Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1016468
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34124
NSČR: 117761
NSSČR: 63277
USČR: 76633
EUR-LEX (sk): 11448
EUR-LEX (cz): 11486
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417052
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
15.07.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: alternatívny petit


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: alternatívny petit
  • alternativny nájdené 3206 krát v 2435 dokumentoch
  • petit nájdené 1488 krát v 870 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 46 dokumentov
Krajské súdy SR 109 dokumentov


Právna veta: Ak vybavenie reklamácie odstrániteľnej vady predanej veci trvá dlhšie ako 30 dní, má kupujúci (spotrebiteľ) v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa*/ rovnaké práva, akoby išlo o vadu neodstrániteľnú. Aj po márnom uplynutí tejto lehoty má ale právo zotrvať na požiadavke odstránenia vady alebo zmeniť voľbu a uplatniť práva uvedené v § 623 Občianskeho zákonníka. Touto voľbou je potom kupujúci viazaný a nemôže ju dodatočne meniť. V občianskom súdnom konaní sa potom môže domáhať priznania len toho práva, ktoré uplatnil u predávajúceho. Súd tieto vzájomne sa vyluču ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Prešov rozsudkom z 25. júna 2010 č.k. 29 C 156/08-331 uložil žalovanej povinnosť do 3 dní vymeniť žalobcom zakúpené osobné motorové vozidlo značky X. (ďalej len „vozidlo“) za bezvadné alebo alternatívne zaplatiť mu 18 123,88 € oproti vráteniu tohto vozidla. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Zároveň rozhodol o trovách konania. Vychádzal zo zistenia, že: a/ žalobca uzatvoril so žalovanou 12. septembra 2005 kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bolo vozidlo za kúpnu cenu 546 000 .
Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd zdôrazňuje, že je potrebné rozlišovať vedecko/umelecko-pedagogický titul „docent“ od funkcie docenta, ktorú začal používať až zákon č. 131/2002 Z.z. Pôvodný zákon č. 172/1990 Zb., účinný aj v čase zmeny pracovnej zmluvy na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. marca 1997, používal pojem „docent“ iba v kontexte vedecko/umelecko-pedagogického titulu, preto sa nemožno stotožniť s názorom dovolateľky, že splnila podmienky vymenovania do funkcie docenta na základe habilitačnej práce a uzatvorením pracovného pomeru na dobu neurčitú, čo boli predpoklady len na získanie ved ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... učiteľa a s jej zaradením do tejto funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia 70 rokov. Zároveň zamietol alternatívny petit žalobkyne s odôvodnením, že žalovaná 2/ vo svojom mene nie je oprávnená uzatvárať so zamestnancami pôsobiacimi na fakulte ... 1/, ktorým žalovaná 1/ uzatvára so žalobk yňou pracovnú zmluvu v znení uvedenom vo výroku rozsudku a zamietol alternatívny petit žalobkyne, ktorým žiadala, aby súd nahradil prejav vôle za žalovanú 2/. Mzdové nároky žalobkyne vylúčil na samostatné konanie .
Právna veta: Podľa § 196 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, použitie Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa len v obmedzenej miere. Nemožno miešať odlišnú právnu úpravu v zákone č 7/2005 Z. z. s úpravou v Občianskom súdnom poriadku, keď v týchto zákonoch je priamo upravené, ktorý z nich má prioritu, ktorý treba použiť. Je nepochybné a ani medzi účastníkmi nesporné, že prioritu má zákon č. 7/2005 Z. z., pretože ide o spor vyvolaný konkurzom.

Úryvok z textu:
... takéhoto rozhodnutia (najmä rozsudok Najvyššieho súdu SR MCdo 14/99). V konkrétnom prípade ešte poukázal už na samotný návrh obsahujúci alternatívny petit, postoj správcu konkurznej podstaty ku konaniu, keď bez zjavného dôvodu ospravedlnil neúčasť na pojednávaní a súhlasil s prejedaním veci v .
Právna veta: Popri niektorých zásadách, ako sú napríklad zásady legality, materiálnej pravdy alebo legitímneho očakávania, ovláda tiež správne konanie aj zásada jednotnosti (dvojinštančnosti) konania, ako aj koncentračná zásada. Predposledne uvedená zásada správneho konania ukladá povinnosť odvolaciemu správneho orgánu, že každá relevantná otázka (najmä právna) vznesená odvolateľom v prejednávanej veci musí byť predmetom posúdenia odvolacieho správneho orgánu. Pokiaľ odvolací správny orgán nachádza odlišné skutkové (právne) posúdenie, potom musí vydať rozhodnutie zrušujúceho alebo iného negatívneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vec na ďalšie konanie spolu s priznaním náhrady trov konania. Podaním z 30.10.2013 žalobca doplnil svoje odvolanie o alternatívny petit (označený ako petit II.) tak, že poprípade požaduje, odvolací súd rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie .
Právna veta: Je nepochybné, že vo veci udelenia štátneho občianstva SR nie je daný právny nárok, je daná iba možnosť na žiadosť osoby, ktorá nie je štátnym občanom SR štátne občianstvo SR udeliť. Napriek tomu príslušný orgán štátnej správy musí v konaní postupovať podľa ustanovení správneho poriadku ako aj zákona č. 40/1993 Z. z. To znamená, že správny orgán musí v záujme náležitého zistenia skutkového stavu vykonať dokazovanie, aby dospel k objektívnemu záveru, či občan spĺňa alebo nespĺňa podmienky na udelenie štátneho občianstva SR...Zákon o štátnom občianstve v ustanovení § 7 ods. 1 ponechal na uvážení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rovnosti zbraní, kontradiktórnosti konania ako aj práva na spravodlivý súdny proces a práva na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Žalobca žiadal alternatívny petit a to, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie, alebo rozsudok zmenil tak .
Merito o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva po nebohom Alexandrovi Bruckovi a o vydanie nehnuteľností
... veci pre jej zničenie, možno sa z rovnakého titulu domáhať popri vydaniu (primárny petit) aj peňažnej náhrady za jej zničenie (alternatívny petit). Žalobcami formulovaný petit nemohol súd zmeniť ani opraviť a pre tento „procesný nedostatok“ žalobu zamietol. O trovách konania súd rozhodol .
Merito o určenie pravosti
... nehnuteľnostiam, od ktorej sa podľa dovolateľa odvodzovalo iba právo na oddelené uspokojenie. Ďalej podľa dovolateľa konajúce súdy nesprávne právne posúdili alternatívny petit, keď konštatovali, že nejde o rozšírenie žaloby o doteraz neuplatnený nárok, resp. o doteraz neup latnený dôvod, ale ide len .
Merito o zaplatenie 1 643 776 Sk s príslušenstvom
... zmluvy žalovaného nezaväzujú, hodnotu prijatého a vráteného tovaru, nemožno započítať na iný záväzok. Pokiaľ teda žalobca vo svojom odvolaní uplatnil alternatívny petit na zaplatenie sumy 437 910,75 Sk žalovaným titulom vydania bezdôvodného obohatenia, je potrebné odrátať hodnotu tovaru, ktorý bol žalobcovi .
Merito určenie neúčinnosti právneho úkonu
... aj ohľadom alternatívneho petitu, mala a mohla sa žalobkyňa domáhať, aby súd doplňujúcim uznesením v tejto časti alternatívny petit doplnil. Keď že toto právo nevyužila, predmetom konania boli určovacie nároky v zmysle daného uznesenia v spojení ... i rozhodovaní o zmene žaloby súd využil svoje právo rozšíriť žalobný petit v časti, v ktorej nebol zahrnutý alternatívny petit, pričomžalobkyňa mohla žiadať pripustenie zmeny petitu bez alternácie. Za protichodné a zmätočné považuje konštatovanie súdu prve j .
Merito o určenie, že odmeňovanie navrhovateľky je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a iné
... 270 500, - eur, ako aj sa domáhala alternatívneho petitu povinnosti zaplatiť navrhovateľke primer ané zadosťučinenie vo výške 270 500, - eur. Alternatívny petit podaním z 6. mája 2013, doručeným odvolaciemu súdu 10. mája 2013 vzala späť. Podľa § 9 ods. 2 zákona č .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.