Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaná osoba na podanie žaloby na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri preskúmavaní rozhodnutia správneho orgánu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku pre súd je rozhodujúcim časom pre zistenie skutočného stavu veci v správnom konaní stav v čase vyhlásenia rozhodnutia správneho orgánu, ktorý rozhodoval v poslednom stupni.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán potvrdil rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v S. zo dňa 22. septembra 1995 vo veci dodatočného stavebného povolenia stavby - prístavby a prestavby rodinného domu stavebníkovi P. Š. a manželke E. rod. S. na pare. č. 68/1 a 68/12 (LV č. 1743 350+1502 m2 zastavaná plocha+záhrada), Katastrálne územie I. pri D. a odvolanie žalobcov zamietol. Svoje rozhodnutie žalovaný správny orgán odôvodnil tak, že preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, previedol mi
Právna veta: Stavba penziónu v bezprostrednom susedstve ostatných domových nehnuteľností môže negatívnym spôsobom znížiť, prípadne úplne rušiť výkon vlastníckych práv majiteľov domových nehnuteľností, susediacich so zariadením penziónu z hľadísk upravených v ust. § 2 ods. 3 zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

Úryvok z textu:
Preskúmavaným rozhodnutím Krajský úrad v B., štátny krajský hygienik, ako orgán štátnej správy príslušný podlá § 21 písm. c) zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 272/1994 Z. z.“), v znení článku XXI bod 2 zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podlá § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71
Právna veta: Prokurátorovi je v súlade so všeobecným dispozičným princípom v občianskom súdnom konaní ponechaná možnosť podať žalobu. Nejde o právnu povinnosť takéhoto postupu, ktorá sa spája s princípom oficiality. Systematicky toto ustanovenie je v súlade a nadväzuje na ust. § 22 ods. 1, 3 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že protestom disponuje prokurátor. Je oprávnený ho podať i vziať späť. Protest prokurátora je právnym prostriedkom prokurátora, ktorým prokurátor vykonáva dozor na dodržiavaním zákonov (§ 21 ods. 2 zák. č. 153/2001 Z.z.). Ide o v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/121/2013 1012200776 14.01.2014 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2014:1012200776.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: L. D., Q., H. M., zastúpený: JUDr. František Kočka, advokát so sídlom Stropkovská 48, Košice, proti žalovanému: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 5, Bratislava, o preskúmanie záko
Právna veta: Ustanovenie § 250b ods. 5 O.s.p. upravuje aktívnu legitimáciu prokurátora na podanie žaloby proti rozhodnutiu, ktorým nebolo vyhovené protestu. Prokurátorovi je v súlade so všeobecným dispozičným princípom v občianskom súdnom konaní ponechaná možnosť podať žalobu. Nejde o právnu povinnosť takéhoto postupu, ktorá sa spája s princípom oficiality. Systematicky toto ustanovenie je v súlade a nadväzuje na ust. § 22 ods. 1, 3 zák.č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, z ktorých vyplýva, že protestom disponuje prokurátor. Je oprávnený ho podať i vziať späť. Protest prokurátora j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/ 27/2014 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : Kamil Plučinský , Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 33 880 093, zastúpený: JUDr. František Kočka, advokát, so sídlom Stropkovská 48, 040 11 Košice , adresa pre doručovanie Pribinova 8, 040 11 Košice , proti žalovanému : Ministerstvo financií Slovenskej republiky , Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ža
Meritum žaloba podaná neoprávnenou osobou
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B. , bytom K. , proti žalovanému Obvodn ému úradu v Košiciach , Komenského 52, Košice , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2009/09843 zo dňa 03. decembra 2009, na odvolani e žalobcu proti uzneseniu Krajs kého súdu v Košiciach zo dňa 14. júl a 2010 , č. k. 6S/5344/2010 -12, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ J. S., nar. X. , 2/ A. S., rod. S., nar. X. , obaja bytom N. , práv. zast. K. advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom N. , proti žalovanému: Obvodný pozemkový úrad v Námestove , Námestie Antona Bernoláka 381/4, Námestovo, za účasti: J. S., nar. X. , bytom R. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 2010/00493 Gaz zo dňa 08.07.2010, na odvol
MENU