Nájdené rozsudky pre výraz: asanácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
246 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za majetkovú krivdu treba považovať každé odňatie veci za podmienok, predpokladaných ustanovením § 6 ods. 1 písm. a) až k) zákona č. 87/1991 Zb., bez ohľadu na rozsah zníženia majetkového substrátu spôsobeného odňatím veci. Zmena funkčnosti a využitia nehnuteľnosti sama osebe ešte neznamená stratu pôvodného stavebno-technického charakteru (§ 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb..) Doplnenie: Zákon nevymedzuje pojem „majetková krivda“. Pokiaľ však ide o oblasť občianskoprávnych vzťahov, možno za majetkovú krivdu označiť každé odňatie veci v tzv. rozhodnom období niektorou z právnych skutočností, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Navrhovatelia sa domáhali, aby bol odporca zaviazaný uzavrieť s nimi dohodu o vydaní nehnuteľnosti, zapísanej pôvodne ako vlastníctvo ich rodičov v evidencii nehnuteľností, vedenej ako pare. č. 1460 na liste vlastníctva č. 570, k. ú. Banská Bystrica. Taktiež žiadali nehnuteľnosti fyzicky im vydať a zaplatiť náhradu trov konania. Návrh odôvodnili tým, že v danej veci sú splnené podmienky pre zmiernenie následkov majetkovej krivdy podľa § 6 ods. 1 písm. k/ zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehab
Právna veta: Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné. Z citovaných právnych noriem stavebného zákona vyplýva vôľa zákonodarcu zabezpečiť účasť verejnosti pri spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie od počiatku t.j. od prípravných prác až po vyp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Sl ovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v práv nej veci navrhovateľa: Okresný prokurátor v Banskej Bystrici , Partizánska ce sta 1, 975 63 Banská Bystrica, proti odporcovi: Mesto Banská Bystrica , ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271, o návrhu na vyslovenie nesúladu Všeobecne z
Právna veta: Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, prerokuje koncept s obcami, ktorých územia sa týka, s dotknutými samosprávnymi krajmi, s dotknutými orgánmi, s dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami; toto prerokovanie je verejné. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, oznámi uskutočnenie verejného prerokovania konceptu spôsobom v mieste obvyklým, zabezpečí, aby odo dňa oznámenia bol koncept vystavený na verejné nahliadnutie, a stanoví lehotu najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku konceptu vyjadriť. Pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci navrhovateľa : Okresný prokurátor v Banskej Bystrici , Pa rtizánska 1, Banská Bystrica , proti odporcovi : Mes to Banská Bystrica , ČSA 26, Banská Bystrica , za účasti: SOPHISTIC INVESTMENT, a.s., IČO: 36 635 936, s
Právna veta: Dovolací súd v danom prípade dospel k záveru, že právo žalobkyne na riadne odôvodnenie porušené bolo. Odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho súdu (rovnako i potvrdzujúce rozhodnutie súdu prvého stupňa) totiž vychádza z ústavnej nekonformnosti výkladu noriem spojených s uplatnením práva na súdnu ochranu, zjavnej nesprávnosti deklarovaných premís a z nich dôvodiacich právnych záverov, čo má dopad na celkovú presvedčivosť rozhodnutia, na spravodlivé usporiadanie vzťahov. Občiansky súdny poriadok totiž stojí na zásade a princípoch, ktoré uprednostňujú zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. B. , bývajúcej v Ž. , zast úpenej JUDr. Máriou Padalovou , advokátkou v Žiline, Štefániková č. 33, proti žalo van ému Mestu Žilina, IČO: 00 321 796, o nahradenie vyhlásenia vôle na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu , vedenej na Okresn om súde Žilina pod sp. zn. 17 C 138/2006 , o dovolaní žalobkyne proti r ozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. januára 201 3, sp. zn
Právna veta: Účinnosťou Civilného sporového poriadku dochádza k zmene základného konceptu inštitútu predbežného opatrenia, ktoré nahrádza neodkladné opatrenie, pričom jeho právne účinky nie sú podmienené prebiehajúcim konaním vo veci samej a vo svojej podstate môže konzumovať vec samu. Rozhodnutie o neodkladnom opatrení má povahu rozhodnutia vo veci samej len vtedy, ak sa v dôsledku neho spor o veci vymedzenej žalobou právoplatne skončil a nebude nasledované konaním vo veci samej. Takéto rozhodnutie nevykazuje charakter dočasnosti a predbežnosti poskytovanej meritórnej ochrany vyžadujúcej ďalšie konanie o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/79/2018 1217202403 26. 10. 2018 JUDr. Alena Priecelová ECLI:SK:NSSR:2018:1217202403.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: MLM Real spol. s r.o., so sídlom Košická 58, 821 08 Bratislava, IČO: 44 093 683, zast. Advokátskou kanceláriou Bugala - Ďurček, s.r.o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, proti žalovanému: YIT Slovakia a.
Právna veta: Ust. § 127a zákona 50/76 Zb. upravuje podmienky, pri ktorých je možné uskutočniť stavbu, odstrániť stavbu, vykonať stavebné úpravy alebo zabezpečiť stavebné práce na stavbe bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia príslušného úradu. K postupu podľa tohto zákonného ustanovenia, môže dôjsť, iba ak skutočnosti, ktoré oprávňujú vykonať uvedené postupy, bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia príslušného orgánu, nastali v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej situácie alebo v ich bezprostrednej hrozbe. Postup podľa tohto zákonného ustanovenia predstavuje akúsi výnim ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/2 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zložen om z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a Mg r. Petra Melichera v právnej veci žalob cu : ise , s.r.o. , so sídlom Elektrárenská 12428 , Bratislava , IČO: 35 828 293 , v zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. HAJDUČÍK , s.r.o., so sídlom Ľudovíta Fullu č. 3/309 8, Bratislav
Právna veta: Navrhovaná výstavba lesnej cesty nesúvisí so starostlivosťou o dotknuté územia sústavy Natura 2000, ani nie je pre starostlivosť o tieto územia potrebná. V súvislosti s územiami sústavy Natura 2000 prichádza do úvahy možnosť ovplyvnenia a určitého zásahu biotopov pri výstavbe, navrhovaná zmena však nebude mať významný vplyv na tieto územia a teda nie je predmetom posudzovania jeho vplyvu na životné prostredie podľa osobitného predpisu (zákon č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Ľubic e Filovej v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK , občianske združenie so sídlom Tulčík č. 26, IČO: 31 303 862, zastúpeného JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 20, proti žalovanému : Minis
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že samotná existencia dlhu sama o sebe nemôže byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Takýmto dôvodom môžu byť len skutočnosti, ktoré opodstatňujú obavu, že by prípadný výkon rozhodnutia mohol byť zmarený. U dlžníka to môže byť znižovanie majetku, ktorý je možné postihnúť pri výkone rozhodnutia alebo konanie, ktoré inak podstatnou mierou negatívne ovplyvňuje jeho majetkové pomery. V konaní však zo strany navrhovateľa neboli preukázané základné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, keď navrhovateľ neosvedčil ohrozenie budúceho výkonu rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci navrhovateľa: T. , X. , IČ: X. , zastúpený: V. , s. r. o., P., IČO: X. , proti odporcovi 1/: H. , a. s., M. , IČO: X. , odporcovi 2/: S., a. s., J., IČ O: X. , o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.: 31Cb 188/2012, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 07. januára 2013, č. k.: lCob 466/2012 -230, takto
Právna veta: Skutková veta (t.j. slovný opis priebehu, miesta, času a spôsobu spáchania skutku) sa v prejednávanej veci vo výrokovej časti uvádza iba u priestupkov (a contrario § 63 ods. 7 zák. č. 326/2005 Z.z.), a preto je nadbytočné (hoci toto zákonodarca správnemu orgánu výslovne nezakazuje) požadovať pri správnych deliktov vymedzených v zák. č. 326/2005 Z.z., aby skutková veta bola súčasťou výroku rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Sžp/14 /2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob kyne : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky , so sídlom Tajovského č. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČ O: 17 058 520, zast. : JUDr. Martinom Di
Meritum dohoda obmedzujúca hospodársku súťaž, negatívny dopad na fungovanie hospodárskej súťaže; § 4 ods. 1 a 3 písm a/, b/, c/, f/ zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Evy Babiakovej CSc., v právnej veci žalobcov: 1/ VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, zastúpený JUDr. Michalom Krnáčom , advokátom , so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21 , Žilina , 2/ N - ADOVA, spol. s r.o., Krškanská 1, Nitra, zastúpený JUDr
MENU