Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096789
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: argumentum a contrario


Približný počet výsledkov: 45 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: argumentum a contrario
  • argumentum nájdené 101 krát v 91 dokumentoch
  • a nájdené 3323390 krát v 63965 dokumentoch
  • contrario nájdené 1142 krát v 998 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 31 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 223 dokumentov


Právna veta: Najvyšší súd zdôrazňuje, že na základe hore uvedeného spochybnenia vierohodnosti deklarovaných výdavkov bol žalobca nielen počas vykonávania daňovej kontroly zaťažený podľa § 45 ods. 1 písm. c) zák. č. 563/2009 Z. z. povinnosťou predkladať v súlade so zákonom všetky mu dostupné dôkazné prostriedky na preukázanie svojich tvrdení, ale aj neskôr, počas vyrubovacieho konania, bol v súlade s § 24 ods. 1 písm a) cit. zákona zaťažený aj dôkazným bremenom preukázať skutočnú realizáciu výdavkov od ním označených poskytovateľov služieb,ktorú sám deklaroval v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu: H. C. s.r.o., IČO : X., so sídlom R. č. 1, X. T., zast. : JUDr. B. M., advokátom, spol. s r.o. so sídlom AK F. K. č. 2080, X. Č., proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13, 975 04 .
Kľúčové slová: argumentum a contrario, minister spravodlivosti, rozhodnutie o väzbe, dovolanie podané ministrom spravodlivosti

Zbierka NS 6/2007
R 65/2007
Uznesenie
Právna veta: I. Rozhodnutím o väzbe sa rozumie nielen rozhodnutie o vzatí alebo nevzatí obvineného do väzby a ďalších konaniach v tejto súvislosti, ako vyplývajú z ustanovenia § 72 ods. 1 Trestného poriadku, ale analogicky aj konanie a rozhodovanie o väzbe v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 403/2004 Z. z. o Európskom zatykačom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. II. Z výkladu ustanovenia § 371 ods. 2 Trestného poriadku potom jednoznačne vyplýva, že právo podať dovolanie proti rozhodnutiu, ktorým bolo porušené ustanovenie Trestného zákona alebo Trestného poriadku o väzbe (ako aj o po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podľa § 382 písm. d) Trestného poriadku per analógiám s použitím § 371 ods. 2 Trestné­ ho poriadku a cotrario odmietol dovolanie obvineného A. B. proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 1. februára 2007, sp. zn. 4 Tost 3/2007. Z odôvodnenia: Krajský súd v Bratislave uznesením z 9. januára 2007, sp. zn. 3 Ntc 4/06, vyhovel návrhu krajského prokurátora a podľa § 21 ods. 1, ods. 3 a § 27 zákona č. 403/2004 Z. z. o Európskom zatykačom .
Kľúčové slová: mimoriadny opravný prostriedok, rozhodnutie o väzbe, dovolanie podané ministrom spravodlivosti

Zbierka NS 2/2007
R 18/2007
Uznesenie
Právna veta: Obvinený alebo osoby uvedené v § 369 ods. 5 Trestného poriadku a rovnako tak generálny prokurátor môžu podať dovolanie len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. Oprávnenie podať dovolanie proti rozhodnutiu o väzbe podľa § 371 ods. 2 Trestného poriadku patrí len ministrovi spravodlivosti. V prípade, ak spomenutý mimoriadny opravný prostriedok proti uzneseniu o ďalšom trvaní väzby podá obvinený, treba jeho dovolanie odmietnuť ako neprípustné podlá § 382 písm. b) Trestného poriadku per analógiám, s použitím § 371 ods. 2 Trestného poriadku a contrario.

Úryvok z textu:
... analogicky, lebo výslovne neobsahuje dôvod odmietnu­ tia dovolania v prípade, keď je to zo zákona neprípustné. Ako dôkaz z opaku (argumentum a contrario) vyplýva táto skutočnosť z ustanovenia § 371 ods. 2 Trestného poriadku, ktoré priznáva v uvedenom prípade aktívnu legi­ timáciu iba .
Kľúčové slová: podanie urobené telefaxom

Zbierka NS 1/2005
R 5/2005
Rozsudok
Právna veta: Odvolanie podané telefaxom, ktoré bolo do troch dní doplnené predložením originálu, má účinky riadne a včas podaného odvola­nia. Účastníkovi by odmietnutím takto podaného odvolania bola od­ňatá možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... dní predložením jeho origi­ nálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada. Z citovaného ustanovenia je zrejmé (argumentum a contrario), že na po­ danie obsahujúce návrh vo veci samej (akým odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa nepochybne je), ktoré bolo .
Kľúčové slová: Vyrubovacie konanie, platobný výmer, dodatočný platobný výmer

Zbierka NS 3/2015
R 23/2015
Rozsudok
Právna veta: 1. Účastník má právo využiť riadny opravný prostriedok sodkladným účinkom právoplatnosti avykonateľnosti prvostupňového správneho rozhodnutia, preto nemožno za ukončenie vyrubovacieho konania považovať vydanie alebo len doručenie platobného výmeru účastníkovi konania. 2. Aj keď oznámenie ozamietnutí odvolania nemá formálne náležitosti rozhodnutia vydaného vadministratívnom konaní, svojimi procesnými dôsledkami významne zasahuje do ústavne chráneného práva účastníka konania na prejednanie veci, preto je takéto oznámenie ibez formálnych znakov roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , podľa ktorého daňové konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajšie platných predpisov, z čoho argumentum a contrario vyplýva, že na konania, ktoré boli ukončené pred účinnosťou Daňového poriadku, sa aplikuje Daňový poriadok. Argument, že odvolanie malo byť .
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd poznamenáva, že udelenie štátneho občianstva nie je nárokovateľné a jeho udelenie závisí na správnej úvahe orgánu, ktorý rozhoduje; preto pri tomto konaní sa zvažujú v prospech žiadateľa okolnosti, ktoré napomáhajú jeho udeleniu. Podmienky na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, najmä pokiaľ ide o zisťovanie určitých skutočností týkajúcich sa žiadateľov o štátne občianstvo Slovenskej republiky, musia byť dokladované na základe stanovísk nielen iných štátnych orgánov Slovenskej republiky, ale aj prostredníctvom dožiadaní cez medzinárodné inštitúcie. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... procesne správnym a zákonným spôsobom rozhodnutia je v tomto prípade zastavenie konania, nie zamietnutie žiadosti. Použitím argumentum a contrario potom možno konštatovať, že zamietnuť žiado sť možno v prípade, že žiadateľ o udelenie štátneho občianstva nespĺňa ... dobu života v spoločnej domácnosti na území SR počas konania potom už zákon nestanovuje, pričom, opäť využijúc argumentum a contrario, zákon zrejme predpokladá, že takáto doba za d aných okolností je dostatočná pre integráciu žiadateľa do .
Právna veta: Rozsah použitia európskeho zatýkacieho rozkazu upravuje zákon o európskom zatýkacom rozkaze v § 4, pričom v § 14 ods. 1 písm. a/ až písm. i/ obsahuje taxatívny výpočet dôvodov, pre ktoré sa európsky zatýkací rozkaz justičného orgánu štátu pôvodu (obligatórne) odmietne. Podľa § 21 ods. 4 citovaného zákona ak sa v konaní preukáže, že existuje dôvod odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 14, súd rozhodne, že európsky zatýkací rozkaz sa nevykoná.Dôvodom odmietnutia vykonania posudzovaného európskeho zatýkacieho rozkazu bola skutočnosť, že skutok, ktorý je jeho predmetom sa s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... európskeho zatýkacieho rozkazu predpokladaný ustanovením § 14 citovaného zákona, čo je dôvodom v zmysle § 21 ods. 4 tohto zákona (argumentum a contrario) na obligatórne rozhodnutie súdu, že európsky zatýkací rozkaz sa vykoná. Záver Krajského súdu v Košiciach o nemožnosti jeho vykonania je .
Právna veta: Márnym uplynutím právo na vykonanie rozhodnutia zaniká. Na zánik tohto práva príslušný orgán vykonávajúci rozhodnutie prihliada z úradnej povinnosti. Výkon rozhodnutia musí v trojročnej lehote byť nielen začatý, ale aj skončený. Odvolací súd na rozdiel od názoru súdu prvého stupňa vychádzal z ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v znení novely č. 572/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2004. Mal za to, že v trojročnej lehote treba výkon rozhodnutia iba nariadiť a keďže prepadná lehota začala plynúť 4.11.2003 a jej plynutie skončilo 4.11.2006 a návrh na exekúciu bol podaný 17.10.2006, lehota bola ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predmetného rozhodnutia a táto skončila 13.12.2006. Tento právny vzťah sa v súlade s § 82 ods. 1 per argumentum a contrario prechodných a záverečných ustanovení Správneho poriadku platného a účinného od 1.1.2004, riadi Správnym poriadkom v znení platnom do .
Právna veta: Ustanovenie § 293 Trestného poriadku upravuje prítomnosť obvineného na verejnom zasadnutí. Nutnosť jeho účasti je potrebné posudzovať podľa toho, či súd podľa § 292 ods. 1 Trestného poriadku obvineného na verejné zasadnutie predvolal, alebo či ho len o verejnom zasadnutí upovedomil. Vychádzajúc zo zákonnej úpravy možno konštatovať, že predvolanie obvineného na verejné zasadnutie prichádza do úvahy v prípade nevyhnutnosti jeho osobnej účasti na verejnom zasadnutí a v ostatných prípadoch argumentum a contrario sa obvinený o účasti na verejnom zasadnutí len upovedomí (§ 292 ods. 1 prvá veta Trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 32 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr . Aleny Šiškovej a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného J. K. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona, vedenej na Okresnom súde Námestovo pod sp. zn. 6T 11/2014, na neverejnom zasadnutí 9. septembra 2015 v Bratislave , o dovolaní, ktoré podal obvinený J. K. , .
Právna veta: Úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania bolo upravené ako súčasť systému sociálneho poistenia. V zmysle § 16 zákona o sociálnom poistení povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ okrem zamestnávateľa sudcu podľa osobitného predpisu a zamestnávateľa prokurátora podľa osobitného predpisu. Podľa § 17 ods. 1 tohto zákona nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má jeho zamestnanec po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

Úryvok z textu:
... konanie o nich nebolo právoplatne skončené do 31.12.2003, resp. do 31.7.2006. S použitím logického výkladového pravidla argumentum a contrario (dôkaz z opaku) možno dospieť k záveru, že na rozhodovanie v sporoch o iných nárokoch, ako sú uvedené v tomto .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.