Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrážne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
206 dokumentov
12 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Proti arbitrážnym rozhodnutiam v konaniach začatých pred 1. májom 1990, ak tieto boli skončené do 31. decembra 1991, nie sú prípustné riadne opravné prostriedky. Doplnenie: Podľa zákona o hospodárskej arbitráži platného do 30. apríla 1990, rozhodnutie bolo konečné a nebol proti nemu opravný prostriedok. Právoplatnosť nadobudlo doručením (§ 36 zákona o hospodárskej arbitráži). Ustanovenia § 41 a nasledujúcich síce umožňovali preskúmanie arbitrážnych rozhodnutí, a to na návrh sporových strán, alebo z vlastného podnetu orgánov arbitráže. Tento inštitút však nebol riadnym opravným prostriedkom. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Štátna arbitráž pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu rozhodnutím z 5. decembra 1991, sp. zn. 4341/89, konanie v časti o zaplatenie 359 334 Kčs zastavila a vo zvyšku arbitrážnu žiadosť zamietla. Navrhovateľ proti rozhodnutiu podal odvolanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné. Z odôvo
Právna veta: Ak účastník konania zanikne rozdelením skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, pokračuje sud v konaní s jeho právnym nástupcom (nástupcami) aj v prípade, ak tento (títo) má sídlo na území Českej republiky a konáme bolo začaté pred nadobudnutím platnosti „Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach“.

Úryvok z textu:
ďalšieho účastníka do konania, ale o nové obchodné meno žalovaného v rade 2), ktoré má od 20. 1.1993. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. c) O.s.p. a podľa § 221 ods. 1 a 2 O.s.p. napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil Mestskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie. ! J&i' • lod noJá .Bínnnoäi £nrý(irHÍais .3) akrlo i odšn'msvž: Z odôvodnenia: ■ uži j ŕ v.; Oíibv-vobueobmovBT; ?-ni»L šain rnil Dňa 5.
Právna veta: Ak žalovaný subjekt zanikne skôr ako sa konanie právoplatne skončilo, pokračuje súd v konaní s jeho právnym nástupcom; pre nečinnosť žalobcu konanie zastaví len vtedy, ak by bez jeho súčinnosti nebolo možné prekážku postupu konania odstrániť (§ 101 ods. 1, 2, § 107 ods. 1 O. s. p..)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením z 21. mája 1993 zastavil konanie z dôvodu, že žalobca v stanovenej lehote neodstránil vadu konania (§ 43 ods. 2 O.s.p.), neoznačil právneho nástupcu žalovaného. Uznesením z 26. augusta 1993 mestský súd žalobcovi neodpustil zmeškanie lehoty na odstránenie vád podania. Proti obidvom uzneseniam podal žalobca odvolania. Žiadal, aby odvolací súd uznesenia zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie. Namietal, že výzvu na opravu a doplnenie návrhu nemohol splniť v určene
Právna veta: I. Primátor mesta, ako jeden z dvoch štatutárov mesta oprávnených spoločne podpisovať faktúry, je pri rozhodovaní o podpísaní faktúry, na základe ktorej sa vykoná platba pre iný právny subjekt, verejným činiteľom. II. Jednočinný súbeh trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Trestného zákona s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 Trestného zákona je možný za predpokladu, že verejný činiteľ, ktorý v súvislosti s výkonom svojej právomoci prijal úplatok, zároveň poruší svoje povinnosti spôsobom a za podmienok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti obžalovanému Ing. J. P. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej úlohy podľa § 160a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí konanom 5. júna 2008 v Bratislave prerokoval odvolanie obžalovaného Ing. J. P. proti rozsudku samosudcu
Právna veta: I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného záko na a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, ide nielen o spôsobenie dvoch rôznych (aj keď vecne nadväzujúcich) následkov, definovaných v dvoch rôznych ustanoveniach osobitnej časti Trestného zákona, ale aj o dve rôzne, kvalitatívne odlišné (aj keď vecne nadväzujúce) konania, ktoré k spôsobeniu dotknutého kauzálneho následku diferencovane smerujú; to platí aj v prípade, ak sa tieto konania chronologicky prekrývajú. V popísanej situácii ide o viacčinn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo riešiť, bola v návrhu stanoviska vymedzená nasledo
Meritum o zaplatenie 1 039,03 € sprísl.
Najvyšší súd 2 Ob do 13 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. B. D. B. , P. IČO: X. , právne zast. JUDr. P. K. , advokátk ou , K. proti žalované mu R. B. , a. s., N. , IČO: X. , o zaplatenie 1 039,03 Eur (31 301,70 Sk) s príslušenstvom , na d ovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27 . januára 199 9, č. k. 30 Cob 152 /98-91, takto r o z h o d o l : Do volacie konanie z a s t a v u j e.
Meritum o vymoženie 592,48 eur s prísl.
Najvyšší súd 6 ECdo 1 84/2013 Slovenskej republiky 6 CoE 6 5/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , v dovolacom konaní zastúpenej advokátskou kanceláriou F.., so sídlom v B. , v mene a na účet ktorej koná D. , advokát a konateľ, proti povinnému M. , bývajúcemu v T. , o vymoženie 592,48 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 1 6 Er 2492 /2007, o odvolaní a o dovolaní oprávnenej proti uznese
Meritum o vymoženie 592,48 eur s prísl.
Najvyšší súd 6 ECdo 184/2013 Slovenskej republiky 6 CoE 65/2013 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., v dovolacom konaní zastúpenej advokátskou kanceláriou F.., so sídlom v B., v mene a na účet ktorej koná D., advokát a konateľ, proti povinnému M., bývajúcemu v T., o vymoženie 592,48 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 16 Er 2492/2007, o odvolaní a o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v T
Meritum o 54 035,172,14 Kč s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej . U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej . v právnej veci žalobcu M., zastúpeného JUDr. Petrom D., proti žalovanému M., zastúpenému JUDr. A., o zaplatenie 54 035 172,14 Kč s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 14. novembra 2006 č. k. 32 Cb 55/01-366, takto r o z h o d o l : Rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej zamietajúcej časti z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie. O d ô v o d n e n i e
MENU