Nájdené rozsudky pre výraz: autorská odmena

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
120 dokumentov
11 dokumentov
5 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zrušenie časti III. Autorského zákona č. 35/1965 Zb. */ zákonom Národnej rady č. 13/1993 Z.z. nevylučuje kolektívnu správu autorských práv a výkonných umelcov. Súd nepripustí zmenu návrhu podľa § 95 ods. 2 O.s.p. iba vtedy, ak v čase zmeny návrhu na začatie konania už bolo vykonané dokazovanie, ktoré by nemohlo byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu. Poznámka */ Autorský zákon č. 35/1965 Zb. v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona č. 13/1993 Z. z./

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Mestský súd v Bratislave zamietol žalobu, ktorou sa žalobca Slovenský ochranný zväz autorský domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť zmluvu, predložiť výkazy pre výpočet autorských honorárov a napokon zaplatiť prevádzkové honoráre, keď predtým nevyhovel jeho návrhu na zmenu návrhu na začatie konania; súčasne ho zaviazal k náhrade trov konania úspešného žalovaného. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že zmenu návrhu nepripustil preto, lebo pre priznanie uplatňova
Právna veta: Vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných právnych predpisov, neznamená samotné podanie posledného z nich oprávnenou osobou, ale až rozhodnutie o ňom príslušným orgánom.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., bytom B., ktorou namietal porušenie jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 11 C 247/91 v spojení s postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 17 Co 438/00 a postupom Najvy
Právna veta: Pri stanovení výšky peňažnej čiastky tohto zadosťučinenia je potrebné zohľadniť tak rozsah vzniknutej ujmy, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva. Aj keď sa pri určovaní výšky peňažného zadosťučinenia uplatňuje voľná úvaha súdu, nemôže však ísť o nepreskúmateľnú ľubovôľu a rozhodnutie v tomto smere sa musí opierať o objektívne a preskúmateľné kritériá vychádzajúce z okolností prípadu, ktoré smerujú k napraveniu alebo vyváženiu nemajetkovej ujmy vzniknutej porušením autorského práva.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu P., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. E., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému O., so sídlom v B., zastúpenému JUDr. M., advokátom so sídlom v B., o ochranu práv výkonného umelca a poskytnutie primeraného zadosťučinenia, vedenej na Okresnom súde Brati
Meritum Ústavný súd
Kľúčové slová: konanie pred ústavným súdom právo na spravodlivý proces
R 49/1995
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a ani iná právna norma nepriznáva osobe právo, aby sa konanie pred ústavným súdom uskutočnilo v mieste určenom predkladateľom podnetu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky konanie o podnete fyzickej osoby zastavil. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavný súd Slovenskej republiky dostal dňa 10. apríla 1995 podnet fyzickej osoby na začatie konania a určenie, že postupom Obvodného súdu Bratislava 1 vo veci vedenej pod sp. zn. 11 C 247/91 boli porušené ústavou zaručené práva, najmä právo na spravodlivý proces a včasnú a účinnú ochranu práv podľa slovenského právneho poriadku. Podnet neobsahoval označenie ústavného práva, ktorého poruše
Meritum vyplatenie autorskej odmeny
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/305/2018 1390899787 29.09.2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1390899787.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ RNDr. N. T., bytom v H., I. XX, zastúpeného JUDr. Petrom Muríňom, Csc., advokátom so sídlom v Bratislave, Žarnovická 1, 2/ RNDr. U. Y., bytom v H., M. XX, 3/ RNDr. N. R., bytom v H., F. XX, 4/ RNDr. D. M., bytom v H., H
Meritum o zaplatenie 102 901,15 Eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 84/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu: A. E. v S., spol. s r. o. (v skratke A. spol. s r. o.), N., IČO: X., proti žalovanému: B. S., spol. s r.o., C., IČO: X., právne zastúpenému advokátkou JUDr. E. G., Advokátska kancelária AK G.B.G. IČO: X., o zaplatenie 102
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/83/2018 2312200919 27. 05. 2020 JUDr. Peter Brňák ECLI:SK:NSSR:2020:2312200919.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ F. V., X. P. X., P. XX, zastúpenej advokátom JUDr. Miloslavom Šimkovičom, AK MS s.r.o. so sídlom v Bratislave, Galandova 3, X/ Y.. T. V., X. P. X., P. XX, proti žalovanému L.. P. W., X. P. Š.H., W.. Y. XX, zastúpeném
Meritum o zaplatenie 102 901,15 Eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Ob o 84/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej , v právnej veci žalobcu: A. E. v S., spol. s r. o. (v skratke A. spol. s r. o.) , N. , IČO: X. , proti žalovanému: B. S., spol. s r.o. , C. , IČO: X. , právne zastúpenému advokátkou JUDr. E. G. , Advokátska kancelária AK G.B.G. IČO: X. , o zapla
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1412207499 Dátum vydania rozhodnutia: 27. apríla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1412207499.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci prejednania dedičstva po poručiteľke neb. Q. Z., naposledy bytom Z., zomrelej L. L., vedenej na Okresnom súde Bratislava IV p od sp. zn. 60 D 90/2012 a pred notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou, ako súdnou komisárkou pod sp. zn. D
Meritum primerané zadosťučinenie vo výške 19 949 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/97/2019 1111224385 27.06.2019 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1111224385.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu K.. K. J., bývajúceho v J., I. X, zastúpeného advokátskou kanceláriou Heringeš & Veverka, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Eisteinova 11, IČO: 44 786 182, proti žalovanej Slovenská produkčná, a. s., so sídlom v Bratisla
MENU