Nájdené rozsudky pre výraz: amnestia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 254

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

102 dokumentov
505 dokumentov
10 dokumentov
61 dokumentov
42 dokumentov
100 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Amnestia
Právna veta: V prípade, že prichádza do úvahy aplikácia agraciačného ustanovenia amnestie prezidenta republiky len za niektorý zo zbiehajúcich sa trestných činov pri uloženom úhrnnom alebo súhrnnom treste, ktorý nebol celkom vykonaný, treba najskôr v zmysle § 370 Tr. por. určiť primeraný trest za trestné činy amnestiou nedotknuté a len potom možno postupovať podľa § 368 Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti krajského prokurátora Najvyšší súd SR zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. apríla 1993, sp. zn. 1 T 36/92, a tomuto súdu prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd rozhodol podľa § 368 Tr. por., že mladistvý J. Š. odsúdený rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septembra 1992, sp. zn. 1 T 36/92, pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Tr. zák. a pre trestný čin ublíže
Meritum Amnestie
Kľúčové slová: amnestiarozhodnutie o použití amnestiepodmienečný trest odňatia slobody
R 48/1986
Právna veta: Ustanovenie článku III Rozhodnutia prezidenta ČSSR o amnestii z 8. mája 1985 o tom, že podmienečný trest odňatia slobody uvedený v čl. I písm. d) cit. rozhodnutia sa odpúšťa s účinkom, že odo dňa tohto rozhodnutia sa na páchateľa hľadí, akoby nebol odsúdený, sa nevzťahuje na prípady, keď bol popri podmienečnom treste odňatia slobody uložený páchateľovi ďalší trest, ktorý bráni zahladeniu odsúdenia.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Michalovciach z 25. júna 1985 sp. zn. 3 T 691/84 v časti, ktorou sa vyslovilo, že na obvineného sa hľadí, ako by nebol odsúdený. Z odôvodnenia: Okresný súd v Michalovciach uznal rozsudkom z 13. decembra 1984 sp. zn. 3 T 691/84 E. G. za vinného z pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 ods. 1, § 222 ods. 1 Tr. zák. a odsúdil ho za to na tr
Meritum Amnestie
R 13/1999
Právna veta: Za nepodmíněný trest odnětí svobody ve smyslu ěl. II. odst. 1 rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. 2. 1998 (uveřejněno pod ě. 20/1998 Sb.) se považuje také trest odnětí svobody, jehož výkon byl původně podmíněně odložen, o němž bylo ke dni tohoto rozhodnutí podle § 60 odst. 1 tr. zák. pravomocně rozhodnuto, že se vykoná, pokud byl uložen za trestné činy uvedené v čl. I. rozhodnutí o amnestii, a nebyl-li dosud zcela vykonán.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Brně zrušil ke stížnosti městského státního zástupce v Brně usnesení Městského soudu v Brně ze dne 23. 3. 1998 sp. zn. 1 T 125/93 a soudu prvního stupně uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením ze dne 23. 3. 1998 sp. zn. 1 T 125/93 rozhodl Městský soud v Brně podle § 368 tr. ř. tak, že J. G. odsouzený rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 26. 1. 1994 sp. zn. 1 T 125/93, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 4. 1994 sp. zn. 4 To 73
Právna veta: V prípade, ak odsúdenému uplynula skúšobná doba podmienečného odsúdenia pred dňom vyhlásenia rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky o amnestii z 3. marca 1998 (č. 55/1998 Z. z.), má zákonný postup v zmysle § 60 ods. 1 veta pred bodkočiarkou Trestného zákona (s účinkami uvedenými v § 60 ods. 4 Trestného zákona) prednosť pred použitím článku I písm. c/ v spojení s článkom III tejto amnestie. Len v prípade, ak by súd po vykonanom šetrení o správaní sa odsúdeného v skúšobnej dobe dospel k záveru, že sa podmienečne odsúdený neosvedčil (§ 60 ods. 1 veta za bodkočiarkou Trestného zákona), p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti krajského prokurátora jx)dľa § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil uznesenie Krajského súdu v B. z 30. apríla 1998, sp. zn. 1 T 137/96, a tomuto súdu prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením Krajský súd v B. vyslovil, že odsúdený M. Č. je účastný amnestie predsedu vlády z 3. marca 1998, a preto mu podlá článku I, písm. c) s účinkami uvedenými v článku III tejto amnestie, odpustil celý trest
Právna veta: Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 139 zo dna 3. marca 1998 udelila amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky tak, že podľa čl. I. sa odpúšťajú doteraz nevykonané sankcie alebo ich zvyšky, okrem pokút nad 5000 Sk, ktoré boli uložené právoplatným rozhodnutím za priestupky spáchané pred 3. marcom 1998. Amnestia sa nevzťahuje na nevykonané sankcie alebo ich zvyšky, ktoré boli uložené právoplatným rozhodnutím za iný správny delikt.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Ústredný riaditeľ Slovenskej obchodnej inšpekcie požiadal Najvyšší súd Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k rozsahu pôsobnosti amnestie vlády Slovenskej republiky vo veciach priestupkov podľa § 90 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“), lebo zistil, že súdy Slovenskej republiky nerozhodujú jednotne v konaní o návrhu Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu v Bratislave proti povinnému o naria
Právna veta: V nadväznosti na to je potrebné uviesť, že rozhodnutie o použití amnestie podľa § 474 Tr. por. 300/2005 - Trestný zákon je rozhodnutím deklaratórnym, ktorým príslušný súd iba overuje, či osoba, ktorej bol uložený trest, je (a pokiaľ áno do akej miery) účastná amnestie, teda či spĺňa jej podmienky. Samotné účinky amnestie spočívajúce v odpustení, resp. zmiernení trestu alebo zahladení odsúdenia však nastávajú okamihom jej udelenia, bez ohľadu na to, či súd v konkrétnom prípade o jej použití rozhodol alebo nie. Z toho zároveň vyplýva, že pokiaľ súd príslušný na rozhodnutie podľa § 474 Tr. por. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obv inenému O. O. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Tr. zák. na ne verejnom zasadnutí konanom 21. júna 2017 v Bratisla ve o dovolaní ministerky spravodlivosti Slovenskej republi
Právna veta: 1. Predseda vlády vykonávajúci ústavné právomoci prezidenta sa vydaním rozhodnutí o amnestii, ktorými vyjadril a aj v praxi uplatnil ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky, nedotkol žiadneho z ustanovení upravujúcich právomoci národnej rady a k nej sa viažucich povinností alebo práv poslancov. Označenými rozhodnutiami o amnestii poslancom národnej rady nevznikla žiadna povinnosť alebo právo niečo konať, nemohol preto vzniknúť ani právne relevantný spor o výklad ustanovenia čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky. 2. K rozhodnutiam predsedu vlády vykonáva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 17. júna 1999 predbežne prerokoval návrh skupiny 46 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (podľa listiny navrhovateľov), zastúpenej P. K., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, vo veci výkladu čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (podľa listiny navrhovateľov) o výklad ustanovenia čl. 102 písm. i) Ústavy Slove
Právna veta: 1. Účelom konania o výklad Ústavy Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je odstrániť možnosť opakovania sporu o právne záväzný spôsob vysvetlenia ústavnej normy v budúcnosti (po tom, ako spor naozaj nastal). Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nerozhoduje o tom, či štátny orgán porušil ústavu tým, že ju nesprávne vysvetlil. 2. Ústava Slovenskej republiky ani nijaký iný právny predpis neumožňuje, aby výklad Ústavy Slovenskej republiky podaný Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte dňa 15. júla 1999 predbežne prejednal podnet Ing. I. L., trvale bytom B., t. č. v Ústave na výkon väzby v N., zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. H., B., na začatie konania pre porušenie základného práva a slobody zaručených čl. 12 ods. 1, čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky zo strany predsedu vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta republiky, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie vyšet
Právna veta: 1. Výklad práva podaný v právnej vede nemá záväzný význam pre uplatnenie práva a nemožno mu priznať povahu dôkazu. 2. Vládu Slovenskej republiky nemožno pokladať za ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Preto jej rozhodnutia nemôžu byť predmetom konania o ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 17. marca 1999 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť R. B., bytom Z., proti: 1. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, 2. Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, 3. predsedovi vlády Slovenskej republiky a 4. vláde Slovenskej republiky vo veci porušenia jeho základných práv a slobôd upravených v ústavnom zákone č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, a v Ústave Slovenskej re
MENU