Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia Občianskeho zákonníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
1492 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I.Z ustanovenia § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že výplatu tam uvedeného plnenia Sociálna poisťovňa preberá. Ak teda bola fyzickej osobe k31. decembru 2003 vyplácaná náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti za škodu pri pracovnom úraze vzniknutú pred 26. novembrom 1993, potom nie je potrebné, aby poberateľ takej náhrady po 31. decembri 2003 osobitnou žiadosťou požiadal Sociálnu poisťovňu o výplatu tejto náhrady. Z uvedeného dôvodu sa v takom prípade neuplatní ustanovenie § 114 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. II.Nespl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B.B. rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne, ktorým rozhodla, že navrhovateľ v dôsledku pracovného úrazu utrpeného dňa 18. januára 1989 má podľa § 272 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) nárok na úrazovú rentu od 1. januára 2004 do 31.decembra 2004 v sume 109,31 € mesačne, a po valorizáciách od 1. júla 2005 v sume 117,58 € mesačne, od 1. júla 2006 v sume 135,64 € mesačne, od 1. júla 2007 v sume
Právna veta: Právna otázka relevantná podľa § 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP musí byť v dovolaní vymedzená jasným, určitým, zrozumiteľným spôsobom, ktorý dovolaciemu súdu umožňuje prijať záver o tom, o ktorú otázku (otázky) dovolateľovi ide, a či vo vzťahu k nej je daná prípustnosť, prípadne aj dôvodnosť dovolania. Dovolací súd v súvislosti s posudzovaním prípustnosti dovolania podľa tohto ustanovenia nie je oprávnený a ani povinný zakladať svoje úvahy na domnienkach alebo predpokladoch o tom, ktorú otázku mal dovolateľ na mysli pri svojej argumentácii, že ide o otázku, pri riešení ktorej sa odvolací súd od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/216/2019 3115212448 18. februára 2020 JUDr. Emil Franciscy ECLI:SK:NSSR:2020:3115212448.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu REALITY - VĚŘITEL CZ s.r.o., so sídlom v Českej republike, Štěpánská č. 1742/27, Nové Město, Praha, IČO: 27 725 537, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s. r. o., so sídlom v Trenčíne Opatove
Právna veta: Pokiaľ žalobca v odvolaní namietal nedodržanie lehoty na vydanie rozhodnutia ustanovenej v § 49 správneho poriadku, ako je uvedené vyššie, na rozhodovanie podľa § 7 ods. 4 zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa sa jednak nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a jednak lehoty stanovené v § 49 správneho poriadku sú lehotami inštruktívnymi bez sankčných mechanizmov pre správny orgán a ich nedodržanie samé o sebe nemôže spôsobiť nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu a ani účastník nemôže z nich vyvodzovať vo vzťahu rozhodnutiu vo veci nejaké práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu JURKI - HAYTON, s. r. o. , so sídlom v Bratislava, Prístavná č. 2, zastúpeného JUDr. Martou Michalkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 3 , proti žalovanému Ústredn ému inšpektorát u Slovenskej obchodnej in
Právna veta: Z charakteru úpravy speňažovania majetku postupom podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že ide o lex specialis k všeobecnej úprave nadobúdania vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu, teda sa na takýto prevod neuplatnia ustanovenia o predkupnom práve spoluvlastníkov, upravené v Občianskom zákonníku, keďže prevod podľa tohto ustanovenia možno podľa výslovnej dikcie zákona uskutočniť len na konkurzného veriteľa.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom zo dňa 28. augusta 2017, č. k. 60Cb/150/2016-165 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal voči žalovanému nahradenie prejavu vôle s kúpnou zmluvou, ktorú s ním žalovaný odmietol uzavrieť. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný nadobudol kúpnou zmluvou zo dňa 9. februára 2016, uzavretou so správcom konkurznej podstaty úpadcu S. v konkurze v 2/3 spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. X pod písm. A, parcely registra „C
Meritum určenie neplatnosti výpovede
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/59/2020 1515219750 27. apríla 2021 JUDr. Miroslava Janečková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1515219750.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Weidler Bratislava, spol. s r.o., Košická 52, Bratislava, IČO: 31 323 430, právne zastúpený Šiška & Partners s.r.o., Palisády 33, Bratislava, IČO: 36 861 961 proti žalovanému AUPARK a.s., Einstei
Meritum o zaplatenie 10 281 087 Sk s prísl. a o vzájomnom návrhu o zaplatenie 43 000 000 Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobcu Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava proti žalovanému D., spol. s r.o., B.B., D.X., zastúpenému advokátom JUDr. J.V., M.X., V.K., o zaplateni
Meritum o zaplatenie 10 281 087 Sk s prísl.
Najvyšší súd 1 Obdo V 119/2005 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Jany Zemaníkovej, v právnej veci žalobcu Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava, proti žalovanému D., spol s r.o., B.B., D.X., zastúpenému advokátom JUDr. J.V., M.X., V.K.,
Meritum 15 569,47 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/9/2019 7615217132 29. apríla 2020 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2020:7615217132.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31749542, zastúpeného Advokátskou kanceláriou GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, IČO: 35951125, za ktorú koná JUDr. Marian Garaj, konateľ, advo
Najvyšší súd 6 M Cdo 1/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne E. , s. r. o. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpenej splnomocnenkyňou T. , s. r. o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát Mgr. T. , proti žalovan ej M. , bývajúce j vo V. , D. , t. č. na neznámom mieste, zastúpenej opatrovníčkou M. , zamestnankyňou Okresného súdu Humenné, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej Z. , so sídlom v P.,
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obo ll9/O7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek senátu JUDr. Evy Hudobovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu: B., s.r.o., B. X., B., IČO: X., zast. JUDr. T.K., advokát, Ú.,X., B., proti žalovanému: JUDr. J.B., R. X., P., správca konkurznej podstaty úpadcu S.S., a.s., P. X., B., IČO: X., zast. JUDr. A.F., advokát, M. X. N., o urč
MENU