Nájdené rozsudky pre výraz: autorskoprávny spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
6 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie nekalých obchodných praktík
Najvyšší súd 3Ndob /14/201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalob cu : N. , so sídlom F., IČO: X. , proti žalovanému : N. , so sídlom O. , IČO: X. , v konaní o určenie nekalých obchodných praktík , o nesúhlase Okresného súdu Košice I s postúpením veci Krajským súdom Košice , takto r o z h o d o l : Na konanie vo veci j e p r í s l u š n ý Krajský súd Košice . O d ô v o d n e n i e písm. c/ C . s. p. z dôvodu vecnej príslušnosti. P
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky upriamuje pozornosť na to, že z teoretického hľadiska (viď napr. P. Vojčík a kolektív: Právo duševného vlastníctva, r. 2012, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) sa právo priemyselného vlastníctva delí na a/ priemyselné práva a b/ práva obdobné priemyselným právam. Priemyselné práva sa delia do dvoch základných skupín: 1/ priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (napr. patentové právo, právo dizajnu, právo topografií polovodičových výrobkov a podobne) a 2/ priemyselné práva na označenia (napr. právo ochranných známok, právo obchod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/12/2019 1119204087 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1119204087.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu CLS Čavojský & Partners s.r.o., so sídlom Zochova 6 - 8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, proti žalovanému Čavojský & Partners, a.s., so sídlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 684
Meritum o kauzálnej príslušnosti
Najvyšší súd 7 Ndc 3/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob kyne LITA, autorská spoločnosť , so sídlom Mozartova č. 9, Bratislava, IČO : 00 420 166 , proti žalovan ému SLOVAKIA REAL - IN a.s. , so sídlom Radlinského č. 1739/21 , Dolný Kubín, IČO : 35 789 638 , o zaplatenie 4 472 € s príslušenstvom , veden om na Okresnom súde Bansk á Bystrica pod sp. zn. 17 Ca 1/201 7, o nesúhlase s postúpením sporu , takto r o z h o d o l : Na
Meritum ochranu proti nekalosúťažnému konaniu a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/8/2020 1118200509 29. júla 2020 JUDr. Lenka Praženková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1118200509.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ORGREZ Bratislava, a.s., so sídlom Karloveská 6C, 841 04 Bratislava, IČO: 31 345 701, proti žalovanému PROJEKT ORGREZ s.r.o. Bratislava, so sídlom Polianky 5, 841 04 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 35 850 9
Meritum 92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Ndob/7/2021 6119456157 27. apríla 2021 JUDr. Jana Hullová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:6119456157.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, so sídlom Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 17 310 598, zastúpeného LEG
Meritum náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenú trestným činom
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7218207270 Dátum vydania rozhodnutia: 22. novembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7218207270.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne C.. R. C., T.., bývajúcej v V.K., Y. Č.. XX, proti žalovaným 1. Ú. E. Z., S. Z. E. T. M., L. M. G. U. F., so sídlom v F., U. Č.. X, IČO: XX XXX XXX, 2. H.. K.. V. Q., T.., Ú. E. Z., S. Z. E. T. M., L. M. G. U. F.,
Meritum nariadenie neodkladného opatrenia a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7117224853 Dátum vydania rozhodnutia: 8. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7117224853.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Mgr. C. N., bývajúceho v H., zastúpeného Mgr. Silviou Moravčíkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Mikuláš ska 29, proti žalovaným 1/ Zizak, s.r.o., so sídlom v Poprade, Jilemnického 646/29, IČO: 36 491 837, 2/
Meritum 99 434 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Ndob/4/2019 6118323033 29. marca 2019 JUDr. Viera Pepelová ECLI:SK:NSSR:2019:6118323033.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: STAVIVÁ-Garaj, s. r. o., so sídlom Zvolenská cesta 31, Banská Bystrica, IČO: 31 592 872, zast. JUDr. Jozef Polák, advokát so sídlom Aleja Slobody 1890/50, Dolný Kubín proti žalovanému: LLARIK, s. r. o., so sídlom P
Meritum 4 116,38 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndob/3/2019 6118371915 4. apríla 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:6118371915.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská asociácia producentov v audiovízii, so sídlom Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 36 061 182, zastúpeného advokátskou kanceláriou AK MS s.r.o., so sídlom Galandova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47 23
Meritum ochranu obchodného mena
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Ndob/12/2020 8120205732 20. augusta 2020 JUDr. Andrea Moravčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8120205732.1 ROZHODNUTIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: TOMARK, s. r. o., so sídlom Strojnícka 5, Prešov, IČO: 31 712 428, zast. JUDr. Martin Staroň, advokát, so sídlom Hlavná 89, Prešov, proti žalovanému: Vimark s. r. o. (pôvodne Tomark-SK, s. r. o.), so sídlom
MENU