Nájdené rozsudky pre výraz: alternatívne znaky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
4 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dôvody dovolaniaprečinnepatrná závažnosť prečinu
R 121/2014
Právna veta: Dovolací súd môže pri posudzovaní dôvodu dovolania uvedeného v § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. hodnotiť i potrebnú (vyššiu než nepatrnú) závažnosť prečinu (§ 10 ods. 2 Tr. zák.) a opierať sa pritom o dôkazy, ktoré boli v súdnom konaní vykonané; nesmie však skúmať a meniť správnosť a úplnosť zisteného skutku (§ 371 ods.1 písm. i/. časť vety za bodkočiarkou Tr. por.).

Úryvok z textu:
Na neverejnom zasadnutí konanom 15. apríla 2014 o dovolaní obvinenej JUDr. V. R. proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 26. septembra 2013, sp. zn. 3To/45/2013, rozhodol najvyšší súd tak, že podľa § 382 písm. c/ Tr. por. dovolanie obvinenej odmietol. Odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline (ďalej len krajský súd) podľa § 321 ods. 1 písm. d/, e/, ods. 3 Tr. por. zrušil rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš, sp. zn. 2T/35/2009 z 3. decembra 2012 vo výroku o vine v bodoch
Kľúčové slová: spor o príslušnosťvecná príslušnosťvylúčenie a spojenie veci
R 4/1999
Právna veta: I. Právoplatné rozhodnutie súdu o vylúčení veci niektorého obvineného zo spoločného konania v zmysle § 23 ods. 1 Trestného poriadku neumožňuje preskúmanie správnosti tohto rozhodnutia iným súdom v rámci posudzovania podmienok vlastnej procesnej príslušnosti na vykonanie konania vo veci. II. K podmienkam príslušnosti krajského súdu na vykonanie konania v prvom stupni o trestnom čine podvodu podľa § 250 ods. 3 písm. a/, ods. 4 Trestného zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Banskej Bystrici a Okresným súdom v Rimavskej Sobote podlá § 24 Trestného poriadku rozhodol, že príslušným súdom na vykonanie konania v prvom stupni v trestnej veci obvineného P. V. a J. H. je Okresný súd v Rimavskej Sobote. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Banskej Bystrici podal 15. apríla 1994, pod sp. zn. 2 Kv 207/92, na Krajskom súde v Banskej Bystrici obžalobu na obvinených P. V., J. H. a E. H. pre sčasti
Právna veta: Ustanovenie zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktoré pojednáva o povinnostiach vodiča motorového vozidla odbáčajúceho vľavo taxatívne a explicitne vymedzuje povinnosť vodiča motorového vozidla dať prednosť všetkým protiidúcim motorovým vozidlám. Dovolateľ poukázal aj na to, že dal do pozornosti odvolacieho súdu odborný článok zo súdnej praxe, ktorý sa vzťahuje aj na jeho prípad. Nosnou témou článku je skutočnosť, že v prípade priamej jazdy v rovnom smere má vodič takéhoto motorového vozidla prednosť pred vodičom odbočujúcim vľavo, ktorý mu musí dať bezpodmiene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Majchráka a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinenému M. Š . , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom, pod sp. zn. 2 T 141/2006, prerokoval na verejnom zasadnutí 22. júla 2008 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obvinený M. Š. proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. novembra 2007, sp.
Meritum sťažnosť vyžiadanej osoby - ezr
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka vo veci vydania M. L. do cudziny na neverejnom zasadnutí 22. januára 2008 v Bratislave o sťažnosti vyžiadanej osoby – M. L. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2007, sp. zn. 1 Ntc 2/2007 takto r o z h o d o l: Podľa § 509 ods. 5 Trestného poriadku (ďalej
Meritum § 277/1, 4 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/59/2019 1218010293 25. marca 2020 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2020:1218010293.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Dany Wänkeovej, na neverejnom zasadnutí konanom 25. marca 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvineného E. B., pre zločin neodvedenia d
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Viliama Dohňanského na verejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 1. októbra 2014 v trestnej veci obžalovaného Bc. P. C. pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 185a ods. 1 Tr. zák. účinného do 30. júna 2002, vedenej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pod s
Meritum § 185a/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3To/7/2014 9508100058 01.10.2014 JUDr. Igor Burger sudca ECLI:SK:NSSR:2014:9508100058.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Viliama Dohňanského na verejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 1. októbra 2014 v trestnej veci obžalovaného Bc. T. Z. pre trestný čin založenia, zosno
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší sú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zl oženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Štefana H arab ina, JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša, na verejnom zasadnutí konanom dňa 9. decembra 2010 v Bratislave, v trestnej veci obvineného J. Č. , vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pod sp. zn. 5 T 1/04, prejednal dovola nie, ktoré podal obvinený J. Č. , zastúpen
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Tdo V – 22/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Stiffela a sudcov JUDr. Štefana Harabina, JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Haralda JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Pavla Farkaša, na verejnom zasadnutí konanom dňa 9. decembra 2010 v Bratislave, v trestnej veci obvineného J. Č., vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pod sp. zn. 5 T 1/04, prejednal dovolanie, ktoré podal obvinený J. Č., zastúpený
MENU