Nájdené rozsudky pre výraz: argumentum a contrario

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 67

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

38 dokumentov
624 dokumentov
2 dokumenty
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Rozhodnutím o väzbe sa rozumie nielen rozhodnutie o vzatí alebo nevzatí obvineného do väzby a ďalších konaniach v tejto súvislosti, ako vyplývajú z ustanovenia § 72 ods. 1 Trestného poriadku, ale analogicky aj konanie a rozhodovanie o väzbe v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 403/2004 Z. z. o Európskom zatykačom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. II. Z výkladu ustanovenia § 371 ods. 2 Trestného poriadku potom jednoznačne vyplýva, že právo podať dovolanie proti rozhodnutiu, ktorým bolo porušené ustanovenie Trestného zákona alebo Trestného poriadku o väzbe (ako aj o po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podľa § 382 písm. d) Trestného poriadku per analógiám s použitím § 371 ods. 2 Trestné­ ho poriadku a cotrario odmietol dovolanie obvineného A. B. proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. februára 2007, sp. zn. 4 Tost 3/2007. Z odôvodnenia: Krajský súd v Bratislave uznesením z 9. januára 2007, sp. zn. 3 Ntc 4/06, vyhovel návrhu krajského prokurátora a podľa § 21 ods. 1, ods. 3 a § 27 zákona č. 403/2004 Z. z. o Európskom zaty
Právna veta: Ustanovenie § 293 Trestného poriadku upravuje prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí. Nutnosť jeho účasti je potrebné posudzovať podľa toho, či súd podľa § 292 ods. 1 Trestného poriadku obvineného na verejné zasadnutie predvolal, alebo či ho len o verejnom zasadnutí upovedomil. Vychádzajúc zo zákonnej úpravy možno konštatovať, že predvolanie obvineného na verejné zasadnutie prichádza do úvahy v prípade nevyhnutnosti jeho osobnej účasti na verejnom zasadnutí a v ostatných prípadoch argumentum a contrario sa obvinený o účasti na verejnom zasadnutí len upovedomí (§ 292 ods. 1 prvá veta Trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 32 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr . Aleny Šiškovej a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného J. K. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 6T 11/2014, na neverejnom zasadnutí 9. septembra 2015 v Bratislave , o dovolaní, ktoré podal obvinený
Právna veta: Obvinený alebo osoby uvedené v § 369 ods. 5 Trestného poriadku a rovnako tak generálny prokurátor môžu podať dovolanie len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. Oprávnenie podať dovolanie proti rozhodnutiu o väzbe podľa § 371 ods. 2 Trestného poriadku patrí len ministrovi spravodlivosti. V prípade, ak spomenutý mimoriadny opravný prostriedok proti uzneseniu o ďalšom trvaní väzby podá obvinený, treba jeho dovolanie odmietnuť ako neprípustné podlá § 382 písm. b) Trestného poriadku per analógiám, s použitím § 371 ods. 2 Trestného poriadku a contrario.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 382 Trestného poriadku per analógiám, s použitím § 371 ods. 2 Trestného poriadku a contrario odmietol dovolanie obvineného P. G., podané proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slo­ venskej republiky zo 6. júna 2006, sp. zn. 1 Ntv 21/2006, ktorým bola predĺ­ žená lehota trvania väzby obvineného podľa § 71 ods. 2 Trestného poriadku v znení účinnom do 1. januára 2006. Z odôvodnenia: Na obvineného P. G. bola dňa 23. júla 2004 podaná na Krajský súd v Banskej Byst
Kľúčové slová: podanie urobené telefaxom
R 5/2005
Právna veta: Odvolanie podané telefaxom, ktoré bolo do troch dní doplnené predložením originálu, má účinky riadne a včas podaného odvola-nia. Účastníkovi by odmietnutím takto podaného odvolania bola od-ňatá možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O. s. p.].

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trnave (ďalej len „odvolací súd") uznesením z 28. novem­ bra 2003, sp. zn. 10 Co 262/03, odmietol odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Galanta (ďalej len „súd prvého stupňa") zo 7. apríla 2003, č. k. 11 C 123/96-199. Odvolací súd, na základe odvolania žalovaného, zme­ nil výrok rozsudku súdu prvého stupňa o trovách prvostupňového konania tak, že žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému 9 810,- Sk do rúk jeho zástupcu. Žalobcovi uložil aj povinnosť zaplatiť žalované
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poznamenáva, že udelenie štátneho občianstva nie je nárokovateľné a jeho udelenie závisí na správnej úvahe orgánu, ktorý rozhoduje; preto pri tomto konaní sa zvažujú v prospech žiadateľa okolnosti, ktoré napomáhajú jeho udeleniu. Podmienky na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, najmä pokiaľ ide o zisťovanie určitých skutočností týkajúcich sa žiadateľov o štátne občianstvo Slovenskej republiky, musia byť dokladované na základe stanovísk nielen iných štátnych orgánov Slovenskej republiky, ale aj prostredníctvom dožiadaní cez medzinárodné inštitúcie. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201678 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201678.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyove j, PhD., v právnej veci žalobcu: F. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom H., právne zastúpený: Mgr. Juraj Kollner, ad
Právna veta: Rozsah použitia európskeho zatýkacieho rozkazu upravuje zákon o európskom zatýkacom rozkaze v § 4, pričom v § 14 ods. 1 písm. a/ až písm. i/ obsahuje taxatívny výpočet dôvodov, pre ktoré sa európsky zatýkací rozkaz justičného orgánu štátu pôvodu (obligatórne) odmietne. Podľa § 21 ods. 4 citovaného zákona ak sa v konaní preukáže, že existuje dôvod odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 14, súd rozhodne, že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná.Dôvodom odmietnutia vykonania posudzovaného európskeho zatýkacieho rozkazu bola skutočnosť, že skutok, ktorý je jeho predmetom sa s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jána Mihala a JUDr. Jany Serbovej v Bratislave dňa 13. mája 2009 vo veci vyžiadanej osoby K. M. o sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 18. novembra 2008, sp. zn. Ntc 17/2008, takto r o z h o d o l : Podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. por. v spojení s § 1 ods. 2 z
Právna veta: Zpovahy spoločného trestu, ktorý predstavuje osobitný spôsob ukladania trestu za pokračovací trestný čin (§ 122 ods. 10 Trestného zákona) v prípade, ak o všetkých čiastkových útokoch takéhoto trestného činu nebolo rozhodnuté v jednom konaní, a ktorého uloženiu vždy predchádza zrušenie výroku o vine za (iné) čiastkové útoky pokračovacieho trestného činu, za ktoré už bol páchateľ odsúdený, a celého výroku o treste, vyplýva, že analogické použitie ustanovenia § 44 Trestného zákona, upravujúceho upustenie od uloženia súhrnného trestu a ďalšieh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne uznesením z 3. februára 2020, sp. zn. 23To/128/2019, podľa § 319 Trestného poriadku zamietol odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica proti rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica z 25. septembra 2019, sp. zn. 2T/17/2016. Odôvodnenie: Rozsudkom súdu prvého stupňa bol obžalovaný D. M. uznaný vinným: z pokračovacieho prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zák. spolupáchateľstvom podľ
Právna veta: Márnym uplynutím právo na vykonanie rozhodnutia zaniká. Na zánik tohto práva príslušný orgán vykonávajúci rozhodnutie prihliada z úradnej povinnosti. Výkon rozhodnutia musí v trojročnej lehote byť nielen začatý, ale aj skončený. Odvolací súd na rozdiel od názoru súdu prvého stupňa vychádzal z ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v znení novely č. 572/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2004. Mal za to, že v trojročnej lehote treba výkon rozhodnutia iba nariadiť a keďže prepadná lehota začala plynúť 4.11.2003 a jej plynutie skončilo 4.11.2006 a návrh na exekúciu bol podaný 17.10.2006, lehota bola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci exekúcie oprávneného : K., P., proti povinnému : S., spol. s r.o., V., zastúpený JUDr. M. S., advokátom v K., o námietkach povinného proti exekúcii, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 38 Er 2820/2006, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 27. augusta 2007 sp. zn. 4 CoE 56/2007 t a k t o : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Koši
Právna veta: Úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania bolo upravené ako súčasť systému sociálneho poistenia. V zmysle § 16 zákona o sociálnom poistení povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ okrem zamestnávateľa sudcu podľa osobitného predpisu a zamestnávateľa prokurátora podľa osobitného predpisu. Podľa § 17 ods. 1 tohto zákona nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D. Š., bývajúcej vo V., zastúpenej JUDr. V. K., advokátkou so sídlom v S., proti žalovaným 1/ J. I., bývajúcemu vo S., zastúpenému JUDr. P. B., advokátom so sídlom v P., a 2/ Sociálnej poisťovni, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, pobočka Poprad, so sídlom v Poprade, ul. 1. mája č. 4053/24, o určenie pracovného úrazu a náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Poprad p
MENU