing. M. V. , bývajúcemu v Š., zastúpenému JUDr. K. V. , advokátom so sídlom v P., o vypratanie nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 4 C 18/2008, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 10. novembra 2
MENU