Nájdené rozsudky pre výraz: alternatívny petit

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 71

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
387 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať vedecko/umelecko-pedagogický titul „docent“ od funkcie docenta, ktorú začal používať až zákon č. 131/2002 Z.z. Pôvodný zákon č. 172/1990 Zb., účinný aj v čase zmeny pracovnej zmluvy na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. marca 1997, používal pojem „docent“ iba v kontexte vedecko/umelecko-pedagogického titulu, preto sa nemožno stotožniť s názorom dovolateľky, že splnila podmienky vymenovania do funkcie docenta na základe habilitačnej práce a uzatvorením pracovného pomeru na dobu neurčitú, čo boli predpoklady len na získanie ved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne Doc. Mgr. art. E. Ž. , ArtD. , bývajúcej v B. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. A. K. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovaným 1/ V. , so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ D. , so sídlom v B. , o nahradenie prejavu vôle na uzavretie pracovn
Kľúčové slová: použitie Civilného sporového poriadku
Právna veta: Podľa § 196 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, použitie Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa len v obmedzenej miere. Nemožno miešať odlišnú právnu úpravu v zákone č 7/2005 Z. z. s úpravou v Občianskom súdnom poriadku, keď v týchto zákonoch je priamo upravené, ktorý z nich má prioritu, ktorý treba použiť. Je nepochybné a ani medzi účastníkmi nesporné, že prioritu má zákon č. 7/2005 Z. z., pretože ide o spor vyvolaný konkurzom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 M Obdo 4/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava z 20. augusta 2009 pod č. VI/2 Pz 306/09-9 proti rozsudku Okresného súdu v Banskej Bystrici z 15. mája 2008, č. k. 26 Cbi 11/2008-75, v č
Kľúčové slová: udelenie štátneho občianstva SR
Právna veta: Je nepochybné, že vo veci udelenia štátneho občianstva SR nie je daný právny nárok, je daná iba možnosť na žiadosť osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR štátne občianstvo SR udeliť. Napriek tomu príslušný orgán štátnej správy musí v konaní postupovať podľa ustanovení správneho poriadku ako aj zákona č. 40/1993 Z. z. To znamená, že správny orgán musí v záujme náležitého zistenia skutkového stavu vykonať dokazovanie, aby dospel k objektívnemu záveru, či občan spĺňa alebo nespĺňa podmienky na udelenie štátneho občianstva SR...Zákon o štátnom občianstve v ustanovení § 7 ods. 1 ponechal na uvážení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Júlie H orskej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD. v právnej veci žalobcu: M. , bytom v D. zastúpený Mgr. Michalom Urbanom, advokátom so sídlom v Trenčíne, Šafárikova č. 12 , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej rep ubliky, so sídlo m v Bratislave, Pribinova
Právna veta: Návrh oprávneného dediča proti nepravému dedičovi na vydanie majetku, ktorý z dedičstva má (§ 485 ods. 1 Občianskeho zákonníka), je predčasný, pokiaľ konanie o dedičstve nebolo právoplatne skončené. Ten, o kom sa na základe jeho tvrdení možno dôvodne domnievať, že je poručiteľovým dedičom, je účastníkom konania o dedičstve od uplatnenia svojich dedičských práv v konaní dovtedy, kým sa nepreukáže, že nie je poručiteľovým dedičom alebo že nededí z dôvodu dedičskej nespôsobilosti. Ak účastník dedičského konania spochybní dedičské právo iného účastníka tohto konania a rozhodnutie o dedičskom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Viery Petríkovej v právnej veci žalobcu : M. H. , bývajúci v P., zastúpený JUDr. Š. S., advokátom v Ž. , proti žalovaným : o vydanie dedičstva , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 2 C 317/1999, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 31. mar ca 2010 sp.zn. 9 Co 80/2010, 9 Co
Právna veta: Popri niektorých zásadách, ako sú napríklad zásady legality, materiálnej pravdy alebo legitímneho očakávania, ovláda tiež správne konanie aj zásada jednotnosti (dvojinštančnosti) konania, ako aj koncentračná zásada. Predposledne uvedená zásada správneho konania ukladá povinnosť odvolaciemu správneho orgánu, že každá relevantná otázka (najmä právna) vznesená odvolateľom v prejednávanej veci musí byť predmetom posúdenia odvolacieho správneho orgánu. Pokiaľ odvolací správny orgán nachádza odlišné skutkové (právne) posúdenie, potom musí vydať rozhodnutie zrušujúceho alebo iného negatívneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžso/57/2013 2012200662 18.11.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:2012200662.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Johns Manville Slov
Meritum určenie neúčinnosti právneho úkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/51/2019 7112229633 26. septembra 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:7112229633.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom Štúrova 22, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu CK FENÍCIA, s.r.o., so sídlom Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 36 698 598, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr.
Meritum určenie, že odmeňovanie žalobkyne je v rozpore
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/155/2014 1112227316 30.09.2014 JUDr. Mária Šramková sudca ECLI:SK:NSSR:2014:1112227316.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej vec i navrhovateľky JZ. bytom G., Q., zastúpenej JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou, so sídlom Žilina, Na Priekope č. 174/13, proti odporkyni Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
Meritum o určenie, že odmeňovanie navrhovateľky je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a iné
Najvyšší súd 7 Cdo 155 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J., bytom M. , Z. , zastúpenej JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou, so sídlom Žilina, Na Priekope č. 174/13, proti odporkyni Slovenskej republike, zastúpenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava, Župné námestie č. 13, o určenie, že odmeňovanie navrhovateľky je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a iné , vedenej na Okresnom
Meritum určenie neúčinnosti právneho úkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7112229633 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7112229633.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: JUDr. Ingríd Kovalčuková, Štúrova 33, 040 01 Košice - správca úpadcu CK FENÍCIA, s. r. o., Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 336 698 598, zast. advokátska kancelária JUDr. Štefan Prevozňák, s r. o., Kukučínova 10
MENU