Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1091463
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63917
USSR: 34945
NSČR: 122182
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422328
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
18.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: autorská odmena


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autorská odmena
  • autorsky nájdené 1239 krát v 175 dokumentoch
  • odmena nájdené 21195 krát v 4925 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 11 dokumentov
Krajské súdy SR 118 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: zmena návrhu na začatie konania , autorské odmeny, autorské práva, kolektívna správa práv

Zbierka NS 4-5/1996
R 45/1996
Uznesenie
Právna veta: Zrušenie časti III. Autorského zákona č. 35/1965 Zb. */ zákonom Národnej rady č. 13/1993 Z.z. nevylučuje kolektívnu správu autorských práv a výkonných umelcov. Súd nepripustí zmenu návrhu podľa § 95 ods. 2 O.s.p. iba vtedy, ak v čase zmeny návrhu na začatie konania už bolo vykonané dokazovanie, ktoré by nemohlo byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu. Poznámka */ Autorský zákon č. 35/1965 Zb. v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona č. 13/1993 Z. z./

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Mestský súd v Bratislave zamietol žalobu, ktorou sa žalobca Slovenský ochranný zväz autorský domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť zmluvu, predložiť výkazy pre výpočet autorských honorárov a napokon zaplatiť prevádzkové honoráre, keď predtým nevyhovel jeho návrhu na zmenu návrhu na začatie konania; súčasne ho zaviazal k náhrade trov konania úspešného žalovaného. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že zmenu návrhu nepripustil preto, lebo pre priznanie uplatňovaných nárokov .
Právna veta: Pri stanovení výšky peňažnej čiastky tohto zadosťučinenia je potrebné zohľadniť tak rozsah vzniknutej ujmy, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva. Aj keď sa pri určovaní výšky peňažného zadosťučinenia uplatňuje voľná úvaha súdu, nemôže však ísť o nepreskúmateľnú ľubovôľu a rozhodnutie v tomto smere sa musí opierať o objektívne a preskúmateľné kritériá vychádzajúce z okolností prípadu, ktoré smerujú k napraveniu alebo vyváženiu nemajetkovej ujmy vzniknutej porušením autorského práva.

Úryvok z textu:
... v rádiách a televízii. Tým ho žalovaný ukrátil na jeho autorských právach, pretože za uvedené roky nedostal autorskú odmenu za umelecké výkony, ktorá mu patrí, pretože odmeny, vyplácané žalovaným boli neprimerane nízke v porovnaní s odvysielanými ... že v období rokov 1995-1997 bol v niektorom rádiu alebo televízii odvysielaný umelecký výkon, za ktorý neobdržal autorskú odmenu, hoci mu právom patrila. Samotná skutočnosť, že žalovaný neviedol potrebnú evidenciu jeho výkonov, sama osebe nedokazuje .
Merito o určenie neplatnosti právneho úkonu
... , vymedzenie účelu, na ktorý má dielo byť použité, privolenie autora na použitie diela objednávateľovi a stanovenie autorskej odmeny. Obsahovou náležitosťou zmluvy o rozširovaní diela je určenie spôsobu a rozsahu rozširovania diela, času, kedy sa tak stane ... , autorská odmena, súčinnosť autora, doba dojednania zmluvy, záväzok organizácie, že rozširovanie vykoná na svoj účet a jej písomná forma .
Merito o zaplatenie 102 901,15 Eur s prísl.
... zmenil právnu kvalifikáciu nároku na zaplatenie sumy 3 100 000, -- Sk z titulu zaplatenia ceny autorského diela – autorskej odmeny (č. l. 102 spisu). Súd prvého stupň a vykonal dokazovanie predloženými listinnými dôkazmi, ako aj výsluchom svedka ... 10. 2009 , žalobca opravil právnu kvalifikáciu nároku a uplatnené právo začal vyvodzovať z titulu zaplatenia ceny diela – autorskej odmeny. Žalobcom uplatnené právo bolo pôvodne podané ako protinávrh v konaní , vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod sp .
Merito o ochranu autorských práv
... . . Navrhovatelia tvrdili, že ide o audiovizuálne dielo v zmysle autorského zákona a odporca s ním nakladal neoprávnene , A. H. nevyplatil autorskú odmenu a dielo zverejnil bez súhlasu autora. Odporca namietal, že A. H. sa pri tvorbe filmových podkladov dopustil trestn ého činu .
Merito o prejednanie dedičstva
... jeho roveň postaveného pomeru, z podnikateľskej činnosti, príjmy zo sociálneho zabezpečenia, výnosy z majetku manželov a pod. Aj autorské odmeny, ako odmeny za tvorivú prácu autora, patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva, keď bo li autorovi vyplatené za jeho života ... dňu smrti poručiteľa súhlasným vyhlásením dedičov vo výške 1 000 €, relatívne autorské práva: - autorské odmeny z po užitia diel I. K. vo výške 122,38 € - autorské odmeny z použitia diel Š. K. , ktorého dedičom bol I. K. na základe .
... €. Zároveň druhým výrokom potvrdil, že dedičstvo pozostávajúce z bežného účtu a zostatku na bežnom účte, z relatívnych autorských práv (autorské odmeny) vo výške 19,38 € a absolútnych autorských práv bez určenia hodnoty, vedených v autorskej spoločnosti LITA, Mozartova 9, ... jej života vyplácala poručiteľke, neb. Q. Z., ako nositeľke autorských práv k dielam neb. X. Z. v celosti autorské odmeny a náhrady odmien za použitie diel neb. X. Z.. Keďže poručiteľka, neb. Q. Z., zomrela bez zanechania závet ných .
... ani arbitrárnosť, ak tu navyše boli tiež body 2 a 3 článku II zmluvy o vytvorení diela, viažúce vyplatenie dohodnutej autorskej odmeny na uplynutie lehoty 30 dní od podpisu zmluvy medzi žalovaným a úspešným uchádzačom, resp. na uplynutie rovnakej lehoty od uplynutia .
Merito 19 331,60 eur s prísl.
... predmetu plnenia zmluvy.4. Vo vzťahu k dovolávaniu sa absolútnej neplatnosti právneho úkonu zo strany žalovaného s ohľadom na dohodnutú autorskú odmenu mal súd prvej inštancie za to, že takto dohodnutá odmena neodporuje zákonu, a to s poukazom na predmet plnenia zmluvy .
... /1965 Zb. príjmami z tvorivej literárnej alebo umeleckej činnosti alebo z činnosti výkonných umelcov (ďalej len „odmeny“) sa rozumejú všetky autorské odmeny alebo akokoľvek nazývané odplaty za prevod autorského práva alebo privolenie na použitie diela, za scudzenie a požičanie diela, odplaty za .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.