Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne volebné právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

158 dokumentov
8 dokumentov
1 dokument
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. neobsahuje zákaz vykonania volebného aktu mimo volebného okrsku, v ktorom je volič zapísaný do zoznamu voličov (za predpokladu, že sú splnené všetky zákonné podmienky ustanovené pre výkon aktívneho volebného práva). Rozhodnutie okrskovej volebnej komisie o vyslaní dvoch jej členov s prenosnou volebnou schránkou k voličom mimo obce nemá a ani nemôže mať za následok nezákonnosť, a tým ani neplatnosť volieb do orgánov samosprávy obce.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 12. mája 1999 prerokoval volebnú sťažnosť C. L., bytom A., zastúpeného JUDr. J. S., advokátom, H., týkajúcu sa neplatnosti volieb poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obce Adidovce konaných 18. a 19. decembra 1998 a takto r o z h o d o l : Volebnú sťažnosť C. L. z a m i e t a . O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 28. decembra 1998 doručená volebná sťaž
Právna veta: Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín je upravené v siedmej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“). Z ustanovenia § 250za ods. 1 písm. a/ O.s.p. jednoznačne vyplýva, že právo podať návrh na zrušenie registrácie kandidátnej listiny prislúcha len dotknutej politickej strane alebo koalícii. Vzhľadom na skutočnosť, že návrh na zrušenie registrácie kandidátnych listín bol podaný neoprávnenou osobou a osoba, označená ako odporkyňa, neexistuje, pre tento nedostatok podmienky konania Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 246c v spojení s § 104 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľa: J. Š., t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce proti odporkyni , označenej ako Ústredná volebná komisia, so sídlom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22, Bratislava, o návrhu navrhovateľa na zrušenie rozhodnutí odporcu o registrácii kand idátnych listín 27 politických strán zo dňa 19. decembra 2011, jednohlasne , takto r o z h o d o l :
Právna veta: 1. V rozpore s účelom a funkciou volieb do orgánov samosprávy obcí sú také aktivity kandidátov na funkcie v orgánoch samosprávy obcí, ktoré na základe zneužitia liberalizácie právnej úpravy hlásenia (trvalého) pobytu občanov (zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) smerujú k tomu, aby sa týchto volieb mohli zúčastniť aj také osoby, ktoré trvalo žijú mimo územia obce, a teda netvoria, resp. v skutočnosti nechcú tvoriť trvalú súčasť tohto územného spoločenstva fyzických osôb (obyvateľov obce). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. novembra 2008 v pléne zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti Ing. J. V., D., zastúpeného advokátom JUDr. J. M., L., a o sťažnosti RNDr. Š. Š., D.; V. Č., D.; J. V., D.; D. S., D.; Mgr. Ľ. K., D.; J. U., D.; V. V., D.; Mgr. J. Š., D.; L. B., D.; I
Právna veta: Voľby môžu byť v zmysle judikatúry ústavného súdu (a tiež podľa teórie ústavného práva) spochybnené v zásade troma spôsobmi, a to tým, že došlo k volebnej chybe (napr.: nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), k volebnému deliktu (úmyselne nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu), alebo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane).

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2008 v pléne o sťažnosti M. B., L., zastúpeného advokátom JUDr. J. I., N., za účasti Ing. J. N., L., zastúpeného advokátom JUDr. E. B., N., pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce L. konaných 2. decembra 2006 takto rozhodol: Sťažnosť M. B. z a m i e t a . Odôvodnenie: I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. decembra 2006 osobne doručená sťažnosť M. B., L. (ďalej
Právna veta: V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka a to ani ako otázky prejudiciálnej.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Žalobca sa žalobou podanou 24. januára 2013 domáhal určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ako aj náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru na základe výpovede, ktorú učinil žalovaný - F. V návrhu poukázal na to, že mu žalovaný ako zamestnávateľ účinne doručil listinu zo dňa 17.09.2012, označenú ako „výpoveď zo strany zamestnávateľa“, a to v dôsledku rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.09.2012 o organizačných zmenách v zmysle § 63 ods. 1 písm. b/
Právna veta: 1. Ústavná sťažnosť je procesným prostriedkom zabezpečenia dostupnosti základného práva zaručeného poslednou vetou čl. 46 ods. 2 ústavy. Článkom 127 sa vytvára podiel ústavného súdu na tej časti právomoci všeobecných súdov, ktorou orgány všeobecného súdnictva vykonávajú správne súdnictvo. Pretože všeobecné súdy v správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, čl. 127 ústavy sa zakladá subsidiárna právomoc ústavného súdu konať o zákonnosti tých rozhodnutí orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré nepodliehajú preskúmaniu všeobecným súdom. 2. Ústava ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 7. januára 1998 v senáte vo veci podnetu Mgr. E. S., bytom K., zastúpeného JUDr. M. P., advokátom, na začatie konania o porušení práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok zaručeného čl. 30 ods. 4 v spojitosti s čl. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky takto r o z h o d o l : 1. Národná rada Slovenskej republiky prijatím uznesenia č. 530 z 5. februára 1997 p o r u š i l a právo Mgr. E. S. na
Kľúčové slová: vznesenie obvineniahanobenie národa, rasy a presvedčenia
R 30/2018
Právna veta: Trestnosť činu „podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“ podľa poslednej aliney§ 424 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 nesmeruje k ochrane individuálnych práv a slobôd príslušníkov národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ale k ochrane kolektívnych práv a slobôd takých zoskupení (napr. čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). Až znenie dotknutého ustanovenia účinné od 1. januára 2017 pokrýva aj národnostne, rasovo a etnicky motivované podnecovanie, smerujúce k násiliu alebo nenávisti (aj) voči jednotlivcovi, aleb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) rozsudkom z 1. marca 2018, sp. zn. 5 Tdo 51/2017, v trestnej veci obvineného F. Z. pre pokračovací zločin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák., o dovolaní obvineného F. Z. podanom proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. februára 2017, sp. zn. 3To/133/2016, rozhodol tak, že: I. podľa § 386 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že napadnutým rozsudkom krajského súdu ako
Meritum Voľby
Právna veta: 1. Tajnosť hlasovania vo voľbách do orgánov obcí v podstate znamená, že nikto nie je ústavne a zákonne oprávnený dozvedieť sa ako volič hlasoval a komu odovzdal svoj hlas. Princíp tajnosti volieb nepripúšťa, aby sa akýmkoľvek spôsobom vopred označil hlasovací lístok a súčasne predpokladá voličov vlastný výber kandidáta, ktorý sa uskutočňuje anonymne, v určenom priestore na úpravu hlasovacích lístkov. Túto anonymitu treba zabezpečiť aj vtedy, ak sa volebný akt výnimočne vykoná mimo volebnej miestnosti. 2. Bežný rozhovor na tému "voľby" s dvoma - troma občanmi nie je bez ďalších právne význa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 18. decembra 1996 prerokoval sťažnosť MVDr. D. O., bytom vo V. Š., zastúpeného JUDr. J. T., komerčným právnikom, proti 1. odporcovi Ing. R. O., zastúpeného JUDr. L. S., advokátom, 2. odporcovi Združeniu robotníkov Slovenska so sídlom v P. a 3. odporcovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky vo veci neústavnosti a nezákonnosti volieb i proti výsledku volieb na funkciu primátora mesta V. Š. konaných 9. septembra 1995 a takto
Právna veta: 1. Vyhotovovanie voličských preukazov patrí medzi tie úlohy obcí, ktoré predstavujú výkon štátnej správy pri organizačnom zabezpečovaní volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, a preto akékoľvek písomné úkony s nimi spojené predpokladajú a vyžadujú používanie pečiatok so štátnym znakom Slovenskej republiky, a nie pečiatok slúžiacich pre potreby obecnej samosprávy. 2. S výkonom ktoréhokoľvek zo základných práv alebo slobôd môže zákonodarca spájať určité podmienky alebo vyžadovať splnenie určitých predpokladov. Pokiaľ však splnenie takýchto podmienok alebo predpokladov má zabezpečiť štát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 10. marca 1999 prerokoval podnet Ing. J. I., bytom Ľ., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., vo veci porušenia jeho základného práva podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupom Obecného úradu Ľubotice a Okrskovej volebnej komisie (okrsok č. 2) Parchovany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 25. - 26. septembra 1998 a takto r o z h o d o l : Postupom Obecného úradu Ľubotice pri vyhotov
Právna veta: Základným interpretačným pravidlom pre zákony, ktoré bližšie upravujú výkon politických práv vrátane volebného práva, je čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. apríla 2004 v pléne zloženom z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Alexandra Brostla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Jána Mazáka, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o volebnej sťažnosti 1. L. C., bytom D., 2. M. S., bytom D., a 3. skupiny 185 oprávnených voličov volebného obvodu obce D., zastúpených advokátom JUDr. L. P., so sídlom K. Ch., za účasti T
MENU