Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna solidarita

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
65 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Akcionár má právo na vydanie kópie zápisnice aj z valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo pred tým, než sa stal akcionárom obchodnej spoločnosti.

Úryvok z textu:
Rozsudkom zo 14. októbra 1999 súd prvého stupňa vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal vydať žalobcovi kópie všetkých zápisníc zo zasadnutia valného zhromaždenia žalovanej spoločnosti za roky 1997 a 1998 a nahradiť mu 2 000,- Sk trov konania. Rozhodol tak po zistení, že žalobca, ktorý je 16 %-ným akcionárom žalovaného, ho listom z 21. februára 1999 požiadal, aby mu vydal kópie zo zasadnutí valných zhromaždení konaných v roku 1997 a 1998. Žalovaný mu zápisnice odmietol vydať. V odôvodnení rozhodnut
Meritum zaplatenie 812 800 Sk
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcov 1/ Ing. P., bývajúceho v N., 2/ P. K., bývajúceho vo V., oboch v dovolacom konaní zastúpených JUDr. J., advokátkou v B., proti žalovanému I. T. , bývajúcemu v M., o zaplatenie 812 800 .-Sk, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18 C 273/2005, o dovolaní žalobcov proti rozs
Meritum vylúčenie veci z výkonu rozhodnutia
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a členov senátu JUDr. Jany Cisárovej a JUDr. Milana Deáka v právnej veci žalobkyne E. F., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. S. J., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému G. , so sídlom vo Z. , IČO : X, o vylúčenie veci z výkonu rozhodnutia, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 16 C 29/2006, o mimoriadnom dovolaní generálneho prok
Meritum o zaplatenie 25 801,30 € s prísl.
Najvyšší súd 3 Ob do 3/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Beaty Miničovej a členov senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej , v právnej veci navrhovateľa: C.. , a. s. so sídlom F. , IČO: X. , zastúpený advokátom JUDr. Ing. Ľ. N. , so sídlo m B. , proti odporcovi 1./ M. P. nar. X. , bytom N. v konaní zastúpený opatrovníčkou A. H. , súdnou tajomníčkou Okresného súdu N
Meritum o zaplatenie 25 801,30 € s prísl.
Najvyšší súd 3 Obdo 3/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Beaty Miničovej a členov senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci navrhovateľa: C.., a. s. so sídlom F., IČO: X., zastúpený advokátom JUDr. Ing. Ľ. N., so sídlom B., proti odporcovi 1./ M. P. nar. X., bytom N. v konaní zastúpený opatrovníčkou A. H., súdnou tajomníčkou Okresného súdu Nitra, odporkyni
Meritum o zaplatenie 245 564,85 € ist. s prísl.
Najvyšší súd 2 Obo 17/20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalob cu V. S., a.s., V. , IČO :X (predtým: Ľ. B. , a. s., B. ), právne zast. Advokátska kancelária JUDr. F. S., s. r. o., Z. , proti žalovanému J. T. , B. , o zaplat enie 245 564,85 Eur (7 397 886,46 Sk) istiny s príslušenstvom , na o
Meritum o zaplatenie 106 095,65 Eur ( 3 196 237,87 Sk) s prísl.
Najvyšší súd 5Obo /12 /20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., a. s., B. , zastúpeného H. , s. r. o., V. , proti žalovanému 1/ J. J., N. , žalovanému 2/ Ľ. , N. , žalovanému 3/ J. S., N. , žalovanému 4/ I., s. r. o., R. , o zaplatenie 106 095,65 Eur (3 196 237,87 Sk) s príslušenstvom , o odvolaní žalovaných 1/, 2/ a 3/ proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 5. októbra 2009 č. k. 15 C b 32/2000 -22
Meritum o zaplatenie 106 095,65 Eur ( 3 196 237,87 Sk) s prísl.
Najvyšší súd 5Obo/12/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., a. s., B., zastúpeného H., s. r. o., V., proti žalovanému 1/ J. J., N., žalovanému 2/ Ľ., N., žalovanému 3/ J. S., N., žalovanému 4/ I., s. r. o., R., o zaplatenie 106 095,65 Eur (3 196 237,87 Sk) s príslušenstvom, o odvolaní žalovaných 1/, 2/ a 3/ proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 5. októbra 2009 č. k. 15 Cb 32/2000-225, takto r
Meritum vylúčenie majetku z konkurznej podstaty úpadcu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/56/2021 5118215930 30.09.2021 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5118215930.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Q. Z., nar. XX. XX. XXXX, bytom Š. XXXX/X, XXX XX O. H., zastúpeného advokátskou kanceláriou MICHALIČKA advokáti s.r.o., so sídlom Halenárska 18, 917 0l Trnava, proti žalovanému: JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelá
Meritum o 18 204,75 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Ob do 4/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : E. , s. r. o., H.K. , IČO: X. , zast. JUDr. M.H. , advokát, K.K. proti žalovaným : 1/ M.K. , nar. X. , B.K. , 2/ I.K. , nar. X. , C.K. , zast. JUDr. J.S. , advokát, I.P.K. , 3/ G.K. , nar. X. , B.K. , 4/ L.W. , rod. M. , nar. X. , A.K. , zast. opatrovníčkou JUDr. Z. , pracovníčka Okresného súdu Košice II, o zaplatenie 18 204,75 eur s prísl., vedenej na Okresno
MENU