Nájdené rozsudky pre výraz: ambulantná starostlivosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 78

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
680 dokumentov
14 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za nevyliečiteľnú duševnú chorobu je možné pre potreby § 413 ods. 2 Tr. por. považovať najmä takú, ktorá formou psychózy zásadným spôsobom narušuje psychiku a psychický stav pacienta, jeho vnímanie reality a orientáciu v realite. Takáto duševná choroba dlhodobo a zásadným spôsobom musí sťažovať schopnosť odsúdeného podrobiť sa podmienkam výkonu trestu odňatia slobody, prípadne chápať jeho zmysel, pričom nemožno vôbec očakávať, že by sa v dohľadnej dobe mohla zdravotná prognóza obvineného vyvíjať pozitívnym smerom, naopak, je preukázateľné, že sa bude vyvíjať smerom negatívnym. Depresia sa pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tost/21/2018 9018200064 8. januára 2019 JUDr. Štefan Harabin ECLI:SK:NSSR:2019:9018200064.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Dana Wänkeovej, na neverejnom zasadnutí 8. januára 2019, v trestnej veci odsúdenej L. B. pre pokračovací trestný čin nedovolenej výroby a držby oma
Právna veta: Na základe posúdenia napadnutých ustanovení v ich systematickej súvislosti s celkovou právnou úpravou poskytovania zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia zákonodarca tým, že rozsah, podmienky a spôsob úhrady zdravotnej starostlivosti ustanovil zákonom, rešpektoval ústavnú požiadavku zákonnej úpravy medzí základného práva podľa čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky. Spôsob, aký zákonodarca zvolil, zároveň nositeľom predmetného práva zaručuje, že uplatňovanie tohto práva môže podzákonný normotvorca v zákonom ustanovenom rozsahu a za zákonom ustanovených podm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí konanom 2. júla 2008 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Milana Ľalíka, Jána Auxta, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 3 ods. 10 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytov
Právna veta: V zmysle § 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom a podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. O založenie rozhodnutia na nezákonne vykonanom dôkaze ide vtedy, ak súd svoje rozhodnutie oprel o nezákonne zaobstaraný dôkaz alebo o dôkaz síce zákonne získaný, ale nezákonn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 12. augusta 2015 v trestnej veci obvineného J. Z. , pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, 2 písm. a/ Tr. zák., o dovolaní obvineného z dôvodov v zmysle § 371 ods. 1 písm. g/, i/ Tr. por. proti rozsudku Kraj ského súdu v Banskej Bystrici z 5. n
Právna veta: Z gramatického výkladu § 14 ods. 6 zák. č. 447/2008 Z.z. vyplýva, že zákonodarca predpokladá, že osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá napĺňa status odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, je osoba, ktorá sa síce premiestni k vozidlu verejnej hromadnej dopravy, nastúpi do takéhoto vozidla, zvládne situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy, resp. prostriedkoch železničnej dopravy, avšak musí byť splnená podmienka, že je schopná tieto úkony vykonať na rovnakom základe s ostatnými fyzickými, teda zdravými, osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/34/2018 6316208562 27. 11. 2018 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2018:6316208562.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Viery Nevedelovej, v právnej veci žalobcu: X. J., nar. XX. P., bytom S. proti žalovanému:
Meritum lekárska služba prvej pomoci, § 3 ods. 4 zák. č. 578/2004 Z.z., § 79 ods. 1 písm. v/, ods. 3 písm. a/, písm. b/, § 82 ods. 1 písm. b/ zák. č. 578/2004 Z.z.
N a j v y š š í s ú d 9Sž so /55 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu : MUDr. J. G. , bytom T. , zastúpeného: JUDr. Peter Kubina, advokát so sídlom Business Garden Štefánikova, Štefánikova č. 15, Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo zdrav otníctva Slovenskej republiky , Limbo
Meritum § 4 ods. 1, 2, 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, § 50 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Szd/1/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v prá vnej veci žalob kyne : MUDr. E. , G. , právne zastúpen ej JUDr. O.. , advokátom , Advokátska kancelária P. , proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grösslingova 5, Bratislava, o preskúmanie zá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/58/2020 1015201445 25. 11. 2020 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2020:1015201445.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobkyne: E. O., narodená XX. O.X. XXXX, bytom v I.
Meritum uložení pokuty 1 000 eur zák. o poskyt. zdrav. starostliv.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/140/2018 1017201898 18.12.2019 JUDr. Zdenka Reisenauerová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1017201898.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Rádiologická klinika, s.r.o., so sídlom Trenčín, K dolnej stanici 18
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/27/2020 1018201180 30. 06. 2021 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2021:1018201180.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: L.. T. B. F., trvale bytom C.a, Y. XXX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Cdo/382/2013 1510200463 29. 02. 2016 JUDr. Eva Sakálová ECLI:SK:NSSR:2016:1510200463.1 Rozhodnutie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobkyne MUDr. V., bývajúcej v L., proti žalovanej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., so sídlom v Br
MENU