Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1016466
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34124
NSČR: 117761
NSSČR: 63277
USČR: 76633
EUR-LEX (sk): 11448
EUR-LEX (cz): 11486
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417052
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
15.07.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizuálny záznam


Približný počet výsledkov: 27 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: audiovizuálny záznam
  • audiovizualny nájdené 1737 krát v 302 dokumentoch
  • zaznam nájdené 19896 krát v 5488 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 12 dokumentov
Krajské súdy SR 37 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 1 dokument


Právna veta: V prípade, že poskytovateľ služieb cestovného ruchu nezabezpečí príslušné služby spôsobom, ktorý deklaroval vo vzťahu ku spotrebiteľom a neskôr sa v príslušnej rekreačnej destinácii preukáže, že išlo o nepresné, nejasné a dvojzmyselné údaje o nákupných podmienkach zájazdu, pri ktorých je možné rozumne a dôvodne predpokladať, že priemerný spotrebiteľ by do zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb cestovného ruchu nevstúpil, ide zo strany poskytovateľa služieb -cestovnej kancelárie o nekalé obchodné praktiky, ktoré sú zakázané a za ktoré je možné uložiť poskytovateľovi služieb sankc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dní (19. júna 2012, 20. júna 2012, 21. júna 2012, 25. júna 2012 a 28. júna 2012) zájazd u, na audiovizuálnom zázname je prít omnos ť strojov na pláži zachytená aj dňa 23. júna 2012. Krajský súd súhlasí aj s názorom žalovaného .
Právna veta: Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. výslovne určuje, že zaradením reklamy alebo telenákupu je možné prerušiť každý 30 minútový časový úsek. Ak by zákonodarca mienil povoliť prerušenie programu reklamou alebo telenákupom aj kratší časový úsek, vyjadril by to jednoznačným spôsobom, napr. pri vysielaní programu sa povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý začatý 30-minútový časový úsek. Poukazujúc na znenie čl. 20 ods. 2 Smernice č. 2010/13/EÚ dospel senát na základe eurokonformného výkladu k záveru, že vysielanie programu trvajúceho dlhšie ako 30 minút mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľky spochybňujúcu proces zisťovania skutkového stavu samotnou Radou ako kolektívnym orgánom, z dôvodu nevyhotovenia zápisnice zo vzhliadnutia záznamu z predmetného audiovizuálneho záznamu, najmä v kontexte absencie uvedenia konkrétneho rozporu skutkového stavu zisteného správnym orgánom a skutkovým stavom tvrdeným navrhovateľkou, najvyšší súd hodnotí .
Právna veta: Podľa § 1 ods. 1 Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.) upravuje tento zákon vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa .
Právna veta: Pokiaľ ide o ochranu maloletých, vyhláška obsahuje podrobnú úpravu označovania zvukových diel, ako aj ich klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre vekové skupiny maloletých do 18, 15, 12 a 7 rokov. Zákon č. 308/2000 Z. z. ako aj vyššie uvedená vyhláška sú každému dostupné, nakoľko sú uverejnené v Zbierke zákonov a ich ustanovenia sú formulované dostatočne presne a zrozumiteľne. Najvyšší súd opätovne pripomína, že vplyv na morálku spoločnosti a jej jednotlivých členov, t. j. aj maloletých majú médiá v čoraz väčšom rozsahu. Práve z tohto dôvodu by však malo byť pre navrhovateľku vla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľke dňa 25.03.2015 spolu s prepisom sku tkového stavu – predmetnej časti odvysielaného programu . V administratívnom spise je pripojený audiovizuálny záznam programu Ordinácia v ružovej záhrade na programovej službe TV Markíza, vysielaného v relevantnom čase . Zo spisového materiálu, predovšetkým zo zvukovo .
Právna veta: Najvyšší súd pripomína, že vplyv na psychický a morálny vývin maloletých majú médiá v čoraz väčšom rozsahu. Odvysielanie programu, v ktorom sú zobrazené predmety vyvolávajúce strach, či prostredie v tmavých a pochmúrnych farbách tak, ako tomu bolo v prípade odvysielaného programu Najlepší dom vyhráva – USA, môže mať veľmi negatívny vplyv na maloletého diváka. Scény popísaného charakteru môžu u maloletého diváka do 7 rokov vyvolávať strach, či zdesenie a v konečnom dôsledku môžu mať negatívny vplyv na jeho ďalší psychický vývoj. Maloletý divák do 7 rokov ešte nemá natoľko rozvinuté rozumové sch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľke dňa 25.06 .2015 spolu s prep isom skutkového stavu – predmetnej časti odvysielaného programu . V administratívnom spise je pripojený audiovizuálny záznam programu Najlepší dom vyhráva – USA na programovej službe WAU , vysielaného v relevantnom čase . Zo spisového materiálu, predovšetkým zo zvukovo - obrazového .
Právna veta: Na tomto mieste považuje najvyšší súd za vhodné pripomenúť, že vplyv na morálku spoločnosti a jej jednotlivých členov, t. j. aj maloletých majú médiá v čoraz väčšom rozsahu. Práve z tohto dôvodu by však malo byť pre navrhovateľa vlastné, aby vo svojom vysielaní obmedzoval používanie vulgarizmov, neslušných slov a sexuálnych vulgárnych scén, nakoľko tieto sú spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo, že práve maloletí si osvoja určitý model správania, bez toho, aby porozumeli a vnímali nevhodnosť tohto ich následného osvojeného konania. Na tejto skutočnosti nemôže nič zmeniť ani konštatovanie navr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rady vzhliadli predmetný záznam“ - nemôže mať vplyv na zákonnosť napadnutého pos tupu a rozhodnutia odporcu. Senát najvyššieho súdu vzhliadnutím posudzovaného audiovizuálneho záznamu nezistil žiaden logický rozpor medzi skutkovým stavom (odvysielaným programom) a obsahom napadnutého rozhodnutia, a preto len na základe ničím nepodloženého .
Právna veta: Osobitne najvyšší súd podotýka, že pre možnosť posudzovania podmienok nutnej obrany alebo putatívnej obrany ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu v dovolacom konaní, by zistený skutok musel obsahovať skutkové okolnosti svedčiace na možnosť konania obvineného v nutnej obrane alebo v putatívnej obrane.

Úryvok z textu:
... záverov nižšie konaj úcich súdov zreteľne vyplýva, že namietané výpovede nepredstavujú rozhodujúce usvedčujúce dôkazy, nakoľko tými v predmetnom konaní boli audiovizuálne záznamy zachytávajúce inkriminovaný skutok, vyhotovené jednak svedkom Z. X., ale aj sestrou poškodeného (s trana č. 16 rozsudku okresného súdu). Dovolanie .
Merito Zrušené
... spisu, nakoľko zo zápisnice o prejednaní a o hlasovaní nevyplýva, že sa všetci členovia Rady oboznámili s audiovizuálnym záznamom, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 22 správneho poriadku; v tomto smere poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v ... neúplnosti administratívneho spisu neobstojí, nakoľko z jeho obsahu nebolo sporné, že členovia rady sa v danej veci s audiovizuálnym záznamom riadne oboznámili V ďalšom konaní bude hlavnou úlohou odporkyne spojiť príslušné správne konania a na zistený skutkový .
Merito porušenie podmienok na vysielanie reklamy - § 33 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
... žiadnymi dôkazmi. Vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľky odporkyňa tvrdila opak. Najvyšší súd vzhliadnutím posudzovaného audiovizuálneho záznamu nezistil žiaden logický rozpor medzi skutkovým stavom (odvysielaným reklamným spotom) a obsahom napadnutého rozhodnutia, a ... celú výzvu obsiahnutú v uvedenom texte. Aby bolo možné uvedený text prečítať celý, musel byť audiovizuálny záznam zastavený. Takto bolo zistené, že text výzvy znel: „D. Liquid – liečivá látka Chloroxylenolum. D. Antiseptic Wash .
Merito Potvrdzujúce
... sa neoboznámila s obsahom vysielania na programovej službe JOJ v predmetných dňoch a časoch, zachytenom na technickom nosiči audiovizuálnych záznamov a premietnutím nahrávky tohto vysielania. Skutkový stav vo veci bol teda zistený riadne. Správne konanie bolo začaté ... zistil, že prepis/popis skutkového stavu tak, ako bol odporkyňou zaznamenaný nie je v rozpore s uvedenými audiovizuálnymi záznamami a ani nie je možné tento prepis/popis považovať za neúplný, či nesprávny. Žiaden rozpor medzi skutkovým stavom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.