Nájdené rozsudky pre výraz: analógia v správnom trestaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
37 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že na administratívne trestanie je potrebné primerane aplikovať zásady trestného konania. Účelom absorpčnej zásady je eliminácia neprimerane vysokých sankcií. Je potrebné brať do úvahy množstvo spáchaných administratívnych deliktov a adekvátne podľa toho uložiť výšku sankcie. Z hľadiska rozhodovacej praxe je potrebné posudzovať, či bol naplnený účel absorpčnej zásady tak, aby výsledná sankcia neprekročila hornú hranicu zákonného rozmedzia sankcie za delikt, ktorý bol najzávažnejší. Správny orgán bude v ďalšom konaní postupovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž o/22 /201 5 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobc u: ATRIA SK , s.r.o. , IČO: 45 473 480 , P. Mudroňa 5, Žilina , zastúpen ý Mg r. Pavlom Karmanom , advokátom, Veľká Okružná 26A, Žilina , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia , Ústredný inšpektorát
Právna veta: Zákon č. 125/2006 Z. z. ani správny poriadok neustanovuje špeciálnu právnu úpravu postupu správneho orgánu na konanie a rozhodovanie o administratívnom delikte, a preto vychádzajúc z uvedeného vyššie bolo povinnosťou správneho orgánu v konaní a zisťovaní porušenia právnej povinnosti a vydania rozhodnutia o uznaní žalobcu za vinného z porušenia právnej povinnosti a uloženia sankcie za administratívny delikt postupovať analogicky v zmysle trestnoprávnej úpravy tak, aby žalobcovi ako subjektu obvinenému z administratívneho deliktu boli zabezpečené záruky, ktoré trestnoprávna úprava zaručuje obvi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7015201126 Dátum vydania rozhodnutia: 18. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7015201126.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. s miestom podnikania v L., Y. I. č. XXXX/XX, IČO: 33 006 563, právne zast.: JUDr. Ivanom Vankom, advokátom so sídlom v Košiciach, Floriánska č. 19, proti žalovanému: Národný inšpektorát práce, so sídlo
Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Jany Zemkovej PhD . v právnej veci žalobcu : Siemens AG , Wittelsbacherplatz 2, D -80333, Mníchov, Nemecká spolková republika , právne zastúpen ý: JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát, Zámocká 30 , Bratislava , proti žalovanému : Protimonopolný úrad
Meritum uložení pokuty 1 500 eur správny delikt výber mýta a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Asan/22/2019 2018200132 17.10.2019 Mgr. Viliam Pohančeník sudca ECLI:SK:NSSR:2019:2018200132.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: Miroslav Mečír M - TRANS, IČO: 37 475 908, Petra Jilemnického 725/13
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2016200239 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:2016200239.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): APIMEX, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 586, Veľké Úľany, IČO: 34 108
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Asan/7/2018 5017200007 19. 06. 2019 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2019:5017200007.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: Marta Fillová AMETYST, s miestom podnikania Háj 62, IČ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžo/178/2015 4014200791 04. 10. 2016 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2016:4014200791.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: BARCA s.r.o., so sídlom Ďurkova 9, N
Najvyšší súd 3 S žo/39 /201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. J ozefa Milučkého v právnej veci žalobcu : POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 80 7 59 8, právne zastúpený : Advokátska kancelária Fridrich Paľko s.r.o., so sídlom Gr össlingova 4, 811 09 Bratislava, pro
Meritum Zrušujúce
Najvyšší súd 8Sžo/ 49 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: ABC – Taxi service, s.r.o. , so sídlom A. Mickiewicza 1372/3, Spišská Nová Ves, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou Hovan, Hospudka, s.r.o., so sídlom Ing. Kožucha 1, Spišská Nová Ves , proti žalovanému: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR , so sídlom Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Asan/3/2017 3016200195 28. 11. 2019 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2019:3016200195.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd kasačný, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Marty Molnárovej, v právnej veci žalobcu: Stormex, s.r.o., so sídlom Sládko
MENU