Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093749
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aktualizácia územného plánu


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktualizácia územného plánu
  • aktualizacia nájdené 247 krát v 130 dokumentoch
  • uzemny nájdené 16902 krát v 4667 dokumentoch
  • plan nájdené 9397 krát v 2124 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 13 dokumentov


Právna veta: I. Legitímne očakávania vo vzťahu k správnym rozhodnutiam, že o ich veci bude rozhodnuté obdobne ako vo veci skutkovo a právne podobnej, nemožno absolutizovať. II. Správny súd nesmie svojvoľne zasahovať do zákonnej úvahy, a preto moderácia je prípustná najmä v prípadoch sankcií, ktoré boli uložené zjavne neproporcionálne a neprimerane povahe skutku a jeho dôsledkom. III. Ukladanie pokút za správne delikty sa uskutočňuje v rámci úvahy správneho orgánu (diskrečná právomoc), zákonom dovoleného rozhodovacieho procesu, v ktorom správny orgán v zákonom stanovených medziach uplatňuje svoju práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podkladov a na základe ich posúdenia nesúhlasné záväzné stanovisko, dôvodiac tým, že predmetný pozemok je v zmysle Aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy – rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov, určený pre poľnohospodársku pôdu. ... nepovolenej realizácie stavby bolo možné vychádzať len z účinn ého právneho stavu, ktorý v tom čase predstavovala Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy – rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá realizáciu stavby rodinného .
Právna veta: Nielen stavebné konanie samotné ale aj územné konanie predstavuje konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, a nie je možné vylúčiť, že aj výrazným spôsobom. Otázku, či záujmy ochrany prírody a krajiny sú v konkrétnej veci skutočne dotknuté, a to aj vzťahom do budúcnosti, a pokiaľ áno, potom v akom rozsahu a s akými následkami, o tom má právomoc rozhodnúť orgán ochrany prírody a krajiny vo forme vyjadrenia alebo iného stanoviska. Stavebný úrad nesmie nechať nepovšimnuté záujmy ochrany prírody a krajiny (§ 103 ods. 6 zák. č. 543/2002 Z.z.) a vyjadrenie alebo iné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . § 26 Správneho poriadku. V zmysle v čase rozhodovania platných predpisov (najmä § 37 ods. 1) a dokumentov, tzn. aj Aktualizácie územného plánu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 1993, žalovaný zdôraznil v odôvodnení, že dotknuté územie je určené na občiansku vybavenosť spojenú .
Právna veta: Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy. Obsahom každého všeobecného záväzného nariadenia sú právne povinnosti, teda pravidlá správania požadované od fyzických osôb a právnických osôb na území obce, ktorá tento normatívny akt vydala. Vše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o obecnom zriadení, je nutné riešiť samostatne a nie je možné spojiť zosúladenie VZN s aktualizáciou územného plánu. Pri schválení Aktualizácie územného plánu Mesta Pezinok – textová časť, december 2002, uznesením mestského zastupiteľstva Mesta Pezinok č. 1 - ... , ako pri proteste prokurátora podanom priamo proti VZN. Súd sa stotožnil s tvrdením navrhovateľa, že Aktualizácia územného plánu Mesta Pezinok – textová časť, december 2002, nebola predložená na vyjadr enie dotknutým orgánom štátnej správy .
Právna veta: Účelové komunikácie sa delia na verejné a neverejné. Neverejné účelové komunikácie sa pritom nachádzajú v uzavretých priestoroch a objektoch. Ostatné účelové komunikácie sú verejné, až kým nie sú vyhlásené za neverejné (pozri ustanovenie § 22 ods. 3/ cestného zákona). Príslušná komunikácia za neverejnú účelovú komunikáciu nebola nikdy vyhlásená. V prípade, ak by daná komunikácia nemala charakter účelovej komunikácie (resp. inej z vyššie uvedených pozemných komunikácií), pohyb osôb a vozidiel na nej by nemohol byť regulovaný dopravnou značkou, pretože toto je možné iba na niektorej z poz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... domu na pozemkoch parc. č. X. v k.ú. D. bolo v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou - Aktualizáciou územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 1993, ktorá dané územie určuje pre funkciu bývanie - malopodlažná bytová zástavba. S ... v k.ú. D. podľa žalobkyne neobstojí, pretože ani toto rozhodnutie nemalo a nemohlo mať vplyv na platnú Aktualizáciu územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy z roku 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov. Rovnako podľa žalobkyne neobstojí ani tvrdenie .
Merito stavebné povolenie podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb.
... súlade s Aktualizáciou ÚPN hl.m. SR Bratislavy, rok 1993 v znení zmien a doplnkov, nie je v rozpore s Aktualizáciou územného plánu zóny A6 Slavín schválenej Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 333/2004 zo dňa 1.4.2004, v zmysle ktorého je stavebná .
Merito § 39a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
... 10.1988 premietli i do príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, tak nič im nebránilo, aby prípadne v minulosti pri aktualizácii územného plánu mesta, ktorá bola schvaľovaná uznesením mestského zastupi teľstva č. 7/2007 bod č. 85, ako ... rozhodnutia súlad stavby s územnoplánovacou dokumentáciou neposudzoval a teda ani v odôvodnení svojho rozhodnutia túto skutočnosť neuviedol. Aktualizácia územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto, zmena a doplnok č. 1 bola schválená mestským zastupiteľstvom K. dňa .
Merito rozhodnutie o umiestnení stavby
... mesto Slovenskej republiky Bratislava, záväzným stanoviskom zo dňa 04. decembra 2003 a dňa 13. júna 2007 s tým, že podľa Aktualizácie územného plánu Hlavné ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov (podľa ktorého sa mala stavba posudzovať .
Merito stavebné - § 37, § 39, § 39a Stavebného zákona
... a architektonického vyhovujúci, a to z hľadiska funkčného využitia územia a v súlade s už vyššie uvedenou Aktualizáciou územného plánu, ktorý definuje dotknuté územie pre funkciu občianska vybavenosť, s doplňujúcou funkciou bývanie. Dopravná, technická vybavenosť a ... odvolací orgán zistil, že predmetná stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom, ktorým je „Aktualizácia územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 1993“ v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý predmetné územie definuje .
Merito nesplnenie podmienok § 2 ods. 2 zákona č. 64/1997 Z. z.
... SZZ č. 4 -21 Dúbravčice za osadu zariadenú v súlade so zákonom so zákonom 64/1997 Z. z. Podľa platnej Aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislava v znení zmien a doplnkov, je územie, na ktorom sa nachádzajú predmetné pozemky, určené na využitie .
... ktorom správny orgán uviedol, že pre územie, ktorého je súčasťou parcela č. XXXX/XX platí územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni - aktualizácia územného plánu zóny A , Bratislava, rok 2000, podľa, ktorého patrí parcela č. XXXX/XX do sektoru 64 a ďalej konštatuje, že stavba .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.