Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090738
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ali


Približný počet výsledkov: 593 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ali
  • ali nájdené 623 krát v 593 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 37 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 36 dokumentov
Krajské súdy SR 83 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... logické opodstatnenie. Svedok - policajt K. uviedol, že bol striedavo prítomný pri výsluchu B. i M. , ktoré sa časovo sčasti prekrýv ali. To zodpovedá zápisniciam z 12. júna 2009, kde pri výsluchu JUDr. B. je uvedený ako prítomný pri výsl uchu a .
Právna veta: Ten, komu bolo plnené na základe rozhodnutia, ktoré bolo následne zrušené alebo stratilo podľa procesných predpisov účinky, sa bezdôvodne obohacuje len vtedy, ak právny dôvod plnenia reálne nespočíval v hmotnom práve. Ak právny dôvod plnenia podľa hmotného práva tu bol, potom trvá ďalej, bez ohľadu na to, či právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré toto právo iba deklarovalo, bolo či nebolo zrušené alebo stratilo svoju účinnosť.

Úryvok z textu:
... odklad a zastavenie exekúcie, následne však vymáhanú sumu exekútorovi „dobrovoľne uhradili“ a potom návrh na odklad a zastavenie exekúcie vz ali späť. Súd prvého stupňa, a ni odvolací súd neboli oprávnené v tomto konaní skúmať zákonnosť postupu exekučného súdu ani súdneho .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .07.2011 v priestoroch pivnice reštaurácie J. tomuto nanútili pravidelnú mesačnú platbu v prospech skupiny „ P.“ , v ktorej mene kon ali a to vo výške 200, -€ vždy k 5. dňu v mesiaci, s čím poškodený zo strachu o svoju rodinu a .
Právna veta: I. Podkladom na vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia podľa § 62 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je splnenie podmienky, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon administratívneho vyhostenia cudzinca mu zastupiteľský úrad nevydal v lehote náhradný doklad alebo splnenie podmienky, že cudzinec dostatočne nespolupracuje. II. Aplikácia ustanovenia § 62 zákona o pobyte cudzincov by mala byť v súlade s princípom proporcionality, preto správny orgán pri rozhodovaní o predĺžení lehoty zaisteni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... doklad, ktorý je nevyhnutným predpokladom na to, aby bolo možné uskutočniť uložený trest administratívneho vyhostenia. Dňa 18. 02.20111 vykon ali pracovníci Veľvyslanectva Nigérijskej federatívnej republiky so sídlom vo Viedni konzulárnu návštevu a uviedli, že príslušné autority v Nigérii potvrdili identitu .
Právna veta: V prípade omeškania s platením platu má aj štátny zamestnanec, rovnako ako zamestnanec podľa § 1 ods. 4 Zákonníka práce v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právo požadovať od služobného úradu popri plate aj úrok z omeškania.

Úryvok z textu:
... má oprávne ný prinajmenšom legitímne očakávanie s ohľadom na konkrétne a individuálne okolnosti prípadu, ktoré vo svojom súhrne ho m ali založiť; môže tak urobiť právna úprava či ustálená judikatúra, ktorú zakladá aj toto rozhodnutie. Odvolací súd sa danou problematikou z .
Kľúčové slová: úmysel ukrátiť veriteľov, dlžník, odporovateľné právne úkony

Zbierka NS 7/2010
R 5/2010
Rozsudok
Právna veta: Splnenie podmienok odporovateľnosti právneho úkonu sa posúdi podľa ust. § 15 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších platnom a účinnom v čase, kedy právny úkon vznikol.

Úryvok z textu:
... 1993. Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 22. apríla 1998 . Konajúce súdy posúdili otázku neúčinnosti mandátnych zmlúv nesprávne, pretože aplikov ali právnu úpravu účinnú od 1. f ebruára 1998 ( § 15 ZKV). Správne mali aplikovať právnu úpravu účinnú v čase uzavretia ... , 66b, 66c, 66d, 66e a 66f sa vzťahujú aj na konania uvedené v odseku 1, právne účinky úkonov, ktoré nast ali skôr, zostávajú zachované ( § 70a ods.3 Z KV). Podľa ustanovenia § 15 ods.2 ZKV v znení účinnom do .
Kľúčové slová: informačné povinnosti, písomný návod

Zbierka NS 7/2013
R 99/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak pracovník kontrolovanej prevádzky nevedel pracovníkom Slovenskej obchodnej inšpekcie v čase kontroly predložiť o kontrolovaných výrobkoch informácie o použití a údržbe výrobku v štátnom jazyku, došlo k porušeniu ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a je to dôvodom na uloženie pokuty.

Úryvok z textu:
... súčasťou boli písomné návody v cudzom jazyku, a informácie o týchto výrobkoch v štátnom jazyku sa v čase kontroly nenachádz ali v kontrolovanej prevádzke v žiadnej forme . Senát odvolacieho súdu zastáva zhodný názor ako prvostupňový súd, že uvedeným skutkom sa žalobca .
Právna veta: Daňovému subjektu nič nebráni, aby pred určením dane podľa pomôcok správcovi dane predložil daňové doklady a dôkazy, preukazujúce jeho tvrdenia, keďže daňový subjekt znáša dôkazné bremeno počas celého daňového konania.

Úryvok z textu:
... a daň sa neurčí ani podľa odseku 5, alebo ak daňový subjekt vykonal úkony, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporov ali osobitnému predpisu alebo ho obchádzali a ktorých dôsledkom je zníženie základu dane, alebo v prípadoch podľa § 15 ods. 2 .
Kľúčové slová: stavebný pozemok, orná pôda, dodanie a nájom nehnuteľnosti, daňová povinnosť pri dani z pridanej hodnoty

Zbierka NS 10/2015
R 96/2015
Rozsudok
Právna veta: Pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako orná pôda, ale je územným plánom obce, resp. zóny, určený na zastavanie, je podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným pozemkom, a preto je stavebným pozemkom aj pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... a tieto pozemky žalobca daroval obci Čaňa. Pozemky, ktoré ostali žalobcovi, boli predávané bez technickej vybavenosti, pričom prípojky sa nachádz ali 1 – 2 metre od jednotlivých pozemkov, t. j. v ceste. Kupujúci boli upozornení, že jednotlivé prípojky si musia realizovať na .
Právna veta: Samotná skutočnosť, že konkurzný súd iba v dôvodoch právoplatného uznesenia o schválení konečnej správy konštatoval, že neboli schválené výdavky správcu konkurznej podstaty, sama osebe v konaní o náhradu škody proti bývalému správcovi konkurznej podstaty nepostačuje k tomu, aby bol správca konkurznej podstaty zaviazaný z titulu zodpovednosti za škodu, keďže predpoklady pre vznik nároku na náhradu škody sú iné, ako predpoklady pre neschválenie výdavkov správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Úryvok z textu:
... ani v predmetnom spore. Opätovne namietala, že o porušení povinnosti správcu už rozhodol konkurzný súd a preto, ak by m ali byť výdavky správcu opakovane posudzované v tomto konaní, ustanovenia o prejednaní konečnej správy a schvaľovaní výdavkov vynaložených na správu, by .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.