Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093241
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia


Približný počet výsledkov: 1134 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna legitimácia
  • aktivny nájdené 9658 krát v 4781 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 7168 krát v 2539 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 935 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 259 dokumentov
Krajské súdy SR 6142 dokumentov


Kľúčové slová: spôsob speňažovania majetku, konkurzná podstata úpadcu, aktívna legitimácia

Zbierka NS 3/2003
R 48/2003
Rozsudok
Právna veta: Neúspešný uchádzač o kúpu majetku tvoriaceho konkurznú podstatu predávaného mimo dražby sa nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmluvy, ktorou bol majetok predaný inému uchádzačovi, ani určenia, že jeho ponuka bola výhodnejšia, pretože na takéto určenie nie je aktívne legitimovaný.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia, že zmluva o predaji podniku z 9. novembra 2000, uzavretá medzi žalovaným 1) ako predávajúcim a žalovaným 2) ako kupujúcim, ktorou sa prevádza na kupujúceho podnik ako súbor hmotných a nehmotných zložiek podnikania tvoriacich konkurznú podstatu úpadcu AB, a. s., je neplatná a určenia, že jeho záväzná cenová ponuka na odkúpenie predmetného majetku je výhodnejšia. Rovnako súd zamietol aj návrh na vydanie predbežného .
Právna veta: Pripustenie dovolania odvolacím súdom nie je viazané na návrh účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom z 28. augusta 1998, č. k. 40 Cb 14/96-184, zakázal žalovanému vydávať knižnú periodickú edíciu pod názvom „Poradca“ a žalobcovi 1) priznal právo na uverejnenie rozsudku na náklady žalovaného v jednom denníku s celoslovenskou pôsobnosťou a v EPP v lehote do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku žalobu zamietol a žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 6 162,- Sk. Súd prvého stupňa považoval za preukázané, že žalovaný začal začiatkom roku 1996 vydávať .
Kľúčové slová: zrušenie uznesenia o schválení zmieru, dispozitívny úkon, aktívna legitimácia, súdny zmier

Zbierka NS 6/2003
R 111/2003
Rozsudok
Právna veta: Aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru má len účastník zmieru, teda ten účastník pôvodného konania, ktorý sám zmier uzavrel a ktorému jeho neplatnosťou bola spôsobená ujma na právach, pripadne jeho právny nástupca.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 2.3. januára 2001, č. k. 19 C 611/00-40, zamietol žalobu o zrušenie uznesenia tohto súdu z 12. mája 1997, č. k. 20 C 1140/96- 37, ktorým bol schválený zmier uzavretý medzi žalovaným 1) a žalovanou 2), obsahom ktorého bolo určenie, že žalovaná 2) je nájomníčkou bytu nachádzajúceho sa v K., na Kalinovskej ul. č. 2, na 7. poschodí, číslo bytu 35. Zamietnutie žaloby odôvodnil nedostatkom aktívnej legitimácie žalobkyne, pretože nebola účastníčkou konania, v ktorom došlo k .
Kľúčové slová: budúca zmluva, zmluvná strana, aktívna legitimácia, povinnosť uzavrieť zmluvu, Zmluva o budúcej zmluve

Zbierka NS 6/2001
R 111/2001
Rozsudok
Právna veta: Ak je zo zmluvy o budúcej zmluve uzavretej podľa § 289 Obchodného zákonníka zaviazaná len jedna zmluvná strana, tak povinnosť uzavrieť zmluvu má len ona. Druhá zmluvná strana má právo žiadať, aby zaviazaná strana zmluvu uzavrela, sama však nemá povinnosť zmluvu uzavrieť. Zo zmluvy zaviazaná strana v takom prípade nie je aktívne legitimovaná na podanie žaloby o určenie obsahu zmluvy súdom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Z, ako súd prvého stupňa, vyhovel žalobe a nahradil vyhlásenie prejavu vôle žalovaného, že ako nadobúdateľ uzatvára zmluvu o prevode obchodného podielu so žalobcom ako predávajúcim o prevode obchodného podielu žalobcu v spoločnosti D, s. r. o., vo výške 42 % za kúpnu cenu 1 554 000 Sk. Zároveň žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi na účet jeho zástupcu 2 900 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že účastníci uzavreli 19. októbra 1998 zmluvu o budúcej zmluve. Podľa nej .
Právna veta: Ak žalobca, ktorý sa stal na základe zmluvy o prevode akcií akcionárom akciovej spoločnosti, nie je v čase podania žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia tejto akciovej spoločnosti zapísaný do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vedenom Centrálnym depozitárom a nie je v čase podania žaloby ani likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom alebo členom dozornej rady akciovej spoločnosti, nie je aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a žalobcu v l. rade zaviazal nahradiť žalovanému v l. rade trovy konania v sume 343,74 Eur na účet jeho právneho zástupcu. Podľa odôvodnenia rozhodnutia návrhom na začatie konania sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali, aby súd rozhodol, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti C., a. s., so sídlom R. 2, K., IČO: 36 568 104, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu K. I, odd.: Sa, VI. Č.1235/V konané dňa 09. 11. 2004 a prijaté uznesenie .
Právna veta: Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia krajského súdu považoval odvolací súd za dôležité poznamenať, že hoci žalobca odvádzal svoju legitimáciu na podanie žaloby od skutočnosti, že po úmrtí jeho matky sa stal jej právnym nástupcom a tým pádom aj zmluvnou stranou zmluvy o nájme pohrebného miesta, nájom hrobového miesta smrťou pôvodného nájomcu (matky žalobcu) zanikla. V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na § 24 ods. 3 zákona č. 470/2005 Z. z., ktorý ustanovuje: „Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S žo/389 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. A.. M. , narodený dňa X. , bytom M. , proti žalovanému : Obec Zákopčie , Obecný úrad, Stred 824, Zákopčie, právne zastúpenému: Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o., Potočná 2835/1A, Čadca, o nečinnosti žalovaného , na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 21 S/79 /201 5-52 zo dňa 29 .07.201 5 v .
Právna veta: Podľa § 705 ods. 2 Občianskeho zákonníka ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom, právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred rozvodom manželstva. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že zákon spája s rozvodom manželstva zánik práva spoločného nájmu družstevného bytu len v prípade, keď právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu nadobudol jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva. Aktívna legitimácia niektorého z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ľ. O. , bývajúce ho v B. , zastúpeného JUDr. E. H. , advokátkou v B. , proti odporkyni Ing. E. O. , bývajúcej v B. , zastúpenej Mgr. A. S., advokátkou v B. , o zrušenie práva spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 9 C 5/2004, o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 24. februára 2010 sp. zn. 4 Co 125/2009, takto r o z h o d .
Právna veta: Preskúmaním veci senát najvyššieho súdu zistil v konaní existenciu zásadnej právnej otázky, doteraz nejudikovanej, aktívnej legitimácie subjektu na podanie návrhu na vyvlastnenie pre zákonnom vymedzený účel vyvlastnenia - výstavba miestnej komunikácie podľa § 108 ods. 1 písm. f) stavebného zákona. Vyvlastnenie je zásahom do nedotknuteľnosti vlastníctva. Ako výnimka z pravidla musí byť vykladaná v súlade s dikciou zákona. Podľa § 112 ods. 2 prvá veta zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: Zlatá Noha, s.r.o., Bellova 2/a, Bratislava, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou MARCEL BIZNÁR, s.r.o., Bajkalská 31, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, Lamačská cesta 8, Bratislava 45, za účasti: CEDIC .
Právna veta: Dovolanie umožňuje oprávneným osobám namietať zásadné porušenie procesnoprávnych a hmotnoprávnych ustanovení v rozhodnutiach súdov, a to z dôvodov, ktoré sú taxatívne upravené v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. n/ Tr. por. Z ustanovenia § 371 ods. 2 Tr. por. vyplýva, že rozhodnutia o neosvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže dovolaním napadnúť iba minister spravodlivosti. Odsúdený zo zákona preto nemá v tomto smere aktívnu legitimáciu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislav e 5 . októbra 2011 v trestnej veci obvineného O. V. pre pre čin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. , vedenej pôvodne na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 5T 37/07 , o dovolaní, kto ré podal obvinený O. V. , zastúpený obhajc om JUDr. J. G. , .
Kľúčové slová: aktívna legitimácia, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

Zbierka NS 4-5/1998
R 62/1998
Uznesenie
Právna veta: Podľa § 247 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku aktívne legitimovanou na podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia. Žiaden subjekt nie je aktívne legitimovaný na podanie takej žaloby v prospech inej osoby.

Úryvok z textu:
Listom zo dňa 25. novembra 1996 Úrad pre verejné záležitosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky - oddelenie pre vydávanie osvedčení adresovaným občanovi J. H. oznámil, že bola opätovne preverená správnosť predchádzajúceho stanoviska k jeho žiadosti o vydanie osvedčenia o účasti v národnom boji za oslobodenie podľa zákona č. 255/1946 Zb., avšak jeho žiadosti nevyhovuje. Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v T. žalobou podanou na Najvyššom súde Slovenskej .
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka, príslušenstvo pohľadávky, poplatok z omeškania, postúpenie pohľadávky

Zbierka NS 1/1998
R 7/1998
Uznesenie
Právna veta: Ak predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky nie je výslovne aj poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, žalobca, ktorý pohľadávku postúpil, nestratil aktívnu legitimáciu na vymáhanie poplatku z omeškania za obdobie pred postúpením pohľadávky.

Úryvok z textu:
... aj príslušenstvo a práva s týmito faktúrami spojené, t.j. aj poplatky z omeškania. Tým žalobca stratil aktívnu legitimáciu na vymáhanie a prijímanie úhrady poplatkov z omeškania spojených s postúpenými faktúrami, preto súd žalobu zamietol. V ... zákonníka za obdobie omeškania do postúpenia pohľadávky, dôvod, pre ktorý bola žaloba zamietnutá, t.j. nedostatok aktívnej legitimácie žalobcu, neobstojí a súd prvého stupňa bude musieť o uplatnenom nároku znova rozhodnúť po posúdení jeho právnej opodstatnenosti .
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priame plnenie z garančného fondu (R č 141/2011). Z vyššie uved eného teda vyplýva, že žalobkyňa má aktívnu legitimáciu domáhať sa vyplatených finančných prostriedkov z garančného fondu proti žalovanému z titulu práva postihu. Okamihom vyplateni a predmetn ých ... . Odvolací súd zároveň pripustil dovolanie na vyriešenie otázky zás adného právneho významu , či žalobkyňa v danej veci má aktívnu legitimáciu domáhať sa náhrady škody od škodcu, v zmysle § 813 Občianskeho zákonníka v spojení s § 24 ods. 2 .
Kľúčové slová: voľné hodnotenie dôkazov, chyby znaleckého posudku, dokazovanie v správnom konaní, dôkazné prostriedky, znalecké dokazovanie

Zbierka NS 2/2013
R 16/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak medzi dôkazy hodnotené správnym orgánom patrí aj znalecký posudok, ktorého vypracovanie bolo potrebné na účely odborného posúdenia skutočností dôležitých pre rozhodnutie správneho orgánu, potom zásada voľného hodnotenia dôkazov sa uplatní obmedzene. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok označiť za nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením skutočnosti z odbornej stránky.

Úryvok z textu:
... krajský súd vec nesprávne právne posúdil . Zhrnúc dôvody odvolania do dvoch častí namietal absenciu aktívnej legitimácie žalobcu a vyhodnoteni e znaleckých posudkov krajským súdom. V súvislosti s absenci ou aktívnej legitimácie žalobcu, odvolávajúc sa na ustanoveni a § 247 ods. 1 OSP a § .
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konkurznom konaní (19. 01. 2011). Uvedené bolo z hľadiska právneho posúdenia relevantné pre zodpovedanie otázky aktívnej legitimácie žalobcu - či mu v podmienkach vyhláseného vedľajšieho konkurzného konania svedčí subjektívne právo vylučujúce zápis predmetných vecí ... v danej veci úpadcovi, bolo dôvodné, že žalobu zamietol z dôvodu neunesenia dôkazného bremena na preukázanie aktívnej legitimácie v spore, v rovine nepreukázania takého práva (oproti zistenému vlastníckemu právu úpadcu), ktoré vylučuje zápis .
Kľúčové slová: právne účinky vyhlásenia konkurzu, konkurzná podstata

Zbierka NS 4/2006
R30/2006
Rozsudok
Právna veta: Konkurzné konanie a exekučné konanie sú samostatné konania upravené osobitnými zákonmi, účel ktorých nie je totožný. Preto splnenie podmienok pre vyhlásenie konkurzu nemôže byť posudzované podľa Exekučného poriadku. Posudzovanie otázky, čo môže byť zahrnuté do konkurznej podstaty pri skúmaní hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu, je bezpredmetné.

Úryvok z textu:
... veriteľov a nie je schopný po dlhšiu dobu plniť svoje splatné záväzky. Citoval odvolanie dlžníka, ktorý namietal aktívnu legitimáciu navrhovateľa I. na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, nakoľko dlžník namietal ab­ solútnu neplatnosť zmluvy o postúpení ... podstaty môže kedykoľvek poprieť pravosť alebo výšku pohľadávky navrhovateľa L, pokiaľ by bola pochybnosť o jeho vecnej aktívnej legitimácii. Zároveň uviedol, že konajúci súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka aj na základe návrhu na­ vrhovateľa .
Kľúčové slová: absolútna neplatnosť právneho úkonu, postúpenie pohľadávky banky, postúpenie pohľadávky

Zbierka NS 8/2018
R 60/2018
Rozsudok
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách neupravuje len ochranu bankového tajomstva, ale tiež práv klienta v súvislosti s postúpením pohľadávky. Postúpenie pohľadávky banky, ku ktorému došlo v rozpore s týmto ustanovením, je neplatný právny úkon.

Úryvok z textu:
... žalovanému o postúpení pohľadávky, pričom relevantné oznámenie postupcu ža lovanému o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka (žalobcu) na vymáhanie postúpenej pohľadávky a súd má povinnosť z tohto oznámenia vychádzať bez ... publikovaná právna veta znie: „Relevant né oznámenie postupcu dlžníkovi o postúpení pohľadávky bez ďalšieho zakladá aktívnu legitimáciu postupníka na vymáhanie postúpenej pohľadávky. Súd z takéhoto oznámenia vychádza bez toho, aby ako prejudiciálnu .
Kľúčové slová: právna subjektivita právnickej osoby, cirkvi a náboženské spoločnosti

Zbierka NS 5/2005
R 52/2005
Uznesenie
Právna veta: Rímskokatolícka cirkev, označená ako žalobca v podanej žalobe, je podľa § 4 ods. 3 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov právnickou osobou, čo znamená, že má právnu spôsobilosť podľa § 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania podľa § 19 Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... mene konať. Otázka, ktorý útvar cirkvi má v jej mene v konkrétnom konaní pred sú­ dom konať, nie je otázkou aktívnej legitimácie žalobcu; v prípade, že ide o nesprávne označenie útvaru s právnou spôsobilosťou, ktorý má v danej veci za cirkev konať .
Kľúčové slová: zmena návrhu na začatie konania , autorské odmeny, autorské práva, kolektívna správa práv

Zbierka NS 4-5/1996
R 45/1996
Uznesenie
Právna veta: Zrušenie časti III. Autorského zákona č. 35/1965 Zb. */ zákonom Národnej rady č. 13/1993 Z.z. nevylučuje kolektívnu správu autorských práv a výkonných umelcov. Súd nepripustí zmenu návrhu podľa § 95 ods. 2 O.s.p. iba vtedy, ak v čase zmeny návrhu na začatie konania už bolo vykonané dokazovanie, ktoré by nemohlo byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu. Poznámka */ Autorský zákon č. 35/1965 Zb. v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona č. 13/1993 Z. z./

Úryvok z textu:
... v ňom súdu prvého stupňa to, že nepripustil zmenu návrhu na začatie konania a nesúhlasil s jeho názorom o nedostatku aktívnej legitimácie na uplatňovanie autorských odmien. V tom smere poukázal na existenciu zmlúv s obdobnými zahraničnými organizáciami, ktoré má uzavreté a na .
Kľúčové slová: hra, stávky, prijatie plnenia, neplatný právny úkon, lotériové hry

Zbierka NS 6-7/1998
R 112/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak sa tipujúci zúčastní jedného kola hry (stávkového týždňa) podaním viacerých tiketov, požiadavka náhodilosti a neistoty výhry (§ 1 zák. č. 194/1990 Zb.) zostáva zachovaná u každého z podaných tiketov. Zmluvy o hre a stávke, ktoré rešpektujú uvedené zákonné požiadavky, nie sú podľa § 39 Obč. zák. neplatné len preto, že tipujúci znížil stupeň neistoty výhry podaním viacerých tiketov.

Úryvok z textu:
... výhra, môže mať za následok neplatnosť zmluvy medzi tipujúcim a stávkovou kanceláriou. Pokiaľ teda dovolateľka namieta nedostatok aktívnej legitimácie žalobcov a to, že títo predpísaným spôsobom a včas nepredložili výherné tikety, nemohol sa už dovolací súd ... Takáto zmluva je podľa § 39 Obč. zákonníka neplatná. Zopakujúc námietky o nepredložení výherných tiketov a nedostatku aktívnej legitimácie žalobcov, dovolateľka v závere žiadala, aby napadnutý rozsudok bol zrušený a vec vrátená odvolaciemu súdu na ďalšie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.