Nájdené rozsudky pre výraz: autonómny charakter

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
4 dokumenty
8 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Je nepochybné, že ovládajúcou zásadou v blokovom konaní je koncentračná zásada. Koncentračná zásada je mimoriadnou procesnou zásadou, ktorá účastníkovi zabraňuje, aby svoje návrhy, nové tvrdenia, resp. dôkazy prednášal kedykoľvek po začatí blokového konania ale iba do jeho začatia. Koncentračná zásada je logickým dôsledkom dohody o riadne zistenom skutkovom stave, a uvedená riadnosť sa spája s presvedčením páchateľa, že pri uvedených skutočnostiach uznáva, že je páchateľom takéhoto skutku, a že je ochotný priznať si svoje zavinenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/15/2013 7012201103 30.10.2014 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2014:7012201103.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D. H nar. XX.XX.XXXX, H. XX, XXX XX U., zast. JUDr. Júliusom Bučekom, advokátom, Námestie Slobody 12, 066 01 Humenné, proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Okresný dopravný inšpektorá
Právna veta: Hore načrtnutý charakter zaraďuje blokové konanie do skupiny skrátených správnych konaní. Súhlas páchateľa prelamuje zásady správneho konania (najmä §§ 3 a 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení s § 51 zák. č. 372/1990 Zb.), a to najmä zásadu materiálnej pravdy, v prospech dohodnutej, a tým aj nevyvrátiteľnej domnienky naplnenia všetkých štyroch prvkov skutkovej podstaty priestupku (tzn. subjektu, subjektívnej stránky, objektu ako aj objektívnej stránky) vrátane posúdenia charakteru skutku, riadneho zistenia skutkového stavu, osoby páchateľa a riadnosti uloženej sankcie prostrední ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 8Sž o/22 /20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: JUDr. T. S., bytom Š., zastúpený JP Legal, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave, so sídlom Janka Kráľa 1, Rožňava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného blok na pokutu séria E č. 0170835 a blok na pokutu sér ia E
Právna veta: Podľa § 84 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť. Podľa § 84 ods. 5 zák. č. 372/1990 Zb. v blokovom konaní nemožno prejednať priestupky, o ktorých sa koná len na návrh. Je nepochybné, že ovládajúcou zásadou v blokovom konaní je koncentračná zásada. Koncentračná zásada je mimoriadnou procesnou zásadou, ktorá účastníkovi zabraňuje, aby svoje návrhy, nové tvrdenia, resp. dôkazy prednášal kedykoľvek po začatí blokového konania ale ib ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: S., r.č. X. , bytom M. , zast.: JUDr. Jozefom Jaroš čákom ml. , advokátom z advokátskej kancelárie so sídlom Radničné námestie č. 33, 085 Krajský dopravný inšpektorát so sídlom
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom dňa 16. novembra 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného J. K. pre trestný čin zneužívania vlastníctva podľa § 258 Tr. zák. v znení účinnom do 31 . decembra 2005 vedenej na Okresnom súde dolný Kubín pod sp. zn. 3T 46/2004, o dovolaní
Meritum § 84 až 86 zák. č. 372/1990 Zb.
Najvyšší súd 10S žo/1/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. J. K. , narodený X. , bytom F., právne zastúpeného JUDr. Martinou Rodákovou, advokátkou, so sídlom Humenská 21, 040 11 Košice , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Krajský dopravný inšpektorát, so sídlom 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti roz hodnuti a
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/135/2016 1111244913 23. 02. 2017 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2017:1111244913.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X. L., bývajúcej v B., zastúpenej splnomocnenkyňou FUTEJ & Partners, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Radlinského 2, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. Daniel Futej, CSc., proti žalovanej Slovenskej republike
Meritum o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. ., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F.., so sídlom v B. , proti žalovanej S., za ktorú koná M. , so sídlom v B. , o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 5 C 211 /2012, o dovolaní žalobkyne proti uznesen iu Krajského súdu v Žiline z 30 . jún a 201 4 sp. zn. 9 Co 522 /201 4, takto r o z h o d o l :
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členiek JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľov: 1/ E. M. M. – M. – S., bytom L., X., R., 2/ F. M. – M. – S., 3/ N. M. – M. – S., 4/ S., 5/ F., 6/ M. E. A., 7/ T., navrhovatelia 2/ až 7/ bytom M. – M., X., R., navrhovatelia 1/ až 7/ zastúpených advokátom JUDr.
Meritum ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/268/2019 8118204728 16. decembra 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:8118204728.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne C., bývajúcej v I., zastúpenej JUDr. Jozefom Karabašom, advokátom v Sabinove, Ružová 10 proti žalovaným 1/ Z., bývajúcemu v G., zastúpenému Mgr. Ernestom Vokálom, advokátom v Prešove, Hlavná 61, 2/ KOOPERATIVE poisťovn
MENU