Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096792
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: archívy


Približný počet výsledkov: 238 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: archívy
  • archiv nájdené 372 krát v 238 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 272 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 60 dokumentov
Krajské súdy SR 1248 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: ochrana osobnosti a finančná satisfakcia, neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, ochrana osobnosti

Zbierka NS 6/1999
R 114/1999
Rozsudok
Právna veta: Aj v prípadoch tzv. lustračného zákona sa môže občan domáhať ochrany svojej osobnosti, a to aj formou peňažného zadosťučinenia podľa § 13 ods. 2 a ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak bol v materiáloch bývalej StB neoprávnene evidovaný ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. a neoprávnenosť takejto evidencie bola preukázaná. Za nemajetkovú ujmu podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka zodpovedá po 1. januári 1993 Slovenská republika - Slovenská informačná služba.

Úryvok z textu:
... bol evidovaný v materiáloch bývalej ŠtB a že na plnenie sa zaviazal štátny orgán, ktorý v súčasnoti plní len funkciu archívu uvedených materiálov. Navrhla preto, aby v dovolacom konaní boli zrušené obidva rozsudky. Žalobca sa k podanému dovolaniu nevyjadril. Najvyšší súd .
Kľúčové slová: pracovná kategória, osobitné dôvody odškodnenia, nanútená práca

Zbierka NS 3/1996
R 23/1996
Uznesenie
Právna veta: Podmienkou nároku na úpravu dôchodku v dôsledku posudzovania nanútenej práce ako zamestnania v I. pracovnej kategórii (§ 3 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 319/1991 Zb. v znení zákona SNR č. 312/1992 Zb.) je násilné vysťahovanie z bydliska za okolností uvedených v odseku 1 citovaného paragrafu.

Úryvok z textu:
... výmerov o pridelení do zamestnania na konkrétne pracoviská pre takýto záver nepostačuje. Súd mohol zisťovať vypočutím navrhovateľa (príp. aj z archívov bývalej KSČ), či nie sú záznamy o nútenom vysťahovaní navrhovateľa už z obdobia pred vydaním výmeru o nútenom vysťahovaní. Len .
Právna veta: Za oprávnené osoby podľa zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov nemožno považovať zbehov alebo vojnových zajatcov z bývalej maďarskej armády ani vtedy, ak sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú na jej území trvalý pobyt, lebo z terajšieho územia Slovenskej republiky neboli protiprávne a násilne odvlečení jednotkami Ministerstva vnútra bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík alebo štátnou bezpečnosťou na územie bývalého Zväzu sovie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čase od 1. júna 1944 do 5. mája 1945 konal vojenskú službu v maďarskej armáde, vyplýva aj z potvrdenia Vojenského archívu v T. z 24. októbra 1994 z evidenčného listu, znejúceho na meno navrhovateľa. Navrhovateľ bol zajatý sovietskou armádou ako zbeh .
Právna veta: Ak bolo rozhodnutie odvolacieho súdu o odvolaní zrušené dovolacím súdom, je odvolací súd povinný ešte pred svojím ďalším rozhodnutím o odvolaní doručiť účastníkovi zrušujúce rozhodnutie a vytvoriť mu procesnú možnosť reagovať v primeranej lehote na situáciu, ktorá vznikla zrušením rozhodnutia odvolacieho súdu. Porušenie týchto povinností odvolacím súdom má za následok odňatie možnosti účastníka pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.).

Úryvok z textu:
... . - 1, 14, 1754, 1757, 1763, 1773, 1777, 1835, 2073, 2300, l istov vlastníctva č. X. , X. a ostatných neskôr v archívoch objavených, ako aj identifikácii parciel Správy katastra nehnuteľností, geometrické plány , závet Š. a E. L. , ako aj ďalšie nehnuteľnosti v .
Kľúčové slová: návrh registra správnym orgánom, pozemkové vlastníctvo, verejná evidencia pozemkov, určovanie vlastníctva k pozemkom

Zbierka NS 4/2017
R 43/2017
Rozsudok
Právna veta: Konanie podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov slúži v podstate len na zmenu údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v prípadoch, ak sa preukáže ich nesprávnosť. Nie je však v právomoci orgánu verejnej správy, aby v konaní o obnove evidencie pozemkov rozhodoval v prípade „sporu o vlastníctvo“ o určení vlastníckeho práva k pozemkom. Dotknutí účastníci majú však právo domáhať sa ochrany svojich vlastníckych práv napr. určovacou žalobou v civilnom konaní.

Úryvok z textu:
... pozemkov, pozemkovými spoločenstvami alebo inými oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu, napr. § 8 zákona č. 162/1995 Z.z., štátnych archívov (§ 15 ods. 2 zákona SNR 149/1975 Zb.) z listín predložen ých účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z .
Kľúčové slová: zrušenie a likvidácia družstva

Zbierka NS 6/2006
R 56/2006
Rozsudok
Právna veta: Rozdelenie družstva je samostatnou formou vzniku družstva, ktorá v ustanovení § 257 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka nie je uvedená, a preto v takom prípade zrušenie družstva podľa tohto ustanovenia možné nie je.

Úryvok z textu:
... blokové samosprávy netvorili jednotné družstvo tak, ako to má zákon na mysli, s poukázaním na všetky listiny, ktoré boli z archívu pri­ pojené k celému spisu. Ďalej skonštatoval, že založenie družstva v konaní o zápis do obchodného registra bolo teda potrebné .
Kľúčové slová: nový dôkaz ako dôvod obnovy konania, konanie o návrhu na povolenie obnovy konania, obnova konania v sporovom konaní

Zbierka NS 2/2002
R 26/2002
Rozsudok
Právna veta: Spôsobilým dôvodom obnovy konania je nový listinný dôkaz, ktorý nemohol účastník bez svojej viny použiť v pôvodnom občianskom súdnom konaní, ak ním možno preukázať skutočnosť, ktorá môže pre účastníka privodiť priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Povoleniu obnovy pritom nebráni, ak už v pôvodnom konaní účastník neúspešne navrhoval súdu vykonať listinný dôkaz, ktorého obsah v tom čase ešte nepoznal.

Úryvok z textu:
... nepovažovali za vierohodné. Zo spisu vyplýva, že žalovaný na preukázanie tejto tvrdenej skutočnosti navrhol vykonať dôkaz vyžiadaním správy z archívov Ruskej federácie, no súdy tomuto jeho návrhu nevyhoveli. I napriek tomu, že v konaní o obnove konania žalovaným ... predložený dôkaz - archívny doklad z archívu NKVD Ruskej federácie v Moskve („Oprosnyj list“), sa týka skutočnosti, ktorá bola súdu známa, neznamená to, že nie .
Právna veta: Právo na vydanie nehnuteľnosti uplatnené v prekluzívnej lehote na pozemkovom úrade zaniklo, ak reštituentka nepredložila príslušnému pozemkovému úradu dôkazy o uplatnenom reštitučnom nároku v hmotnoprávnej lehote do 31. decembra 1995, a to aj v prípade, ak by bolo pravdivé tvrdenie reštituentky, že jej matka nadobudla podiel v pasienkovom spoločenstve po jej prvom manželovi.

Úryvok z textu:
... . mája 1937“ Okresnému úradu v Ž. dňa 15. novembra 2001. Na základe žiadosti Okresného úradu v Ž. zaslal okresný štátny archív overené fotokópie darovacej zmluvy zo dňa 3. septembra 1931 Okresnému úradu v Ž. až v mesiaci jún roku 2001 (fotokópia .
Kľúčové slová: reštitučný titul, poľnohospodársky majetok, vydanie nehnutelnosti

Zbierka NS 4/2017
R 32/2017
Rozsudok
Právna veta: I. Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vyplýva záver, že nemožno poznámky pod čiarou č. 9 a č. 9a interpretovať inak, než ako príkladmé odkazy na osobitné predpisy prichádzajúce do úvahy, a preto uvedené ustanovenie je žiaduce chápať ako ďalší reštitučný titul špecificky orientovaný do oblasti možnej zákonnej reštitúcie konfiškovaného poľnohospodárskeho majetku priamo v režime zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení nesk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 4 ods. 2 písm. c) a e) zákona č.229/1991 Zb. Na základe konfiškačných rozhodnutí a potvrdenia Štátneho oblastného archívu v Levoči z 30.05.2001, podľa ktorého pôvodní vlastníci neboli ľudovými súdmi odsúdení podľa nariadenia SNR č.33/1945 .
Právna veta: Z logického a gramatického výkladu ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 288/1995 Z. z o odmenách a náhradách súdnych exekútorov vyplýva, že pri výpočte odmeny súdneho exekútora sa má zohľadniť počet účelne vynaložených hodín na exekúciu a nie počet jednotlivých úkonov. Účelnosť hodín vynaložených na exekúciu je práve predpokladom na priznanie odmeny exekútora (§ 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky). Rozhodujúce je časové hľadisko jednotlivých úkonov, teda čas reálne potrebný na ich vykonanie. Naopak bez relevancie je početnosť jednotlivých úkonov.

Úryvok z textu:
... odmena za čas potrebný na administratívne práce (zaevidovanie návrhu na vykonanie exekúcie, vrátenie poverenia, ukončenie spisu a archív), pretože v čase vykonávania týchto úkonov mohol vykonávať úkony v inom exekučnom konaní, ktoré by viedli k ... odmenu za čas potrebný na administratívne práce – zaevidovanie návrhu na vykonanie exekúcie, vrátenie poverenia, ukončenie spisu a archív v uplatňovanej sume 400,- Sk. Teda je zrejmé, že sčítal časy trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti vyjadrené v .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.