Nájdené rozsudky pre výraz: apelačný opravný systém v správnom súdnictve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.

Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Viazanosť právnym názorom odvolacieho súdu podľa § 250ja ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku je právnou povinnosťou súdu nižšieho stupňa, ktorej nerešpektovanie je nezákonnosťou, ktorá sama osebe môže viesť k zrušeniu nového rozhodnutia; viazanosť právnym názorom súdu je právna i skutková a vzťahuje sa na postup prvostupňového súdu v novom konaní, na výrok aj na odôvodnenie nového rozhodnutia. II. Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) sa uskutočňuje tak, že písomnosť sa vyvesí na úradnej tabu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B. (ďalej aj „krajský súd“) v zmysle § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) opätovne zastavil konanie vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 18. januára 2010 z dôvodu, že žalobcovia v 1/ až 11/ rade podali žalobu oneskorene. Rozhodol tak po zrušení svojho predchádzajúceho uznesenia o zastavení konania zo 16. júna 2010 č. k. 2S/212/2010-38 uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/213/2010 zo 7.
Právna veta: Správne konanie je budované na zásade dvojinštančnosti. Konanie o odvolaní správny poriadok podrobne samostatne neupravuje. Preto platí zásada, že ustanovenia tretej časti o priebehu konania (§ 18 až § 52 správneho priadku) sa vzťahujú aj na odvolacie konanie, pokiaľ nie sú v niektorých ustanoveniach upravené odchýlky. Táto skutočnosť je odôvodnená najmä tým, že konanie na prvom a druhom stupni tvorí jeden celok. Napríklad ustanovenie o podaní a jeho náležitostiach (§ 19) sa vzťahuje aj na podanie odvolania. Ak by účastník teda odvolanie nezdôvodnil, tento nedostatok možno odstrániť až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /14/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobkyne A. , bytom L.L. , zastúpenej JUDr. Ivanom Klementisom, advokátom so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1 , proti žalovanému Krajskému pozemkovému úradu v Žiline , so sídlom A. Kmeťa 17, Žilina, za účasti: 1/ A. , bytom L.L. , 2/ MVDr. K. , CSc ., bytom L.L. , 3/ J., bytom, B. , 4/ JUDr. S., bytom P., 5/ P. , bytom P., 6/ F. , bytom L.L. a 7/ O bec L. , o preskúmani
MENU