Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093591
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia na podanie návrhu


Približný počet výsledkov: 43 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna legitimácia na podanie návrhu
  • aktivny nájdené 9658 krát v 4781 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 7168 krát v 2539 dokumentoch
  • na nájdené 2265101 krát v 63869 dokumentoch
  • podanie nájdené 123604 krát v 39368 dokumentoch
  • navrh nájdené 236711 krát v 41155 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 33 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 163 dokumentov


Právna veta: Z ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že so získaním oprávnenia na podnikateľskú činnosť zákon spája vznik oprávnenia na zrušenie BSM súdom. Ide o špeciálnu úpravu (lex specialis) v pomere k § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zo závažných dôvodov, najmä ak by trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva, pretože v tomto ustanovení (§ 148a ods. 2) je dôvod na jeho zrušenie dané priamo zákonom. Podmienkou je, aby jeden z manželov získal oprávnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci navrhovateľky Mgr. M. L., bývajúcej vo V., zastúpenej P. a P. advokátska kancelária spol. s r.o., so sídlom P., proti odporcovi Ing. Š. L., bývajúcemu vo V. o návrhu na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 7 C 132/2007, o dovolaní .
Kľúčové slová: zrušenie uznesenia o schválení zmieru, dispozitívny úkon, aktívna legitimácia, súdny zmier

Zbierka NS 6/2003
R 111/2003
Rozsudok
Právna veta: Aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru má len účastník zmieru, teda ten účastník pôvodného konania, ktorý sám zmier uzavrel a ktorému jeho neplatnosťou bola spôsobená ujma na právach, pripadne jeho právny nástupca.

Úryvok z textu:
... noriem a charakteru ich vzťahov k iným právnym normám, a z hľadiska určenia jej obsahu, možno dospieť k záveru, že aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schváleni zmieru má účastník zmieru, teda ten účastník pôvodného konania, ktorý sám zmier uzavrel a ktorému .
Právna veta: I. Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného titulu, ktoré sú jeho obligatórnou náležitosťou. II. Vyhlásenie konkurzu predstavuje „rozhodnutie vo veci“, preto konkurzný súd v každom štádiu konania musí skúmať aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa. III. Ak navrhovateľ ako veriteľ nepreukáže pohľadávku, ktorú uvádza v návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi spôsobom stanoveným v ust. § 12 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodcovského súdu konať a rozhodnúť vo veci. Z týchto dôvodov rozhodcovský rozsudok, od ktorého navrhovateľ v danom prípade odvodzuje svoju aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, nie je vykonateľným exekučným titulom. Na základe týchto skutočností prišiel konkurzný súd k záveru, že navrhovateľ nepreukázal .
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, zodpovednosť za škodu, zmluvná povinnosť, kúpna zmluva , kataster nehnuteľností

Zbierka NS 5/2001
R 87/2001
Rozsudok
Právna veta: Ak predávajúci porušil zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy, podľa ktorej v katastri nehnuteľnosti nebolo vložené vlastnícke právo a tú istú nehnuteľnosť ďalšou zmluvou prevedie na iného, nemá toto porušenie za následok neplatnosť v poradí druhej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej bol v katastri nehnuteľnosti povolený vklad vlastníckeho práva. Ten kto bol dvojitým scudzením poškodený má nárok na náhradu vzniknutej mu škody podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu (§ 420n Občianskeho zákonníka.)

Úryvok z textu:
... zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O. s. p. daný. Za nesprávny považoval záver odvolacieho súdu v tom, že nemá aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na určenie neplatnosti právneho úkonu v zmysle ustanovenia § 49a Občianskeho zákonníka. Poukázal na výpoveď odporkyne II), podľa ktorej [nebyť .
Právna veta: Trovy konania, prisúdené účastníkovi zastupovanému advokátom alebo komerčným právnikom, za zastupovanie, je účastník, ktorému bola uložená ich náhrada, povinný ich zaplatiť advokátovi alebo komerčnému právnikovi. Ak to povinný dobrovoľne nesplní, advokát alebo komerčný právnik nemôže podať návrh na výkon rozhodnutia vo vlastnom mene, ale len ako zástupca účastníka, ak má splnomocnenie na podanie tohto návrhu.

Úryvok z textu:
... JUDr. I. R, ako zástupca spoločnosti E., s.r.o. B. v konaní o zaplatenie 38 000 Sk nemá vecnú aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na výkon rozhodnutia. Aj pokiaľ ide o vymáhanie náhrady trov konania je oprávneným - vecne legitimo- vaným spoločnosť E., s.r .
Právna veta: K nadobudnutiu dedičstva však nedochádza len na základe smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté, konanie o dedičstvo začína aj bez návrhu a v konaní o dedičstve musí byť prejednaný tiež majetok, ktorý nebol známy pri pôvodnom prejednaní a rozhodnutí o dedičstve. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. V dobe od smrti poručiteľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2 Cdo 80/02 publikované pod č. 18., v časopise Zo súdnej praxe 2/2003, tak toto rozhodnutie riešilo otázku aktívnej legitimácie na podanie návrhu na ochranu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Pre prejednávaný prípad aktívnej legitimácie viacerých dedičov na podanie určovacieho .
Právna veta: Totiž je nepochybné, že know-how (ide o terminus technicus), a ako už bolo uvedené vyššie, tu nemožno vystačiť z jazykovým prekladom „vedieť ako“, predstavuje obchodný majetok, ktorý je oceniteľný peniazmi za predpokladu, že je určený na podnikanie (OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Bratislava : IURA EDITION, 2005, s. 34). Podľa názoru dovolacieho súdu, z hľadiska právnej ochrany know-how, nie je nevyhnutné, aby v celom rozsahu spĺňal zákonné znaky obchodného tajomstva vymedzeného v ust. § 17 ObchZ. Tento pojem predstavuje súbor poznatkov, informácii, skúsenosti, pričom môže ísť o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osoba, ktorá je k tomuto úkonu vecne aktívne legitimovaná. Ustanovenia § 53 a § 54 ods. l Obchodného zákonníka vymedzujú aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na začatie konania vo veci ach týkajúcich sa nekalej súťaže. V zmysle širšieho výkladu ustanoveni a § 53 Obchodného zákonníka .
Kľúčové slová: od zmluvy môže účastník odstúpiť, porušiť povinnosti

Právna veta: Podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, ak to ustanovuje zákon, alebo sa na tom účastníci dohodli. Podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. V danej veci však odporkyňa ako budúca predávajúca ešte za života R. B. ako budúceho kupujúceho platne odstúpila od zmluvy, pretože budúci kupujúci porušil povinnosti, ktoré mu vyplývali z bodu 3 zmluvy o budúcej zmluve, pretože platby spojené s užívaním bytu neplnil riadne a včas. V dôsledku toho doš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Občianskeho zákonní ka treba skúmať zmenu pomerov a ich dopad na zmluvný vzťah. Vzhľadom na uvedené sa domnievajú, že ich aktívna legitimácia na podanie návrhu bola daná. Dovolatelia namietali, že sa ustanovenie § 50a ods. 3 na ich prípa d nevzťahuje. Zmena okolností a to .
Právna veta: Prikázaním pohľadávky z účtu v banke vzniká oprávnenému k peňažným prostriedkom na účte povinného tzv. úkojné právo až do výšky vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. Z titulu tzv. úkojného práva peňažný ústav zodpovedá oprávnenému za to, že pri realizácii výkonu rozhodnutia dodržal povinnosti, ktoré mu ukladajú ustanovenia § 95 ods.1, § 96 ods.3, 97, 98 a 99 Exekučného poriadku. Jednou z možných porušení povinností banky môže byť aj nerešpektovanie blokácie účtu povinného vo výške pohľadávky a jej príslušenstva. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukázal na tú skutočnosť, že exekúcia prik ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prostriedkami a tieto nevyplatil riadne navrhovateľovi ako oprávnenému, porušil tak povinnosť vyplývajúcu z Exekučného poriadku a navrhovateľ získal pr ocesnú aktívnu legitimáciu na podanie návrhu proti odporcovi ako dlžníkovi povinného dňom, keď malo dôjsť k vyplateniu splatnej pohľadávky a k jej vyplateniu nedošlo. Okresný súd .
Právna veta: Vyvlastňovacie konanie a následné rozhodnutie o vyvlastnení musí byť v súlade nielen s ústavou, ale musí rešpektovať aj podmienky obsiahnuté v stavebnom zákone, v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic, ako aj v zákone č. 129/1996 Z. z., ktoré sú aplikovateľné na danú vec. Najširšiu úpravu vyvlastnenia upravuje stavebný zákon v ustanoveniach § 108 až 116, ktorý okrem toho, že v § 108 ods. 2 vymedzuje účely, na ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam obmedziť, upravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konanie, nepreukázania bezvýslednosti dohody a odňatia práva na uzavretie dohody v zákonom stanovenej lehote, iných spôsobov naplnenia cieľa vyvlastnenia, nepreukázania aktívnej legitimácie na podanie návrhu na vyvlastnenie a nepreukázania vlastníckeho práva v čase podania návrhu na kolaudačné konanie, neexistencie predmetu vyvlastnenia, nesúladu medzi identifikáciou predmetu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.