Nájdené rozsudky pre výraz: arborétum

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

41 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: právne významná skutočnosťbotanická záhradapozemky nemožno vydať
R 58/2000
Právna veta: Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 186/1993 Z. z. za právne významnú skutočnosť brániacu vydaniu pozemku alebo jeho časti považuje existenciu botanickej záhrady bez ohľadu na to, aký je jej faktický stav, prípadne jej úroveň alebo rozsah jej využívania.

Úryvok z textu:
Okresný úrad K. I., odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (ďalej len „odporca“) rozhodnutím podľa § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon c. 229/1991 Zb.“) rozhodujúc o reštitučnom nároku navrhovateliek v I. a II. rade vyslovil, že navrhovateľky spĺňajú podmienky na priznanie reštitučného nároku podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. a navrhovateľkám ako
Meritum Vydanie pozemku
Kľúčové slová: botanická záhradaprávne významná skutočnosťpozemky nemožno vydať
R 58/2000
Právna veta: Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. e) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 186/1993 Z. z. za právne významnú skutočnosť brániacu vydaniu pozemku alebo jeho časti považuje existenciu botanickej záhrady bez ohľadu na to, aký je jej faktický stav, prípadne jej úroveň alebo rozsah jej využívania.

Úryvok z textu:
Okresný úrad K. I., odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (ďalej len „odporca“) rozhodnutím podľa § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon c. 229/1991 Zb.“) rozhodujúc o reštitučnom nároku navrhovateliek v I. a II. rade vyslovil, že navrhovateľky spĺňajú podmienky na priznanie reštitučného nároku podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. a navrhovateľkám ako
Právna veta: Na tvrdenie navrhovateľa, že predmetná nehnuteľnosť mala byť v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 180/1995 Z. z. vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, nemožno prihliadať, nakoľko príslušný správny orgán pri rozhodovaní o priznaní reštitučného nároku skúma len zákonné predpoklady pre navrátenie vlastníctva a nie je oprávnený skúmať, za akých okolností došlo ku skutkovému a právnemu stavu predmetnej nehnuteľnosti, že reštituovaná nehnuteľnosť neumožňuje navrátenie vlastníctva k tejto nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauer ovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovate ľa: O. O. , bytom Z. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede , Kor zó Bélu Bartóka č. 789 /3, Dunajská Streda, za účasti: 1/ J., bytom Z. , 2 / J. bytom H., 3 / A. , bytom Z. , v konaní o preskúmanie zá
Právna veta: Je však bez všetkých pochybností zrejmé, že obec odvodzuje nadobudnutie vlastníctva k predmetným nehnuteľnostiam od zákona č. 138/1991 Zb., to znamená, že ich mala nadobudnúť prechodom vlastníctva, nie prevodom vlastníckeho práva. Právo v prospech obce bolo v katastri nehnuteľností vyznačené záznamom (§ 34 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv), ktorý nemá účinky ex nunc, ale ex tunc – v tomto prípade ku dňu účinnosti zákona č. 138/1991 Zb. (§ 2 ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb.), ktorý bol jediným právnym titulom nadobudnutia vlastnícke ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž r/35/201 1 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a z člen ov JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. , v právnej veci navrhovateľa : O. , s adresou A..O. , zastúpeného Mgr. P., advokátom v G. , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Galante, Mierové nám. č. 1, Galanta, za účasti: 1/ Ing. Arch. J., bytom L. , 2/
Právna veta: Vychádzajúc z okolností preskúmavaného prípadu, ak oprávnenej osobe vznikol reštitučný nárok – nárok na vydanie nehnuteľnosti, ktorá prešla na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku zákonom vymenovaných skutočností (§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.) podľa predošlej právnej úpravy, v zmysle novej právnej úpravy jej tento nárok nezanikol a nebol narušený ani princíp právnej istoty, pretože nová právna úprava neupravila nanovo vznik právnych vzťahov, ale upravila odlišne len právnu skutočnosť, ktorá má vplyv na obsah týchto právnych vzťahov v budúcnosti, čo však je prípustné. Podľa novej pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : PhDr. D. K. , nar. X. , bytom L. , proti odporco m: 1. Obvodný pozemkový úrad v Senici , Hollého č. 750, Senica , 2. M. P. , nar. X. , bytom B. , 3. Mesto Skalica , Námestie slobody č. 10, Skalica, 4. S., a.s. , IČO: X. , B. a 5. Slovenský pozemkový fond , Búdkov á č. 36, Bratislava, o pre skúmanie zákonnosti rozhodnut ia odporcu v 1. rade č. j. 13/2010 –s. 96 /2008/KRA
Právna veta: Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria a lesný pôdny fond. Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku taxatívne ustanovenom v ods. 1 písm. a/ až písm. t/ a § 3 zákona č. 503/2003 Z.z. V ustanovení § 2 zákona č. 503/2003 Z.z. je kogentným spôsobom ustanovené, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznania práva na náhradu za pozemky v prípade splnenia taxatívne stanovených zákonných ustanovení § 3. Skutočnosti preukazujúce oprávnenosť os ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžr/76/2014 3012200131 28. 06. 2016 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2016:3012200131.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Náme
Právna veta: Účelom zákona č. 229/1991 Zb. je zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd z obdobia rokov 1948 až 1990, obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde a úprava niektorých vlastníckych vzťahov v uvedených súvislostiach. Pri výklade ustanovenia § 1 citovaného zákona o rozsahu pôsobnosti tohto zákona, je potrebné mať na zreteli záujem oprávnených osôb, pokiaľ uplatnili výzvou nárok na vydanie veci, pôdy, budov a stavieb patriacich k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, ak sa obrátili na organizácie, o ktorých podľa objektívnych hľadísk boli presvedčené, že ich majetok držia a to v leho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: 1.S, nar. X. , bytom P, P. 2.A, nar. X. , bytom P, P., proti odporcovi: Slovenský pozemkový fond , so sídlom Búdkova 36, Bratislava , právne zastúpený: Advokátska kancelária ECKER -KÁN & PARTNERS, s.r.o. , so sídlom Námestie Martina Benku 9, Bratislava, IČO: 35 886 625 , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy pri plnení povinností vyplývajúcich z vykonateľného roz
Právna veta: V predmetnej právnej veci je v neposlednom rade potrebné zohľadniť aj podstatu a účel reštitúcií, ktorými sú zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spočívajúcich vo svojvoľnom odňatí pozemkov vlastníkov v rozhodnom období (v tomto prípade od 25. februára 1948 do 1. januára 1990) a obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde. V súčasnosti je navrhovateľom právoplatným a vykonateľným rozhodnutím obvodného pozemkového úradu priznané právo na náhradu za pozemky (parcely č. XXXX, č. XXXX a č. XXXX v k. ú. O.); sú teda oprávnenými osobami podľa reštitučného zákona č. 503/2003 Z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžz/3/2012 4012200191 27.03.2013 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2013:4012200191.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľov: 1./ V. M., rod. X., nar. XX. U. XXXX, bytom v
Právna veta: Zákon číslo 64/1997 Z.z. v ustanovení § 7 špecifikuje subjekt, ktorý môže podať návrh na začatie konania vo veci pozemkov v záhradkovej osade za predpokladu, že ide o legálne zriadenú záhradkovú osadu. Gramatickým a logickým výkladom ustanovenia § 2 ods. 1 zákona číslo 64/1997 Z.z. nemožno totiž podľa názoru odvolacieho súdu dospieť k inému záveru ako k tomu, že návrh na začatie konania mohli podať len užívatelia. Je pravdou, že účastníkmi samotného konania podľa § 6 ods. a/ a b/ citovaného zákona sú užívatelia aj záhradkárska organizácia, ale podľa § 7 ods. 1 sa konanie začína výlučne len na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: SZZ Základná organizácia 05 -07 Pohraničník , so sídlom Ing. Štefan Tóth, Nám. hraničiarov 1, Bratislava, IČO: 00 178 152, právne zastúpený advokátom: JUDr. Jozef Matkovčík, advokát, so sídlom Vazovova
Kľúčové slová: pozemky nemožno vydaťzáhradkárska osada
Právna veta: Jedinou spornou zostala otázka, či možno navrhovateľa považovať za zriadenú záhradkársku osadu v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) (predtým písm. d)) zákona č. 229/1991 Zb., t. j. či jeho existencia vytvára prekážku vydania predmetných nehnuteľností ich pôvodným vlastníkom. Odvolací súd sa plne stotožnil s právnym názorom vysloveným krajským súdom v napadnutom rozsudku, že navrhovateľ takúto prekážku nepredstavuje a pre zdôraznenie jeho správnosti považuje za potrebné doplniť, že pojem záhradková osada uvedený v zák. č. 229/1991 Zb. je možné vykladať v zmysle tohto zákona len podľa právnych ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sž o 82 /20 10 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej , PhD., v právnej veci navrhovateľa: Z. O. 4-11 S .Z.Z. B. – L. , zastúpené ho JUDr. G. Z. , a dvokátkou , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úra d v Bratislave , za účasti: 1) Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej spoločnos
MENU