Nájdené rozsudky pre výraz: autentifikácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
58 dokumentov
4 dokumenty
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za účinné doručenie rozhodnutia súdu advokátovi - fyzickej osobe je možné považovať iba doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky advokáta, ktorú má určenú na elektronickú komunikáciu so súdmi (a inými orgánmi verejnej moci). S doručením rozhodnutia do súkromnej elektronickej schránky fyzickej osoby, ktorá vykonáva advokátsku prax, nie sú spojené právne dôsledky začatia plynutia lehoty na podanie odvolania.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“) uznesením zo 17. januára 2019, č. k. 1Cob/1/2019-126 odmietol odvolanie žalobkyne proti rozsudku Okresného súdu Prešov (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) zo 6. júna 2018, č. k. 22Cb/67/2015-92, ktorým okresný súd žalobu zamietol a priznal žalovanému nárok na náhradu trov konania. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100%. 2. Odvolací súd uviedol, že rozsudok súdu prvej inštancie bo
Právna veta: Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie/sťažnosť elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP) teda do elektronickej podateľne, je nevyhnutné považovať aj takýto spôsob doručenia podania, t. j. prostredníctvom portálu eŽaloby () ministerstva spravodlivosti určeného pre podania na súdy, za doručené ,,súdu“ elektronickými prostriedkami. K tomu, aby nastali účinky podaného odvolania zaslaného elektronickými prostriedkami, je nevyhnutné, aby strana sporu (účastník konania) uviedla správny súd, ktorému má byť odvolanie/sťažnosť adresované a pokiaľ podanie vo veci sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2CdoGp/1/2019 2712204243 26. augusta 2019 JUDr. Viera Petríková ECLI:SK:NSSR:2019:2712204243.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne EOS KSI Česká republika, s.r.o., so sídlom v Prahe, Novodvorská 994, Česká republika, IČO: 251 17 483, zastúpenej TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, proti žalovanému F
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu, ak bolo dovolanie autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom zamestnankyne advokáta, nie je splnená zákonná podmienka spísania a podpísania dovolania advokátom v zmysle ustanovenia § 429 ods. 1 CSP a tento nedostatok dovolania nemožno po uplynutí lehoty na podanie dovolania odstrániť, pretože ide o neodstrániteľný nedostatok podmienok dovolacieho konania (k uvedenému porovnaj uznesenie ÚS SR sp. zn. IV. ÚS 489/2018 z 13. septembra 2018, publikované v Zbierke nálezov a uznesení ÚS SR pod č. 79/2018 s touto právnou vetou: „Ak obligatórnou náležitosťou dovol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/22/2020 1214217209 14. októbra 2020 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2020:1214217209.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ewa Sokolowská - GERBERA, s miestom podnikania Jána Bottu 5013/1, 080 01 Prešov, IČO: 33 953 741, zastúpenej JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom Jesenná 8, 080 05 Prešov, proti žalovanému G
Meritum neplatnosť zmluvy o výkone správy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/124/2021 1108228529 16. júna 2021 JUDr. Marián Sluk sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1108228529.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Mgr. E. E., bývajúcej v U. I.. C.. C., J. XX, S. S., a 2/ E. E., bývajúceho v U. I.. C.. C., J. XX, S. S., žalobcovia zastúpení Mgr. Petrom Arendackým, advokátom so sídlom v Bratislave, Železničiarska 13, proti žalo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/163/2018 8116216384 31. 10. 2018 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2018:8116216384.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne U. P., narodenej XX. XX. XXXX., bývajúcej v C., C., zastúpenej JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom vo Svidníku, Sov. Hrdinov 163/66, proti žalovanej Home Credit Slovakia, a. s., so sídlom v Piešťanoch, Teplick
Meritum 257,98 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/92/2018 1715207785 29.11.2018 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1715207785.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Bratislave, Prešovská 48, IČO: 35 850 370 zastúpeného Advokátskou kanceláriou Roštár-Slovák, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Révova 7, v mene ktorej koná JUDr. Mar
Meritum zaplatenie poplatku za použitie spoplatnených ciest
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/105/2019 1317214544 10. októbra 2019 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2019:1317214544.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.,so sídlom v Budapešti, Váci út 45/B, H-1137, Maďarsko, zastúpeného advokátskou kanceláriou PETKOV & Co s. r. o., so sídlom v Bratislave, Šoltésovej č. 14, IČO: 50 430 742, proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obdo/67/2018 2711202525 31. 07. 2019 JUDr. Gabriela Mederová ECLI:SK:NSSR:2019:2711202525.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Delphi Slovensko, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Čáčovská cesta 1447/1, Senica, IČO: 35 810 963, zast. Mgr. Miroslav Vilím, advokát so sídlom Michalská 9, Bratislava proti žalovanému: SKAND Skalica, spol
Meritum vrátenie bytu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/157/2021 5118210258 27.01.2022 JUDr. Alena Adamcová sudca ECLI:SK:NSSR:2022:5118210258.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne E. O., trvale bytom I. právne zastúpenej JUDr. Sabínou Hodoňovou, PhD., advokátkou, so sídlom Mariánske nám. č. 31, Žilina, proti žalovanému C. J., bytom J. XXXX/XX, Ž., o vrátenie bytu, vedenom na Okresnom súde Žilin
Meritum 4 650,75 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/269/2019 6110220090 22. januára 2020 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2020:6110220090.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Ekonomické stavby, s. r. o., so sídlom v Štitároch, Pohranická 391, IČO: 36 544 493, zastúpenej JÁNSKÝ&PARTNERS s. r. o. advokátska kancelária, so sídlom v Nitre, Štúrova 13, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr
MENU