Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia právnych noriem

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 145

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

418 dokumentov
790 dokumentov
3 dokumenty
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že pojem účastníka konania definuje tak stavebný zákon, ako aj správny poriadok, ktorý je všeobecným predpisom o správnom konaní, je potrebné postupovať podľa interpretačného pravidla, ktoré určí, ktorá právna norma sa má na konkrétny prípad použiť. V právnej teórii platí vo vzťahu všeobecných a osobitných právnych noriem derogačné pravidlo lex specialis derogat legi generali (špeciálny zákon ruší generálny zákon), pričom aplikáciou tohto pravidla v prejednávanom prípade možno dospieť k rovnakému záveru ako dospel správny orgán, že na posúdenie účastníctva žalobcu v kol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I.. Ľ. K. , trvale bytom Ul. K. . N. X. , M. , zastúpeného J.. R. S., advokátom so sídlom N. . S. X. , M. , proti žalovanému Mestu Michalovce , Nám. slobody 3 0, Michalovce , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnut ia žalovaného č. 200 7/54104 -Mo zo dňa 7. marca 200 8 a rozhodnutia žalovaného č. 2008/2381 -Pe zo dňa 28. marca 2008 , o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Kraj
Právna veta: Senát 6 C sa nestotožňuje s názorom, podľa ktorého že ani platná dobrovoľná dražba, proti ktorej v lehote uvedenej v § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. nebola podaná žaloba o neplatnosť, nemôže mať za následok nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom, ak navrhovateľ dražby (alebo záložca) nebol sám vlastníkom predmetu dražby. Naopak zastáva názor, že ak v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa príklepu nebola podaná žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby (ďalej len „dražba“), nemôže byť v tejto dražbe nadobudnuté vlastnícke právo vydražiteľa úspešne spochybňované, a to ani v prípade, ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5708208296 Dátum vydania rozhodnutia: 31. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5708208296.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne SAT, s. r. o., so sídlom v Martine, M. R. Štefánika 16, proti žalovanej T - system, s. r. o., so sídlom v Bratisl ave, Banskobystrická 7403/4, zastúpenej advokátskou kanceláriou FIAČAN & PARTNERS, s. r. o., so sídlom v
Právna veta: Jednoročný pomaturitný kurz pre sekretárky na Štátnom stenografickom ústave v školskom roku 1972 / 1973 nebol štúdiom na škole, preto nezodpovedá podmienkam, za ktorých by bolo možné pre výšku dôchodku hodnotiť toto obdobie ako dobu zamestnania, resp. poistenia.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky Ľ. M., bytom P., proti odporkyni S. P. Ú., U., o predčasný starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 4. apríla 2007, č.k. 4Sd/159/06-49, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v
Kľúčové slová: podmienky nároku na dávku v nezamestnanostizvyčajné bydlisko
R 47/2015
Právna veta: Bydlisko v jednom členskom štáte nemusí v zmysle čl. 65 ods. 5 písm. a) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia bezpodmienečne vylučovať iné zvyčajné bydlisko v inom štáte.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom z 12. apríla 2012 podľa § 250j ods. 2 písm. d) OSP zrušil rozhodnutie žalovanej, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o nepriznaní nároku na dávku v nezamestnanosti a vec vrátil žalovanej na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd poukázal na čl. 61 ods. 1 a 2, čl. 65 ods. 2 a 5 písm. a) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 (ďalej len „základné nariadenie“). Považoval za preukázané, že žalobkyňa bola od 12. au
Kľúčové slová: predkupné právo štátu
Právna veta: Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. na pozemok a stavby na ňom, na ktorom sa má realizovať významná investícia podľa § 1 ods. 3, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh príslušného ministerstva. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám...... V tomto prípade predkupné právo štátu vzniká priamo zo zákona dňom schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že vlastn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4016200177 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4016200177.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Sone Langovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej vec i žalobcu (sťažovateľa): Poľnohospodárska Pôda, s.r.o., IČO: 44 138 369, Žehrianska 3179/3, Bratislava, za
Právna veta: Z ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. jednoznačne vyplýva, že pre splnenie povinnosti v ňom ustanovenej musia byť dodržané oba princípy (princíp oddelenia a princíp rozoznateľnosti), teda vysielaná reklama musí byť nielen rozoznateľná, ale aj oddelená od ostatných zložiek programovej služby, pričom citované ustanovenie presne stanovuje možné spôsoby oddelenia, ktorými vo vysielaní televíznej programovej služby môžu byť zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky. V nadväznosti na uvedené nemožno priznať úspech ani námietke navrhovateľky, že použitie farebného kruhu obsahujúceho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sž/16/2015 9015010097 26. 04. 2017 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2017:9015010097.1 Rozhodnutie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša, v právnej veci navrhovateľky: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 1/a, Bratislava, z
Právna veta: Súdna moc musí pri výkone svojej rozhodovacej právomoci v zmysle čl. 144 ods. 1 ústavy dôsledne akceptovať ústavné princípy, ktoré sú najmä zakotvené v čl. 1 ods. 1 veta prvá (právny štát), čl. 2 ods. 2 (zásada legality) a čl. 152 ods. 4 (ústavno-konformný výklad) Ústavy Slovenskej republiky. Uvedené ústavné princípy jednoznačne vymedzujú legitímne očakávanú požiadavku jednotlivcov ako adresátov právnych noriem a súčasne subjektov právnych vzťahov na predvídateľnosť práva (ako prirodzený opak rímskej zásady, že neznalosť práva neospravedlňuje – ignorantio iuris neminem excusat), tzn. takú j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: M. , nar. X. , bytom U. , zast.: JUD r. Ester Bujnovskou, advokát kou so sídlom Nádražná č. 23, 901 01 Malacky, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Brati
Kľúčové slová: účet majiteľasubsidiárne použitie Obchodného zákonníka
R 55/2017
Právna veta: Ustanovenie § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“) presne určuje okruh vzťahov, ktoré sa subsidiárne podriaďujú Obchodnému zákonníku. Analogické použitie takéhoto odkazu na iné vzťahy, ktoré v ňom uvedené zákonné podmienky nespĺňajú, je neprípustné. Pokiaľ neexistuje v ZoCP ako osobitnom predpise (lex specialis) pre určitý okruh vzťahov priamy odkaz na Obchodný zákonník (ako je to v ust. § 105 ZoCP), je potrebné subsidiárne aplikovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Topoľčany rozsudkom č. k. 4Cb/35/2014-86 zo dňa 21. októbra 2014 zamietol návrh žalobcu na zaplatenie sumy 1 659,70 eur titulom vedenia účtu majiteľa cenných papierov pre žalovaného. Návrh žalobca odôvodnil tým, že služba je spoplatnená a dlžná suma predstavuje nedoplatok za vedenie účtu za rok 2008 v sume 829,85 eura a za rok 2009 v sume 829,85 eura. Žalovaný v konaní rozporoval výšku pohľadávky a tvrdenú platnosť zmluvného vzťahu so žalobcom s poukazom na § 40 ods. 2 a § 39 Obči
Právna veta: Povinnosťou súdu je rozsudok odôvodniť v súlade s § 246c ods.1 O.s.p., v spojení s § 157 ods.2, tak, aby jasným, určitým a zrozumiteľným spôsobom bolo zrejmé, z akých podkladov súd pri svojom rozhodovaní vychádzal, ktoré skutočnosti považoval za preukázané a ktoré nie, z akých dôvodov, stručne, jasne a výstižne vysvetlil, akými úvahami sa riadil pri hodnotení skutkových a právnych okolností namietaných v žalobe a zodpovedal na najdôležitejšie namietané otázky, resp. hmotnoprávne alebo procesné pochybenia správneho orgánu, ktoré žalobca namietal v žalobe. Problematike týkajúcej sa povinnosti sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžo/13/2013 1009200830 28.05.2015 Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2015:1009200830.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Rozhlas a televízia Slovenska, so sídlom v Bratislave, Mýtna č. 1, IČO: 47 231 480, zastúpený doc. JUDr. Radoslavom Procházkom, advokát a konateľom advokátskej kancelárie Procházka & partner spol. s r.o., so sídlom v
Kľúčové slová: Protest prokurátora
Právna veta: Protest prokurátora je právnym prostriedkom, ktorým vykonáva prokurátor dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Jeho základným obsahom je právo prokurátora žiadať vybavenie protestu a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurátora. Od podania protestu až do vydania rozhodnutia o proteste nevzniká právny vzťah medzi účastníkmi konania a konajúcim správnym orgánom, ani medzi účastníkmi konania a prokurátorom, keď podanie protestu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžrk/17/2018 4016200157 30. 04. 2019 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2019:4016200157.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Poľnohospodárska Pôda s.r
MENU