Nájdené rozsudky pre výraz: arizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
8 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostivydržanie
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. Uhorské obyčajové právo platné na území Slovenska do 31. decembra 1950 rozoznávalo (Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva, III. vydanie, Heuréka, Šamorín 2002, s. 107 a nasl.): a) pozemnoknižné – išlo o pôvodné nadobudnutie vlastníckeho práva na základe protiprávnej pozemnoknižnej držby trvajúcej 32 rokov; takýmto vydržaním mohol nadobudnúť pozemnoknižné vlastníctvo ten, kto bol neplatne vpísaný do pozemkovej knihy, keď tento stav neplatného vkladu trval nerušene 32 rokov; mohol vydržať aj vtedy, ak bol „obmyseľný“, b) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 65 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Z. , bývajúceho v B.B. , zastúpeného JU Dr. J. Füzerom, advokátom v Trebišov e, M.R. Štefánika č. 22, proti žalovaným 1/ J. M. , 2/ J. M. , 3/ A. B. , rod. M. , 4/ H. M. , všetci bývajúci v B.B. , zastúpeným JUDr. Timeou Schwarcovou, advokátkou v Košic iach , Pražská 4, o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp.
Meritum o vylúčenie veci z KP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky v 1. rade J. B. , rod. G. , V. , právne zastúpen á Mgr. A. M. , advokáto m, D. , navrhovateľky v 2. rade PhMr. N. K. , rod. Š., K. , navrhovateľa v 3. rade Ing. J. Š., S., obaja právne zastúpení JUDr. M. B. , advokátkou, V. , proti odporcovi JUDr. A. F. , správca konkurznej podstaty úpadcu M. , štátny podnik v likvidácii , B. , IČO: X. právne zastúpeného JUDr. J. B. , advo
Meritum o vylúčenie veci z KP
Najvyšší súd 3 Obo 110/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky v 1. rade J. B., rod. G., V., právne zastúpená Mgr. A. M., advokátom, D., navrhovateľky v 2. rade PhMr. N. K., rod. Š., K., navrhovateľa v 3. rade Ing. J. Š., S., obaja právne zastúpení JUDr. M. B., advokátkou, V., proti odporcovi JUDr. A. F., správca konkurznej podstaty úpadcu M., štátny podnik v likvidácii, B., IČO: X. právne zastúpeného JUDr. J. B., advokátom, B. & P.,
Meritum o určenie nehnuteľností patriacich do dedičstva
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing.J.P., bytom D., 2/ M.P., bytom D., 3/ O.Ť., rod. P. bytom D.. 4/ A.P., bytom P., 5/ E.P., bytom P., 6/ J.P., bytom T., 7/ A.G. rod. P., bytom B., zastúpených JUDr. E.Š, advokátom so sídlom v Ž., proti odporkyniam 1/ T.N., rod. K., bytom Ž., 2/ M.K. rod
Meritum § 35 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb., pokuta za oneskorené podanie daňového priznania
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3Sžf /15 /201 1 3Sžf/112 -173/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej a v právnej veci žalobcu: L. S., s.r.o. , B., právne zastúpený: Advokátska kancelária J. & K. , s.r.o., B., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová ulica 13, Banská Bystr
Meritum o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Cdo 65/2015 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Z., bývajúceho v B.B., zastúpeného JUDr. J. Füzerom, advokátom v Trebišove, M.R. Štefánika č. 22, proti žalovaným 1/ J. M., 2/ J. M., 3/ A. B., rod. M., 4/ H. M., všetci bývajúci v B.B., zastúpeným JUDr. Timeou Schwarcovou, advokátkou v Košiciach, Pražská 4, o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 11 C 103/2005, o dovolaní
MENU