Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079874
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
24.01.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: alternatívny petit


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: alternatívny petit
  • alternativny nájdené 3364 krát v 2566 dokumentoch
  • petit nájdené 1543 krát v 911 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 47 dokumentov
Krajské súdy SR 112 dokumentov


Kľúčové slová: právo voliť medzi výmenou veci a odstúpením od zmluvy, odstrániteľná vada, vybavenie reklamácie, alternatívny petit

Zbierka NS 9/2014
R 126/2014
Uznesenie
Právna veta: Ak vybavenie reklamácie odstrániteľnej vady predanej veci trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci (spotrebiteľ) v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa*/ rovnaké práva, akoby išlo o vadu neodstrániteľnú. Aj po márnom uplynutí tejto lehoty má ale právo zotrvať na požiadavke odstránenia vady alebo zmeniť voľbu a uplatniť práva uvedené v § 623 Občianskeho zákonníka. Touto voľbou je potom kupujúci viazaný a nemôže ju dodatočne meniť. V občianskom súdnom konaní sa potom môže domáhať priznania len toho práva, ktoré uplatnil u predávajúceho. Súd tieto vzájomne sa vyluču ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Prešov rozsudkom z 25. júna 2010 č.k. 29 C 156/08-331 uložil žalovanej povinnosť do 3 dní vymeniť žalobcom zakúpené osobné motorové vozidlo značky X. (ďalej len „vozidlo“) za bezvadné alebo alternatívne zaplatiť mu 18 123,88 € oproti vráteniu tohto vozidla. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Zároveň rozhodol o trovách konania. Vychádzal zo zistenia, že: a/ žalobca uzatvoril so žalovanou 12. septembra 2005 kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bolo vozidlo za kúpnu cenu 546 000 Sk .
Kľúčové slová: použitie Civilného sporového poriadku

Právna veta: Podľa § 196 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, použitie Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa len v obmedzenej miere. Nemožno miešať odlišnú právnu úpravu v zákone č 7/2005 Z. z. s úpravou v Občianskom súdnom poriadku, keď v týchto zákonoch je priamo upravené, ktorý z nich má prioritu, ktorý treba použiť. Je nepochybné a ani medzi účastníkmi nesporné, že prioritu má zákon č. 7/2005 Z. z., pretože ide o spor vyvolaný konkurzom.

Úryvok z textu:
... takéhoto rozhodnutia (najmä rozsudok Najvyššieho súdu SR MCdo 14/99). V konkrétnom prípade ešte poukázal už na samotný návrh obsahujúci alternatívny petit, postoj správcu konkurznej podstaty ku konaniu, keď bez zjavného dôvodu ospravedlnil neúčasť na pojednávaní a súhlasil s prejedaním veci v .
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať vedecko/umelecko-pedagogický titul „docent“ od funkcie docenta, ktorú začal používať až zákon č. 131/2002 Z.z. Pôvodný zákon č. 172/1990 Zb., účinný aj v čase zmeny pracovnej zmluvy na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. marca 1997, používal pojem „docent“ iba v kontexte vedecko/umelecko-pedagogického titulu, preto sa nemožno stotožniť s názorom dovolateľky, že splnila podmienky vymenovania do funkcie docenta na základe habilitačnej práce a uzatvorením pracovného pomeru na dobu neurčitú, čo boli predpoklady len na získanie ved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... učiteľa a s jej zaradením do tejto funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia 70 rokov. Zároveň zamietol alternatívny petit žalobkyne s odôvodnením, že žalovaná 2/ vo svojom mene nie je oprávnená uzatvárať so zamestnancami pôsobiacimi na fakulte ... 1/, ktorým žalovaná 1/ uzatvára so žalobk yňou pracovnú zmluvu v znení uvedenom vo výroku rozsudku a zamietol alternatívny petit žalobkyne, ktorým žiadala, aby súd nahradil prejav vôle za žalovanú 2/. Mzdové nároky žalobkyne vylúčil na samostatné konanie .
Právna veta: Popri niektorých zásadách, ako sú napríklad zásady legality, materiálnej pravdy alebo legitímneho očakávania, ovláda tiež správne konanie aj zásada jednotnosti (dvojinštančnosti) konania, ako aj koncentračná zásada. Predposledne uvedená zásada správneho konania ukladá povinnosť odvolaciemu správneho orgánu, že každá relevantná otázka (najmä právna) vznesená odvolateľom v prejednávanej veci musí byť predmetom posúdenia odvolacieho správneho orgánu. Pokiaľ odvolací správny orgán nachádza odlišné skutkové (právne) posúdenie, potom musí vydať rozhodnutie zrušujúceho alebo iného negatívneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vec na ďalšie konanie spolu s priznaním náhrady trov konania. Podaním z 30.10.2013 žalobca doplnil svoje odvolanie o alternatívny petit (označený ako petit II.) tak, že poprípade požaduje, odvolací súd rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie .
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SR

Právna veta: Je nepochybné, že vo veci udelenia štátneho občianstva SR nie je daný právny nárok, je daná iba možnosť na žiadosť osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR štátne občianstvo SR udeliť. Napriek tomu príslušný orgán štátnej správy musí v konaní postupovať podľa ustanovení správneho poriadku ako aj zákona č. 40/1993 Z. z. To znamená, že správny orgán musí v záujme náležitého zistenia skutkového stavu vykonať dokazovanie, aby dospel k objektívnemu záveru, či občan spĺňa alebo nespĺňa podmienky na udelenie štátneho občianstva SR...Zákon o štátnom občianstve v ustanovení § 7 ods. 1 ponechal na uvážení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rovnosti zbraní, kontradiktórnosti konania ako aj práva na spravodlivý súdny proces a práva na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Žalobca žiadal alternatívny petit a to, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie, alebo rozsudok zmenil tak .
Merito o náhradu škody vo výške 15 878 282,45 Sk
... pre prípad, že súd po vykonaní dokazovania dospeje k záveru, že svojím konaním sa podieľajú na vzniku uplatnenej škody, aj alternatívny petit. Reálny majetok navrhovateľa sa zmenšil o čiastku 12 755 600,45 Sk a toto zmenšenie majetku znamená aj zníženie výnosov .
Merito o uloženie povinnosti vymeniť vadnú vec
... za jeden úkon právnej pomoci a to vzhľadom na predmet konania, ktorý nie je možné vyjadriť v peniazoch a uplatnený alternatívny petit, preto mal postupovať podľa ust. § 11 ods. 1 vyhl.č. 655/2004 Z.z. Na základe uvedeného odvolací súd .
Merito o zaplatenie 1 643 776 Sk s príslušenstvom
... zmluvy žalovaného nezaväzujú, hodnotu prijatého a vráteného tovaru, nemožno započítať na iný záväzok. Pokiaľ teda žalobca vo svojom odvolaní uplatnil alternatívny petit na zaplatenie sumy 437 910,75 Sk žalovaným titulom vydania bezdôvodného obohatenia, je potrebné odrátať hodnotu tovaru, ktorý bol žalobcovi .
Merito o určenie neplatnosti dohody o prevode členských práv a povinností v Stavebnom bytovom družstve
... pojednávanie 13. 11. 2006 odročil na neurčito z dôvodu, aby zástupca navrhovateľky odstránil vadu návrhu v tom smere, že špecifikuje alternatívny petit týkajúci sa neúčinnosti právneho úkonu a to prevodu hnuteľných vecí odporkyne 1/ na odporcu 2/ v lehote 10 dní (čl .
Merito o určenie pravosti
... nehnuteľnostiam, od ktorej sa podľa dovolateľa odvodzovalo iba právo na oddelené uspokojenie. Ďalej podľa dovolateľa konajúce súdy nesprávne právne posúdili alternatívny petit, keď konštatovali, že nejde o rozšírenie žaloby o doteraz neuplatnený nárok, resp. o doteraz neup latnený dôvod, ale ide len .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.