Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096815
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: asanácie


Približný počet výsledkov: 36 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: asanácie
  • asanacia nájdené 212 krát v 36 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 19 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov
Krajské súdy SR 131 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Za majetkovú krivdu treba považovať každé odňatie veci za podmienok, predpokladaných ustanovením § 6 ods. 1 písm. a) až k) zákona č. 87/1991 Zb., bez ohľadu na rozsah zníženia majetkového substrátu spôsobeného odňatím veci. Zmena funkčnosti a využitia nehnuteľnosti sama osebe ešte neznamená stratu pôvodného stavebno-technického charakteru (§ 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb..) Doplnenie: Zákon nevymedzuje pojem „majetková krivda“. Pokiaľ však ide o oblasť občianskoprávnych vzťahov, možno za majetkovú krivdu označiť každé odňatie veci v tzv. rozhodnom období niektorou z právnych skutočností, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že pri prechode nehnuteľností na štát vôbec nedošlo k majetkovej krivde, lebo pôvodní vlastníci ešte pred odňatím veci iniciovali asanáciu domu, poškodeného v dôsledku bombardovania počas vojny. Po znárodnení bola nehnuteľnosť zrekonštruovaná zo štátnych prostriedkov do tej miery, že ... ods. 1 písm. k/ zákona, nie sú právne relevantné. To v plnom rozsahu platí aj pre zámer vlastníka dosiahnuť asanáciu domu, či už s úmyslom vystavať nový objekt alebo bez toho úmyslu. V predmetnej veci odvolací súd, v rozpore .
Právna veta: Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa alebo s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a prerokovania nie je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno schváliť. Pokiaľ by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu neplatné. Z citovaných právnych noriem stavebného zákona vyplýva vôľa zákonodarcu zabezpečiť účasť verejnosti pri spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie od počiatku t.j. od prípravných prác až po vyp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredi e, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj ... na jednotlivých pozemkoch, i) vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb, j) pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie. Podľa § 16 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona ú .
Právna veta: Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, prerokuje koncept s obcami, ktorých územia sa týka, s dotknutými samosprávnymi krajmi, s dotknutými orgánmi, s dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami; toto prerokovanie je verejné. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, oznámi uskutočnenie verejného prerokovania konceptu spôsobom v mieste obvyklým, zabezpečí, aby odo dňa oznámenia bol koncept vystavený na verejné nahliadnutie, a stanoví lehotu najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku konceptu vyjadriť. Pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa obstarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbu, dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich častí s cieľom zlepšiť životné prostredie, zabezpečiť ekologickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj. ... na jednotlivých pozemkoch, i) vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb, j) pozemky pre v erejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie. Podľa § 16 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona .
Právna veta: Dovolací súd v danom prípade dospel k záveru, že právo žalobkyne na riadne odôvodnenie porušené bolo. Odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho súdu (rovnako i potvrdzujúce rozhodnutie súdu prvého stupňa) totiž vychádza z ústavnej nekonformnosti výkladu noriem spojených s uplatnením práva na súdnu ochranu, zjavnej nesprávnosti deklarovaných premís a z nich dôvodiacich právnych záverov, čo má dopad na celkovú presvedčivosť rozhodnutia, na spravodlivé usporiadanie vzťahov. Občiansky súdny poriadok totiž stojí na zásade a princípoch, ktoré uprednostňujú zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kde je predmetný byt sa podľa schváleného územného plánu na chádza v asanačnom pásme. Pokiaľ by stavba bola určená na asanáciu muselo by byť o tom vydané právoplatné rozhodnutie. Nestotožnila sa ani s právnym názorom súdu zohľadňujúcim princíp právnej istoty; ... , že zákon č. 182/1993 Z. z. sa nevzťahuje na byty v domoch určených podľa schváleného územného plánu na asanáciu. V konaní bolo žalovaným preukázané, že územie, kde sa nachádza predmetná nehnuteľ nosť je zaradené do asanačného pásma, táto .
Právna veta: Ust. § 127a zákona 50/76 Zb. upravuje podmienky, pri ktorých je možné uskutočniť stavbu, odstrániť stavbu, vykonať stavebné úpravy alebo zabezpečiť stavebné práce na stavbe bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia príslušného úradu. K postupu podľa tohto zákonného ustanovenia, môže dôjsť, iba ak skutočnosti, ktoré oprávňujú vykonať uvedené postupy, bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia príslušného orgánu, nastali v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej situácie alebo v ich bezprostrednej hrozbe. Postup podľa tohto zákonného ustanovenia predstavuje akúsi výnim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rezervácii. Stavebné povolenie sa týkalo rekonštrukcie stavby meštia ns keho domu a posudzovaným postupom žalobcu došlo k jeho skoro totálnej asanácii a nahradením prevažnej časti tejto stavby „novostavbou “. Preto aj z tohto dôvodu je odvolací súd názoru, že sa jedná zo .
Právna veta: Dovolací súd uvádza, že samotná existencia dlhu sama o sebe nemôže byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Takýmto dôvodom môžu byť len skutočnosti, ktoré opodstatňujú obavu, že by prípadný výkon rozhodnutia mohol byť zmarený. U dlžníka to môže byť znižovanie majetku, ktorý je možné postihnúť pri výkone rozhodnutia alebo konanie, ktoré inak podstatnou mierou negatívne ovplyvňuje jeho majetkové pomery. V konaní však zo strany navrhovateľa neboli preukázané základné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia, keď navrhovateľ neosvedčil ohrozenie budúceho výkonu rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... podlaží Polikliniky strpieť výstavbu a užívanie parkovacích miest (garáží) pre klientov využívajúcich služby novostavby a pracovníkov pracujúcich v novostavbe, strpieť asanáciu časti Polikliniky - krídla s dvoma nadzemnými podlažiami, čomu korešponduje prá vo odporcu 2/ predmetné krídlo Polikliniky zbúrať. Zároveň sa odporca .
Právna veta: Skutková veta (t.j. slovný opis priebehu, miesta, času a spôsobu spáchania skutku) sa v prejednávanej veci vo výrokovej časti uvádza iba u priestupkov (a contrario § 63 ods. 7 zák. č. 326/2005 Z.z.), a preto je nadbytočné (hoci toto zákonodarca správnemu orgánu výslovne nezakazuje) požadovať pri správnych deliktov vymedzených v zák. č. 326/2005 Z.z., aby skutková veta bola súčasťou výroku rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... spracovanie aktívnych chrobačiarov. Stromy, ktoré odumreli , sa prirodzene lámu a znemožňujú bezpečný pohyb po ploche a vylučujú akúkoľvek ťažbu a asanáciu aktívnych chrobačiarov bez predchádzajúceho úplného odstránenia odumretých strom ov. 7. Ďalej prvostupňové rozhodnutie odôvodnil tým, že poukázal na znenie § .
Právna veta: Navrhovaná výstavba lesnej cesty nesúvisí so starostlivosťou o dotknuté územia sústavy Natura 2000, ani nie je pre starostlivosť o tieto územia potrebná. V súvislosti s územiami sústavy Natura 2000 prichádza do úvahy možnosť ovplyvnenia a určitého zásahu biotopov pri výstavbe, navrhovaná zmena však nebude mať významný vplyv na tieto územia a teda nie je predmetom posudzovania jeho vplyvu na životné prostredie podľa osobitného predpisu (zákon č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... je zabránenie šíreniu inváznych druhov rastlín, teda možného ohrozenia biotopov (ak sa niečo také udeje). Využitie metódy, na pr. chemickou asanáciou je však v území NP legislatívne ošetrené, preto nemožno uvažovať, že výstavba lesnej cesty je podmienkou použitia napr. endokrinných disruptorov .
Merito preskúmanie rozhodnutia, § 90 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
... na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Košice oznámenie, že žalobca vykonal predmetnú chemickú asanáciu nelegálne, bez povolenia Ministerstva životného prostredia SR, následkom čoho Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného ... žalobcovi pokutu vo výške 5000 Sk. K zamietajúcemu rozsudku krajského súdu uviedol, že predmetná chemická asanácia mala za cieľ odstrániť bezprostredné ohrozenie lesného majetku štátu, preto spadala pod režim § 29 ods .
Merito o vydanie nehnuteľnosti
... č. X. rozhodol na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v R. č. Ú. z 21.7.1993 o asanácii stavby, pričom neskúmal, či uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Uvedené rozhodnutie totiž nenesie doložku právoplatnosti. A tiež neskúmal, či toto ... č. X. bola postavená v období rokov 1968 až 1971 (t.j. po odňatí pozemku štátom) a po asanácii pôvodnej hospodárskej budovy v roku 1993 (pred účinnosťou citovaného zákona) z pôvodného objektu zostala u tejto stavby len jedna obvodová .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.