Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093866
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia správnej úvahy


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aplikácia správnej úvahy
  • aplikacia nájdené 31712 krát v 14948 dokumentoch
  • spravny nájdené 424287 krát v 43134 dokumentoch
  • uvaha nájdené 43388 krát v 20314 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 18 dokumentov


Právna veta: Aplikáciu správnej úvahy pri uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 73 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. oodpadoch aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov nemožno považovať za ľubovôľu správneho orgánu, ak zákonnému použitiu správnej úvahy zodpovedá jej náležité zdôvodnenie v odôvodnení rozhodnutia správneho orgánu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžp/10/2 011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: M. , s.r.o. , Ž. , H. , IČO : X. , zast. JUDr . M. J., advokátkou so sídlom S., P., proti žalovan ej: Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie, útvar inšpekcie odpadového hospodárstva, .
Právna veta: Účelom ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z.z. je zabezpečiť, aby pri škodovej udalosti bolo umožnené rýchlo a bezproblémovo zaistiť náhradu škody v prospech poškodeného účastníka škodovej udalosti.

Úryvok z textu:
... pripomienky, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, hoci ich pri svojom rozhodovaní nebral do úvahy. Odôvodnenia musia obsahovať aj zdôvodnenie pri aplikácii správnej úvahy. Touto požiadavkou zákona sa konajúce správne orgány neriadili. V odôvodnení rozhodnutia žalovaný konštatuje, že účastníci dopravnej nehody sa nedohodli na .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. v hore cit. znení zariadením na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priamo k sankčnému postihu, treba zdôrazniť zákonnému použitiu správnej úvahy zodpovedá aj náležité zistenie skutkového stavu veci a náležité odôvodnenie. Aplikáciu správnej úvahy nemožno vnímať ako ľubovôľu správneho orgánu uložiť opatrenie na nápravu alebo pokutu. Z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona o .
Právna veta: Vzťah klienta a advokáta sa zakladá na vzájomnej dôvere. Advokát pri poskytovaní právnych služieb získava od svojho klienta informácie za účelom efektívneho presadzovania jeho oprávnených záujmov. Pre advokáta je záujem klienta prvoradý a jeho oprávnené záujmy majú prednosť pred inými záujmami advokáta. Pokiaľ na základe informácii získaných od klienta pri poskytovaní právnych služieb vstupuje advokát do právnych vzťahov s klientom, ktoré sa netýkajú jeho úkonov ako splnomocneného právneho zástupcu, t.j. netýkajú sa oprávnených záujmov klienta, ale záujmov advokáta ako súkromnej osoby, uvedené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 8Sžp /10/2011, v ktorom Najvyšší súd SR vyslovil, že „Aplikáciu správnej úvahy nemožno vnímať a ko ľubovôlu správneho orgánu, pričom zákonnému použitiu správnej úvahy zodpovedá jej náležité zdôvodnenie v odôvodnení rozhodnutia.“ S .
Právna veta: Pri aplikácii § 192 ods. 1 písm. e/ zákona č. 73/1998 Z.z. odvolací súd uvádza, že pri posúdení porušenia prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom zákon nevymedzuje, z akých hľadísk mal správny orgán vychádzať, teda vymedzenie hypotézy právnej normy závisí v každom konkrétnom prípade od úvahy správneho orgánu, ktorý tak môže pri skúmaní intenzity preukázaného porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti prihliadnuť aj na osobu policajta (jeho doterajšie hodnotenia), na funkciu, ktorú zastával, na jeho doterajší postoj pri plnení pracovných úloh, na čas a situáciu (za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd zároveň dodáva, že žalobca v podanom odvolan í nijak nevyvrátil (ani neuviedol) právne východiská žalovaného, ktoré by preukazovali pri aplikácii správnej úvahy jeho vybočenie z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Odvolací súd zhodne s názorom krajského súdu uvádza, že rozhodnutie žalovaného obsahu .
Právna veta: V konaní sa preukázalo, že v čase kontroly v oboch prevádzkach nebol reklamačný poriadok umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v zmysle § 18 ods. 1 zákona a preto neobstojí námietka žalobcu, že reklamačný poriadok by bol na požiadanie k nahliadnutiu spotrebiteľom a v prevádzke nebol na viditeľnom mieste preto, že ho dali v tom čase zarámovať. Túto námietku, ktorú žalobca uvádzal až v štádiu správneho konania, pričom vedúca prevádzkarne do záznamu nič také neuviedla, považuje aj odvolací súd za účelovú, ktorú by i tak ako právne bezvýznamnú nebolo možné zohľadniť, keďže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... so zákonom , žalovaný pri vyvodení zodpovednosti za porušenie povinností postupoval v súlade so zákonom a pri určení výšky sankcie , pri aplikácii správnej úvahy, prihliadol na charakter, závažnosť a následky porušení zákona . Krajský súd s a stotožnil so záverom žalovaného , že žalobca porušil povinnosti .
Právna veta: Zo zákona o advokácii vyplýva povinnosť Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK“) zapísať do zoznamu advokátskych koncipientov každého žiadateľa, ktorý splní zákonnom stanovené podmienky. Rovnako však z tohto ustanovenia vyplýva, že posudzovanie jednej z podmienok, bezúhonnosti, je prísne a neobmedzuje sa len na negatívny výpis z registra trestov ako je tomu u väčšiny iných zamestnaní alebo povolaní, pri ktorých sa preukazovane bezúhonnosti taktiež vyžaduje, ale zisťuje sa jednak z odpisu registra trestov a dokonca podľa § 3 ods. 4 zákona o advokácii za nesplnenie podmienky bezúho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predstavuje , „poľahčujúce okolnosti“ pre posúdenie predpokladu povinnosti advokáta konať čestne a svedomite a práve tieto okolnosti , mal žalovaný zohľadniť pri aplikácií správnej úvahy, naviac keď zákon o advokácii má do statok právnych prostriedkov (§ 56 a nasl. Zákon o advokácii), ktoré je možné .
Právna veta: V konaní o zadržanie vodičského preukazu orgán, ktorý o zadržaní vodičského preukazu rozhoduje, nie je oprávnený zisťovať skutkové okolnosti dopravnej nehody a mieru zavinenia vodiča, ktorému vodičský preukaz zadržiava. Tieto otázky sa skúmajú a riešia v trestnom, eventuálne priestupkovom konaní. Najvyšší súd v tejto súvislosti uvádza, že na aplikáciu ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a/ zákona o cestnej premávke bolo v danom prípade postačujúce posúdenie možnosti uloženia trestu alebo sankcie zákazu činnosti spočívajúce v zákaze vedenia motorového vozidla za skutok, z ktorého je žalobca dôvodne p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa mal žalobca dopustiť, nemôže byť dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia o zadržaní vodičského preukazu. Žalobca mal za to, že aplikáciu správnej úvahy nemožno vnímať ako ľubovôľu správneho orgánu uložiť opatrenie alebo pokutu. 8. Podľa názoru žalobcu v danom prípade mal krajský súd .
Merito protest prokurátora
... úradu Dolný Kubín v celosti na žalobcu. Je z týchto dôvodov zrejmé, že pri povoľovaní vkladu vo veci V. formou aplikácie správnej úvahy Správa katastra Tvrdošín vyhodnotila všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa vkladového konania, ktoré vyplývajú z ustanovení katastrálneho zákona a súvisiacich predpisov .
Merito Dopravný priestupok § 22 ods. 1 písm. f zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch
... ho viedlo k uloženiu trestu, nemá tak takéto rozhodnutie náležitosti v zmysle § 47 SP. vyjadril názor, že pri náležitej aplikácii správnej úvahy, vzhľadom na všetky okolnosti prípadu, by správny orgán nemohol uložiť také vysoké sankcie. Správnemu orgánu vytýkal, že pri ukladaní sankcie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.