Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaný na podanie návrhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 67

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

100 dokumentov
357 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: od zmluvy môže účastník odstúpiťporušiť povinnosti
Právna veta: Podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, ak to ustanovuje zákon, alebo sa na tom účastníci dohodli. Podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak. V danej veci však odporkyňa ako budúca predávajúca ešte za života R. B. ako budúceho kupujúceho platne odstúpila od zmluvy, pretože budúci kupujúci porušil povinnosti, ktoré mu vyplývali z bodu 3 zmluvy o budúcej zmluve, pretože platby spojené s užívaním bytu neplnil riadne a včas. V dôsledku toho doš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. M artina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Viery Petríkovej , v právnej veci navrhovateľov 1/ J. N. , bývajúceho v Z. , 2/ M. N. , bývajúceho v Z. , obaja zastúpení JUDr. K. B. , advokátom v N. , proti odporkyni M. Č. , bývajúcej v Z. , zastúpenej JUDr. J. G. , advokátom v Z. , o povin nosť uzavrieť kúpnu zmluvu , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 17
Právna veta: 1. Ak poškodený v prípravnom konaní si uplatnil náhradu škody, môže sa domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v priestupkovom konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku len v tej časti, ktorá sa týka náhrady škody. 2. Predmetom súdneho prieskumu nemôže byť rozhodnutie správneho orgánu o zastavení priestupkového konania z dôvodu, že obvinenému z priestupku nebolo preukázané spáchanie skutku, ktorý sa mu kládol za vinu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo/ 233 /200 9 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Š. M. , bytom B. , právne zastúpeného Mgr. A. M. , advokátom v B. , proti žalovanému : Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava V, Okresný dopravný inšpektorát , Nám. hraničiarov č. 1/B, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. ORP -P-535/DI -2004 -V zo dňa 20.10.2005, o odvol aní žalobcu proti uzneseniu K rajského súdu v Brati
Právna veta: Sociálna poisťovňa nie je oprávnená záväzne prepočítavať výšku náhrady za stratu na zárobku vyplácanú k 31. decembru 2003 (teda za obdobie pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení) a úrazovú rentu vyplácať od 1. januára 2004 v nižšej sume ako bola vyplácaná, a to ani vtedy, ak jej výška bola určená dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Ak Sociálna poisťovňa napriek tomu výšku náhrady prepočítava a faktickým postupom dávku znižuje, odníma účastníkovi právo na súdnu ochranu, zaručenú v čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa J. G., bývajúceho v Č. B., V. č. X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul.29.augusta č.8, o úrazovú rentu, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. septembra 2007, č.k. 20 Sd 579/2006 - 38, takto
Právna veta: 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku ako celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy. 2. Všeobecne záväzné nariadenie vydáva územná samospráva na plnenie úloh samosprávy obce, mesta či vyššieho územného celku alebo ak to ustanovuje zákon; takéto všeobecne záväzné nariadeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B., po postúpení mu veci Okresným súdom B. uznesením z 9. apríla 2009, zastavil podľa § 250d ods. 3 OSP konanie o návrhu navrhovateľky, ktorým sa táto domáhala, aby súd vyslovil, že všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto z 30. júna 1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je v nesúlade so zákonom o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Krajský súd skúmajúc proc
Právna veta: Ust. § 61 Exekučného poriadku vylučuje, aby sa dotknutá osoba domáhala opätovného nadobudnutia práva po tom, čo na základe exekúcie nastala zmena subjektu práva, t.j. v prípade, ak vykonaním exekúcie určité právo stratila. Toto ustanovenie je aplikovateľné na prípady, kedy bola exekúcia vykonaná na základe neexistujúceho alebo zrušeného exekučného titulu alebo kedy Exekučný poriadok priznáva dobromyseľnému vydražiteľovi nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka. Ak právny poriadok vylučuje, aby určitú vec alebo právo nadobudla od štátu iná osoba, potom zmena subjektu práva exekúciou nemôž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MObdo 3/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: T. , spol. s.r.o. V.H.V. , IČO: X. , proti odporcovi: T. , a.s. , so sídlom Š.B. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr . I.G.H.D. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu: S.M.B. , zastúpeného advokátom JUDr. M. , AK K.G.B. , o vydanie poverenia zvolať m imoriadne valné zhromaždenie spoločnosti T. , a.s. Bratislava , o mimoriadnom do
Právna veta: Ustanovenie § 250zfa OSP vychádza z čl. 125 ods. 1 písm. c/ a d/ Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“), zo znenia ktorého je zrejmé, že Ústava Slovenskej republiky pripúšťa možnosť, aby o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy so zákonmi vo veciach územnej samosprávy (čl. 68 ústavy) a so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vo veciach prenesenej štátnej správy (čl. 71 ods. 2 ústavy) mohol rozhodovať okrem ústavného súdu aj iný, t. j. všeobecný súd. Podľa Dô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Svzn 7/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. J. bytom B, D. proti odporcovi Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Bratislava, v konaní o nesúlade všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 2/1998 z 30. júna 1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto so zákonom o priestupkoch č. 372/1990 Zb. na odvolanie navrhovateľky proti
Právna veta: Zo zásady subsidiarity súdneho konania vyplýva, že správny orgán sa musí pred súdnym konaním dozvedieť o tom, že existuje stav, ktorý navrhovateľ vyhodnotil ako nezákonný zásah, musí sa vyjadriť k jeho námietkam, t.j. musí mať možnosť sám odstrániť namietaný stav a dosiahnuť nápravu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž z/1/20 10 -80 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci navrhovateľa : G. S., O. Z. , so sídlom N. . S. č. X. , P., B. , korešpondenčná adresa V. X. , P., B. , zastúpený Mgr. M. H. , advokátom, R. X. , B. , proti odporcovi : Mini sterstvo živ
Meritum neplatnosť uznesenia VZ
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T., spoločnosť s ručením obmedzeným, H., X. X. V., IČO: X., zastúpeného JUDr. P. K., advokátom, S., X. X. Bratislava, proti žalovanému: T., a.s., Š., X. X. Bratislava, IČO: X., zastúpenému JUDr. I. G., advokátkou, H., X. X. Dunajská Streda, za účasti vedľajšieho účastníka: S., M., X. X. Bratislava, IČO X., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom, M., X. X. Bratislava, o neplatnosť
Právna veta: Nezaplatené zdravotného poistenia i nárok na poplatok z omeškania, je nárokom, ktorý zodpovedá ust. § 23 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, ktorý nárok vznikol ako následok oneskoreného plnenia nárokov z práva verejného a nie z pohľadávky z práva súkromného. Charakter uvedenej pohľadávky zostáva trvalo zachovaný a nemôže sa zmeniť ani v prípade, že sa pohľadávka postupuje, resp. prechádza zo zákona na iné subjekty. Použitie právnych predpisov z oblasti súkromného práva pri nakladaní s ňou neznamená, že sa zmenila na pohľadávku súkromnoprávnu, a preto pri vymáhaní nedoplatku na poistno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1KO/11/2019 5307205893 03. 12. 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:5307205893.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márii Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Miroslavy Janečkovej v p
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu, ktorým je zdravotná poisťovňa, nemôže byť účastníkom správneho konania o návrhu na vydanie platobného výmeru vo veciach pohľadávok na poistnom, lebo ide o majetok štátu, a nie o majetok úpadcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 9. februára 2012 (v jeho písomnom vyhotovení nesprávne datovanom 9. februára 2011), zrušil rozhodnutie žalovaného zo 7. septembra 2010, v spojení s rozhodnutím Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka B. z 29. apríla 2010 podľa § 250j ods. 2 písm. a) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaného zároveň zaviazal na náhradu trov konania žalobcovi vo výške 508,98 € do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení uviedol, že žalo
MENU