Nájdené rozsudky pre výraz: antidiskriminačný zákon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

117 dokumentov
815 dokumentov
4 dokumenty
37 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Tarifná odmena za úkon právnej služby advokáta zastupujúceho účastníka vo veci súvisiacej s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou aozmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v ktorejžaloba smeruje aj na zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, stanoví sa z tarifnej hodnoty 2000 eur uvedenej v § 10 ods. 8 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Revúca rozsudkom z 8. augusta 2011 č. k. 5C 171/2010-164 zamietol žalobu podanú podľa zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 365/2004 Z.z.“), ktorou sa žalobkyňa domáhala, aby žalovanej bola súdom uložená povinnosť ospravedlniť sa jej a tiež zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy; rozhodol tiež o trovách konania. V odôvodnení uviedol, že žal
Právna veta: Žalovaní v dovolaní namietajú, že v konaní došlo k k porušeniu princípu rovnakého zaobchádzania tým, že „s dvoma rozhodnutiami, ktoré trpeli rovnakou vadou, naložil úplne opačne, lebo rozhodnutie vo veci sp.zn. C 1122/1998 zrušil, ale rozhodnutie sp.zn. 6 C 277/2002 mu poslúžilo ku konštatovaniu, že je ním viazaný“. Zásada rovnakého zaobchádzania (principle of equal treatment) je zachytená v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v antidiskriminačných smerniciach Európskej únie, v Ústave Slovenskej republiky, v antidiskriminačnom zákone a taktiež je roztrúsená v osobit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd X. Cdo 462/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu Žilinského samosprávneho kraja so sídlom v Žiline, Komenského 48, IČO: 37 808 427, zastúpeného JUDr. P. Machajom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského, 47 proti žalovaným 2/ Mgr. H. M. , bývajúcej v O.O. , 3/ Mgr. P. H. , bývajúcemu v O.O. , zastúpeným JUDr. Jozefom Polákom, advokátom so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1718 , o vypratanie nehnut
Právna veta: Ak dieťa poberateľa vdoveckého dôchodku skončilo štúdium, ktorým sa pripravovalo na budúce povolanie, prestal dôchodca spĺňať podmienku starostlivosti o nezaopatrené dieťa pre trvanie nároku na vdovecký dôchodok a jeho výplatu.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a Anny Žákovej , v právnej veci navrhovateľa O. Z. bytom M.., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ulica 29. augusta č. 8, Bratislava, o vdovecký dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 6. decembra 2007, č. k. 25Sd 208/2007-21, takto r o z h o d o l : Najvy
Právna veta: Antidiskriminačný zákon v § 9 ods. 2 uvádza len príkladmo právne prostriedky ochrany za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Aj tieto prostriedky vymedzuje len všeobecne, čo znamená, že ich konkrétna forma bude závisieť od okolností, za ktorých k diskriminácii došlo, resp. od jej povahy. V prípade diskriminácie spočívajúcej v odopretí majetkovej výhody, sa javí ako možný a účinný prostriedok nápravy práve nárok reštitučný, resp. satisfakčný, t. j. nárok na majetkové plnenie, umožňujúci nahradiť odopretý majetkový prospech. Ak preto rozdiel v odmeňovaní zamestnanca vznikol ako následok dis ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 111/ 2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J., bývajúcej v Ž. , zastúpenej J., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovanej S. v mene ktorej koná M. so sídlom v B. o určenie, že odmeňovanie žalobkyne je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 16 C 86/2012, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 9. januára 2013 sp.
Právna veta: Smernica Rady EÚ 2000/43/EC z 29. júna 2000 sa premietla do Občianskeho súdneho konania SR ohľadne dôkazného bremena v sporoch, kde osoby tvrdia, že voči ním došlo k priamej či nepriamej diskriminácii od 1. júla 2004 aj zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (§ 11 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov - antidiskriminačný zákon). V prípade vnútroštátnych právnych úprav (vrátane § 11 ods. 2 antidiskriminačného zákona) platí, že dôkazné bremeno neťaží len a výlučne žalovanú stranu, ale ťaží aj žalobcu. Žalobca musí prioritne u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. Š. K.K. , 2/ J. K.K. , 3/ J. D.D. , 4/ D. Š.Š. , 5/ T. K.K. , všetkých zastúpených advokátkou Mgr. V. D. , proti žalovanej: J. D. , zastúpenej advokátom JUDr. M. K. , o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 4 C 70/2006 o dovolaní žalobcov 1/ až 5/ proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 29. septemb
Právna veta: Účelom zákona o sociálnych službách je vytvoriť podmienky poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. Úlohy súvisiace so zabezpečovaním a poskytovaním sociálnych služieb zákon zveril do pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov. Obec a vyšší územný celok fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby, poskytne sociálnu službu alebo zabezpečí poskytnutie sociálnej služby. Tejto povinnosti obce a vyššieho územného celku zodpovedá právo fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby v prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci navrhovateľa: Krajská prokuratúra Trenčín , so sídlom Legionárska č. 7158/5 , 912 50 Trenčín, proti odporcovi: Trenčiansky samosprávny kraj , so sídlom K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín, zastúpený: Advokátsk
Právna veta: Žalovaný ako prenajímateľ bytov v záujme vysťahovania obyvateľov rómskeho pôvodu z centrálnej časti mesta porušil zásadu rovnakého zaobchádzania, keď do oblasti tzv. T. presťahoval len rómske obyvateľstvo. Dovolací súd dospel k záveru, že žaloba, ktorou sa žalobcovia domáhali, aby súd určil, že bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania, je prípustná. Zároveň je primeraným a efektívnym prostriedkom vyslovenia porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, keďže antidiskriminačný zákon v ustanovení § 9 poskytuje len demonštratívny výpočet prostriedkov ochrany, ktorých sa účastník môže na súde voči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ B. S.S. Č. , 2/ A. S.S. Č. , 3/ I. S.S. H. , 4/ T. S.S. H. , 5/ I. S.S. D. , 6/ T. S.S. D. , 7/ Z. S.S. H. , 8/ S.S. D. , zastúpených Mgr. K. B. , proti žalovaným súde Prešov pod sp.zn. 25 C 197/2007, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 13. mája 2010, sp.zn. 13 Co 44/2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Kra js
Právna veta: V konaní o tzv. antidiskriminačnej žalobe súd – vo všeobecnosti – posudzuje, či voči žalobcovi došlo zo strany žalovaného k diskriminačnému konania relevantnému podľa ustanovení zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a či je opodstatnená požiadavka žalobcu, aby žalovanému bola uložená niektorá z povinností, ktorá v zmysle tohto zákona môže viesť k odstráneniu diskriminácie a napraviť (zmierniť) jej dôsledky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ JUDr. E. B. , CSc. , sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 2/ JUDr. J. F. , sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 3/ J. H. , sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 4/ JUDr. E. K. , sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 5/ JUDr. V. N. , sudkyne Na jvyššieho súdu Slovenskej republiky, 6/ JUDr. M. R. , bývajúcej v B. , 7/ JUDr. E. Z. , bývajúce
Právna veta: Antidiskriminačný zákon v § 9 ods. 2 uvádza len príkladmo právne prostriedky ochrany za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Aj tieto prostriedky vymedzuje len všeobecne, čo znamená, že ich konkrétna forma bude závisieť od okolností, za ktorých k diskriminácii došlo, resp. od jej povahy. V prípade diskriminácie spočívajúcej v odopretí majetkovej výhody, sa javí ako možný a účinný prostriedok nápravy práve nárok reštitučný, resp. satisfakčný, t. j. nárok na majetkové plnenie, umožňujúci nahradiť odopretý majetkový prospech. Ak preto rozdiel v odmeňovaní zamestnanca vznikol ako následok dis ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. N. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej JUDr. T. , advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovanej Slovenskej republike , v mene ktorej koná M. so sídlom v B. , o určenie, že odmeňovanie žalobkyne je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania , vedenej na Okresnom súde B ratislava I pod sp. zn. 16 C 159 /2012, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31.
MENU