Nájdené rozsudky pre výraz: autoritatívne rozhodnutie súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
358 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmierom sa rozumie dohoda účastníkov uzavretá v priebehu konania, ktorou si upravujú svoje práva a povinnosti. Súdnym zmierom podľa § 99 O.s.p. sa stáva zmier v prípade, ak súd dohodu účastníkov uznesením schváli. Súd v zásade dohodu účastníkov schváli, ak to povaha veci pripúšťa a dohoda účastníkov nie je v rozpore s hmotným právom. Súd sa má o zmier vždy pokúsiť. Povaha veci pripúšťa uzavretie zmieru spravidla vo veciach, v ktorých sú účastníci v typickom dvojstrannom pomere, ak hmotnoprávna úprava nevylučuje, aby si medzi sebou upravili právne vzťahy dispozitívnymi úkonmi. Pri rozhodovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky M Cdo 11/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ A. L. , 2/ M. L. , obaja zastúpení JUDr. E. Ľ. , proti odporkyni M. Š., o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 21 C 95/2 008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Lučenec z 29. septembra 2008 č.k. 21 C 95/2008 - 62, takto r o z h o d o l : Mimoriad
Kľúčové slová: osvedčenie o dedičstvepoplatnícivznik poplatkovej povinnostiúkony súdu
R 5/1999
Právna veta: Ak v konaní o dedičstve dôjde k vydaniu osvedčenia o dedičstve, dedič platí súdny poplatok rovnako, ako keby dedičstvo nadobudol na základe uznesenia o dedičstve.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: V rozhodovacej praxi súdov nie je jednotne posudzovaná právna otázka, či podlá § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 71/1992 Zb.“), poplatková povinnosť vzniká aj dedičom v prípade vydania osvedčenia o dedičstve. Bývalý Obvodný súd v Bratislave 3 napr. vo veci vedenej pod sp. zn. D 240/95 zaviazal dedičov zaplatiť solidárne súdny poplatok za vydanie osvedčenia o dedičstve podlá položky 18a Sadzobníka súdnyc
Meritum odstupné a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/56/2019 1710203098 29.05.2019 JUDr. Elena Siebenstichová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1710203098.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu A.. G.Š. Z., bývajúceho v M., H. Č.. XX, zastúpeného advokátom JUDr. Igorom Horanským, so sídlom v Piešťanoch, E. F. Scherera č. 2, proti žalovanému Poľnohospodárskemu družstvu Jablonec, so sídlom v Jablonci, zastú
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd 6 MCdo 43 /2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. J. A. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Dušanom Pálkom, advokátom so sídlom v Bratislave, Polianky 5, proti žalovaným 1/ Eni Slovensko, spol. s r. o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 700 912, zastúpenej advokátskou kanceláriou DEDÁK & Partners, s. r. o., so síd lom v Bratislave, Mlynské Nivy 45, v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6MCdo/43/2012 1109248898 23.04.2014 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2014:1109248898.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. H. G.., bývajúcej v U., zastúpenej JUDr. Dušanom Pálkom, advokátom so sídlom v Bratislave, Polianky 5, proti žalovaným 1/ Eni Slovensko, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave,
Meritum vypratanie bytu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/236/2019 1215212553 11.12.2019 JUDr. Elena Siebenstichová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1215212553.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov, so sídlom v Bratislave, Mierová č. 21 proti žalovanému P. K., bývajúcemu v E. Z. Q., F. Ú. E. Z. Q., O. Z.. Č.. X, Č. J., zastúpenému
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 105 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. , so sídlom H. , IČO: X. , zastúpeného Mg r. M. , advokátom so sídlom advokátskej kancelárie v Ž. , proti žalovanému P. , so sídlom B.K. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti , vedenej n a Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 6 C 72/2011, o dovolaní žalobcu proti rozsudk u Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. novembra 2012 sp. zn. 17 Co 162 /2012, ta
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/105/2013 6611206172 24.06.2015 JUDr. Eva Sakálová sudca ECLI:SK:NSSR:2015:6611206172.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mariána Šusteka - M FRUIT, so sídlom Hviezdoslavova č. 24, Vidiná, IČO: 30 438 683, zastúpeného Mgr. Martinom Štoffom, advokátom so sídlom advokátskej kancelárie v Žiari nad Hronom, Strojárska č. 359/8, proti žalov
Meritum o prejednanie dodatočne objaveného dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke I. U., rodenej K., narodenej X., naposledy bytom K., zomrelej X., o prejednanie dodatočne objaveného dedičstva, ktorá dedičská vec sa viedla na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 30 D 387/2005, o dovolaní Z. L., bývajúcej v K., zastúpenej Mgr. S. G., advokátkou v Ž., proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 28. novembra 2008, sp. zn. 10 CoD 25/2008, takto r o z h o d o
Meritum Odmietajúce podanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžr/76/2014 1013202063 10.12.2014 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2014:1013202063.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Q. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., právne zastúpená Mgr. Jurajom Kindlom, advokátom, Námestie slobody č. 10, Bratislava, proti odporcovi: Okresný úrad Bratislava, Trenčianska č. 55, Bratislava (pôvodne Ob
MENU