Nájdené rozsudky pre výraz: aktualizácia územného plánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
29 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy. Obsahom každého všeobecného záväzného nariadenia sú právne povinnosti, teda pravidlá správania požadované od fyzických osôb a právnických osôb na území obce, ktorá tento normatívny akt vydala. Vše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Svzn/1/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. J any Zemkovej PhD. v právnej veci navrhovateľa: Krajská prokuratúra Bratislava, Vajnorská 47 , Bratislava, proti odporcovi : Mesto Pezinok , Radničné námestie 7, Pezinok , právne zastúpené spoločnosťou G. Lehnert, k.s., so sídlom Carlton S
Právna veta: Účelové komunikácie sa delia na verejné a neverejné. Neverejné účelové komunikácie sa pritom nachádzajú v uzavretých priestoroch a objektoch. Ostatné účelové komunikácie sú verejné, až kým nie sú vyhlásené za neverejné (pozri ustanovenie § 22 ods. 3/ cestného zákona). Príslušná komunikácia za neverejnú účelovú komunikáciu nebola nikdy vyhlásená. V prípade, ak by daná komunikácia nemala charakter účelovej komunikácie (resp. inej z vyššie uvedených pozemných komunikácií), pohyb osôb a vozidiel na nej by nemohol byť regulovaný dopravnou značkou, pretože toto je možné iba na niektorej z poz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej Phd. v právnej veci žalobkyne: M. V., zastúpenej JUDr. J. H., , proti žalovanému: KSÚ v B., za účasti: PaedDr. P. Z., manželka JUDr. A. Z. a Ing. K. Š. zastúpení advokátom JUDr. P. C., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.p.: A-1577/2006-HVR zo
Právna veta: I. Legitímne očakávania vo vzťahu k správnym rozhodnutiam, že o ich veci bude rozhodnuté obdobne ako vo veci skutkovo a právne podobnej, nemožno absolutizovať. II. Správny súd nesmie svojvoľne zasahovať do zákonnej úvahy, a preto moderácia je prípustná najmä v prípadoch sankcií, ktoré boli uložené zjavne neproporcionálne a neprimerane povahe skutku a jeho dôsledkom. III. Ukladanie pokút za správne delikty sa uskutočňuje v rámci úvahy správneho orgánu (diskrečná právomoc), zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených medziach uplatňuje svoju práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/163/201 0 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: M. . M. H. , Š. X. , B. , zast. advokátskou kanc eláriou M. &. F., S., R. X. , B. , IČO : X. , v mene ktorej koná J.. M. J., advokát , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratisl
Právna veta: Nielen stavebné konanie samotné ale aj územné konanie predstavuje konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a nie je možné vylúčiť, že aj výrazným spôsobom. Otázku, či záujmy ochrany prírody a krajiny sú v konkrétnej veci skutočne dotknuté, a to aj vzťahom do budúcnosti, a pokiaľ áno, potom v akom rozsahu a s akými následkami, o tom má právomoc rozhodnúť orgán ochrany prírody a krajiny vo forme vyjadrenia alebo iného stanoviska. Stavebný úrad nesmie nechať nepovšimnuté záujmy ochrany prírody a krajiny (§ 103 ods. 6 zák. č. 543/2002 Z.z.) a vyjadrenie alebo iné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: O., IČO: X., so sídlom B., zast.: Mgr. K., advokátkou so sídlom R., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad, so sídlom Lamačská cesta č. 8, 45 14 Bratislava, za účasti: Z. s.r.o., s
Meritum stavebné - § 37, § 39, § 39a Stavebného zákona
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobkyne: M. D., zastúpená V. P., advokátom, proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2006/852/MEP zo dňa 8. marca 2006, konajúc o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajsk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžr/184/2013 3012200534 18.12.2013 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2013:3012200534.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ L. X., bytom V., 2/ R. X., bytom V., 3/ L. X., bytom V., 4/ R. U., bytom V., 5/X. K., bytom V., 6/ Y. V., bytom V., 7/ U. B., bytom V., 8/L. B., bytom V., 9/ W. P., bytom V., žalobcovia právne zastúpení JU
Meritum § 39a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
Najvyšší súd 2Sž p/11 /2011 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalob cu : 1) D. K. , bytom N.N. 2) I. K. , bytom N.N. obaja zast. Advokátskou kanceláriou P. s.r.o., so sídlom K. , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. D. S., proti žalovan ému: 1) Krajský st
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžp/35/2012 1011200661 30.10.2013 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2013:1011200661.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcov: 1) H.. Y. S., bytom U.. V. XX, O., 2) H.. X. S., bytom U.
Meritum preskúmanie rozhodnutia o umiestnený stavby
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v se náte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Kováčovej , v právnej veci žalobcov: 1. E. K. , M. , 2. Ing . Arch. M. K. , M. , obaja právne zastúpení: WERNER & Co., s.r.o. , advokátska kancelária so sídlom Stromová 54/A, 831 01 Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava , Tomáš
Meritum stavebné povolenie podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcov: 1/ Ing.Arch. J., bytom B, M., 2/ Ing.Arch. A., bytom B, M., zastúpení advokátom JUDr. J., Advokátska kancelária v B, R., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave, Lamačská cesta č. 8, Bratislava, za účasti: 1/ JUD
MENU