Nájdené rozsudky pre výraz: argumentum a minori ad maius

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
29 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Medzi dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 Trestného poriadku patrí aj vylúčenie všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Rozhodujúcou je v tomto smere existencia niektorého z dôvodu vylúčenia podľa § 31 Trestného poriadku, ktorý musí byť daný u všetkých sudcov príslušného súdu, resp. v prípade krajského súdu u všetkých sudcov dotknutého kolégia. Preto ak sa podľa § 32 ods. 6 Trestného poriadku o námietke zaujatosti vznesenej voči konkrétnemu sudcovi, ktorá je založená na iných dôvodo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 písm. d) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo rieši
Právna veta: Hore načrtnutý charakter zaraďuje blokové konanie do skupiny skrátených správnych konaní. Súhlas páchateľa prelamuje zásady správneho konania (najmä §§ 3 a 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení s § 51 zák. č. 372/1990 Zb.), a to najmä zásadu materiálnej pravdy, v prospech dohodnutej, a tým aj nevyvrátiteľnej domnienky naplnenia všetkých štyroch prvkov skutkovej podstaty priestupku (tzn. subjektu, subjektívnej stránky, objektu ako aj objektívnej stránky) vrátane posúdenia charakteru skutku, riadneho zistenia skutkového stavu, osoby páchateľa a riadnosti uloženej sankcie prostrední ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 8Sž o/22 /20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: JUDr. T. S., bytom Š., zastúpený JP Legal, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave, so sídlom Janka Kráľa 1, Rožňava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného blok na pokutu séria E č. 0170835 a blok na pokutu sér ia E
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 250v pojem „zásah“ nedefinoval. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný resp. v širšom zmysle protiprávny útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym verejným právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupoch orgánu verejnej správy alebo v jeho činnosti, úkone, pokyne, prípadne nečinnosti. Musí ísť o priamy zásah do subjektívnych verejných práv (napr. porušenie práva na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžk/28/2018 4016200484 31. 01. 2019 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSR:2019:4016200484.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): H. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XX, právne zastúpený: ius aegis s. r. o., advokátska kancelária so sídlom Ferienčíkova 7, Bratislava, adresa na doručovanie: Nedbalova 12, Bratislava, proti žalo
Právna veta: Podľa § 84 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť. Podľa § 84 ods. 5 zák. č. 372/1990 Zb. v blokovom konaní nemožno prejednať priestupky, o ktorých sa koná len na návrh. Je nepochybné, že ovládajúcou zásadou v blokovom konaní je koncentračná zásada. Koncentračná zásada je mimoriadnou procesnou zásadou, ktorá účastníkovi zabraňuje, aby svoje návrhy, nové tvrdenia, resp. dôkazy prednášal kedykoľvek po začatí blokového konania ale ib ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: S., r.č. X. , bytom M. , zast.: JUDr. Jozefom Jaroš čákom ml. , advokátom z advokátskej kancelárie so sídlom Radničné námestie č. 33, 085 Krajský dopravný inšpektorát so sídlom
Právna veta: Je nepochybné, že ovládajúcou zásadou v blokovom konaní je koncentračná zásada. Koncentračná zásada je mimoriadnou procesnou zásadou, ktorá účastníkovi zabraňuje, aby svoje návrhy, nové tvrdenia, resp. dôkazy prednášal kedykoľvek po začatí blokového konania ale iba do jeho začatia. Koncentračná zásada je logickým dôsledkom dohody o riadne zistenom skutkovom stave, a uvedená riadnosť sa spája s presvedčením páchateľa, že pri uvedených skutočnostiach uznáva, že je páchateľom takéhoto skutku, a že je ochotný priznať si svoje zavinenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/15/2013 7012201103 30.10.2014 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2014:7012201103.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D. H nar. XX.XX.XXXX, H. XX, XXX XX U., zast. JUDr. Júliusom Bučekom, advokátom, Námestie Slobody 12, 066 01 Humenné, proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Okresný dopravný inšpektorá
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Sžo/4/2013 1012202131 27.06.2013 JUDr. Jana Baricová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:1012202131.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H., bytom S., proti žalovanému Okresnej prokuratúre Bratislava III, so sídlom Vajnorská 47, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp. zn. 1T/77/2010, sp. zn. 4To/116/2011 a sp. zn. 46Nt/12/2011
Meritum náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva vecným bremenom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/282/2020 6712210253 25.02.2021 JUDr. Gabriela Klenková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6712210253.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne H. W., bývajúcej vo Z., B. XXX/XX, zastúpenej advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s. r. o., so sídlom v Banskej Bystrici, Skuteckého 17, IČO: 36 646 181, proti žalovanému mestu Zvolen, so sídlom vo Zvolene, N
Meritum povolenie obnovy konania 2T/14/13 § 296 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9518100153 Dátum vydania rozhodnutia: 10. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9518100153.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí 1 0. decembra 2018 v trestnej veci odsúdeného S. E., pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zloč
Meritum § 84 až 86 zák. č. 372/1990 Zb.
Najvyšší súd 10S žo/1/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. J. K. , narodený X. , bytom F., právne zastúpeného JUDr. Martinou Rodákovou, advokátkou, so sídlom Humenská 21, 040 11 Košice , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajský dopravný inšpektorát, so sídlom 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti roz hodnuti a
MENU