Nájdené rozsudky pre výraz: analógia v trestnom práve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
104 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Proti stanovisku súdu, ktorým vyjadril svoj názor k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, nie je možné podať so zreteľom na ustanovenie § 368 ods. 1 Trestného poriadku dovolanie.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci obvineného P. A. , pre prečin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. prerokoval na neverejnom zasadnutí 28. januára 2009 v Bratislave dovolanie, ktoré podal obv inený prostredníctvom obhajcu JUDr. L. K. , proti stanovisku Okresného súdu Bratislava V z 25. augusta 2008,
Právna veta: Súd po podaní obžaloby rozhoduje spor medzi obžalobou a obhajobou podľa pravidiel kontradiktórneho procesu – objasňovanie (v zmysle zistenia skutkového stavu veci) je doménou orgánov činných v trestnom konaní podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku. Preto samotné priznanie obžalovaného nemôže byť poľahčujúcou okolnosťou podľa § 36 písm. n/ Trestného zákona. Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l/ Trestného zákona predpokladá okrem priznania sa páchateľa aj úprimné oľutovanie trestného činu. Či k takému oľutovaniu došlo, je potrebné posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu, vrátane procesný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej tiež len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a/ zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“), na základe pôvodného podnetu predsedu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Nitre a ďalších sprievodných podnetov z iných súdov, zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia
Právna veta: I. Vedenie správneho konania nie je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP. II. V prípade, ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné, aby využil iný inštitút správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t OSP. Súd ale nie je oprávnený rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia správneho orgánu, t.j. o druhu a ani o obsahu rozhodnutia, ktoré má správny orgán vydať.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžz/2/2012 9012010050 13.11.2012 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2012:9012010050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovateľa: TECHNICOLOR SA, so sídlom 1-5 Rue Jeanne D'Arc, 92130 Issy L
Právna veta: Najvyšší súd v tejto súvislosti dal za pravdu žalovanému, že nebolo nevyhnutné vo výroku rozhodnutia špecifikovať, o aký druh dohody obmedzujúcej súťaž ide. Ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z. zaviedlo pre dohodu, zosúladený postup, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov jednotný názov, a to: dohoda obmedzujúca súťaž. Absencia špecifikácie vo výroku rozhodnutia, či v danom prípade išlo o dohodu alebo zosúladený postup podnikateľov, prípadne oboje, nemôže mať preto za následok nepreskúmateľnosť rozhodnutia. Žalovaný poukázal na prax akceptovanú v európskej súťažnej teórii, že med ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobcov: 1/ Doprastav, a. s., Drieňová 27, Bratislava, zast úpený JUDr. Jurajom J. Kuráňom , advokátom , KURÁŇ & MARKOVÁ, advokátska kancelária, s. r.o., IČO: 36 769 771, so sídlom Miletičova 1, Bra
Meritum § 67 ods. 3 písm. c/ zák.č. 308/2000 Z.z. v znení účinnom do 31.12.2013
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sž /21 /2013 -24 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a zo sud kýň JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci navrhovateľky : MAC TV, s.r.o. , sídlom Brečtanová 1 , Bratislava, IČO: 00 618 322 , zast. advokát skou kanceláriou Bugala – Ďurček, s.r.o. , sídlom Drotárska cesta 102 , Bratislava , proti odporky
Najvyšší súd 3 S žo/39 /201 4 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. J ozefa Milučkého v právnej veci žalobcu : POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 80 7 59 8, právne zastúpený : Advokátska kancelária Fridrich Paľko s.r.o., so sídlom Gr össlingova 4, 811 09 Bratislava, pro
Meritum Potvrdzujúce
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senát e zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sud kýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Ja rmily Urbancovej v právnej veci žalob cu : POHOTOVOSŤ , s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zas túpený: Fridrich Paľko , s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, proti žalovanému: Slovenská obchodná inš
Meritum Vydanie bezdôvodného obohatenia
U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne X., bývajúcej v Q., zastúpenej JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom vo Svidníku, Sov. Hrdinov 163/66, proti žalovanému PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 792 752, zastúpenému Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrea Cviková, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Kubániho 16, IČO: 47 233 516, o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 7.498,74 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okr
Meritum vydanie bezdôvodného obohatenia a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/219/2019 8118205236 21.10.2020 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8118205236.1 UZNESENIE Najvyšší s ú d Slovenskej republiky v s pore žalobcu N.E. H., bývajúceho vo U. Š.X., L. XXX, zastúpeného JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 163/66, proti žalovanej Poštovej banke, a.s., so sídlom v Bratislave, Dvořákovo nábrežie 4, IČO
Meritum § 32 ods. 1 záona č. 308/2000 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. J ozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Aleny Poláčkove j, PhD., v právnej veci žalobcu MAC TV, s.r.o. , so sídlom Brečtanova 1, Bratislava, zast. Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., Drotárska cesta 102, Bratislava, proti žalovanej Rade pre vysielanie a retransmisiu, Dobrov ičova
MENU