Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093869
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia Občianskeho zákonníka


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aplikácia Občianskeho zákonníka
  • aplikacia nájdené 31712 krát v 14948 dokumentoch
  • obciansky nájdené 115286 krát v 35982 dokumentoch
  • zakonnik nájdené 57586 krát v 11952 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 20 dokumentov
Krajské súdy SR 591 dokumentov


Právna veta: I.Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k31. decembru 2003 vyplácaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti za škodu pri pracovnom úraze vzniknutú pred 26. novembrom 1993, potom nie je potrebné, aby poberateľ takej náhrady po 31. decembri 2003 osobitnou žiadosťou požiadal Sociálnu poisťovňu o výplatu tejto náhrady. Z uvedeného dôvodu sa v takom prípade neuplatní ustanovenie § 114 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. II.Nespl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Krajský súd nepovažoval opravný prostriedok navrhovateľa za dôvodný. Pokiaľ ide o námietku nepremlčania nároku na výplatu z dôvodu namietanej potreby aplikácie Občianskeho zákonníka, krajský súd poukázal na to, že na daný prípad sa vzťahuje výlučne zákon o sociálnom poistení. Vo vzťahu k požiadavke .
Právna veta: Z charakteru úpravy speňažovania majetku postupom podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že ide o lex specialis k všeobecnej úprave nadobúdania vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu, teda sa na takýto prevod neuplatnia ustanovenia o predkupnom práve spoluvlastníkov, upravené v Občianskom zákonníku, keďže prevod podľa tohto ustanovenia možno podľa výslovnej dikcie zákona uskutočniť len na konkurzného veriteľa.

Úryvok z textu:
... aplikáciu odôvodnil s poukazom na vykonanie dokazovania, a to z nasledujúcich dôvodov. V prejednávanej veci sa teda žalobca domáha výlučne aplikácie Občianskeho zákonníka, a to ustanovení § 140 a § 602 až § 606. Dovolateľ pritom opomína, že v danom prípade zákonné predkupné .
Právna veta: Pokiaľ žalobca v odvolaní namietal nedodržanie lehoty na vydanie rozhodnutia ustanovenej v § 49 správneho poriadku, ako je uvedené vyššie, na rozhodovanie podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa sa jednak nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a jednak lehoty stanovené v § 49 správneho poriadku sú lehotami inštruktívnymi bez sankčných mechanizmov pre správny orgán a ich nedodržanie samé o sebe nemôže spôsobiť nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu a ani účastník nemôže z nich vyvodzovať vo vzťahu rozhodnutiu vo veci nejaké práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... OSP). Čo sa týka samotnej druhej otázky, teda možného premlčania práva na úhradu nákladov, tak najvyšší súd poukazuje na rozsah aplikácie Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“). Vecný rozsah OZ je vymedzený v § 1 ods. 2 „Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťa hy fyzických .
Merito o zaplatenie 10 281 087 Sk s prísl. a o vzájomnom návrhu o zaplatenie 43 000 000 Sk
... doba predstavuje štyri roky a plynie odo dňa, kedy oprávnená osoba od zmluvy odstúpila. Nesprávne je preto tvrdenie žalovaného o aplikácii Občianskeho zákonníka a taktiež neobstojí jeho tvrdenie o premlčaní jeho práva, nakoľko k uznaniu jeho práva zo strany žalobcu právne relevantným spôsobom .
Merito o určenie pravosti pohľadávky
... rámcová kúpna zmluva uzatvorenej dňa l2.3.2OO4, ide o vzťah medzi dvoma podnikateľmi, ktorý sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Aplikácia Občianskeho zákonníka prichádza do úvahy za predpokladu, ak niektorú otázku nemožno riešiť podľa Obchodného zákonníka, rieši sa podľa predpisov občianskeho práva (§ .
Merito o zaplatenie 10 281 087 Sk s prísl.
... doba predstavuje štyri roky a plynie odo dňa, kedy oprávnená osoba od zmluvy odstúpila. Nesprávne je preto tvrdenie žalovaného o aplikácii Občianskeho zákonníka a taktiež neobstojí jeho tvrdenie o premlčaní jeho práva, nakoľko k uznaniu jeho práva zo strany žalobcu právne relevantným spôsobom .
Merito náhrada škody
... navrhnuté dôkazy. Dôvodil aj nedoručením predvolania (ani jemu, ani jeho zástupcovi) na odvolacie konanie (konané 9. marca 2010) a nesprávnou aplikáciou Občianskeho zákonníka . Z hľadiska nesprávneho právneho posúdenia sa zaoberal predpokladmi vzniku zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nesprá vnym úradným postupom a trval .
Merito o zaplatenie 185 281,48 € s príslušenstvom
... právneho predpisu upravujúceho zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci; aplikácia Občianskeho zákonníka je vo vzťahu k žalovanému 2/ v tomto konaní vylúčená. Z týchto dôvodov žalovaný 2/ žiadal, aby dovolací súd dovolanie .
Merito o zaplatenie sumy 22 447,22 eur s príslušenstvom
... tomto základe treba posudzovať aj ich právnu úpravu v oboch zákonníkoch a s tým pristupovať a j k výkladu a aplikácii Občianskeho zákonníka na obchodné vzťahy. Teda, osobitne treba pristupovať k právnej úprave bezdôvodného obohatenia obsiahnutej v Občianskom zákonníku, ktorá sa bude aplikovať .
Merito o náhradu škody v sume 2 819,97 eur s prísl.
... 1 ods. 2 OZ potrebné aplikovať Občiansky zákonník a nie Obchod ný zákonník, ako ho aplikoval súd prvého stupňa. Pri aplikácii Občianskeho zákonníka je potrebné hovoriť o subjektívnej zodpovednosti odporcu , kým súd prvého stupňa sa aplikáciou Obchodného zákonníka snaží uvedenú škodu posudzovať z .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.