Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1091578
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63917
USSR: 34945
NSČR: 122182
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422328
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
18.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Autorský zákon


Približný počet výsledkov: 79 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Autorský zákon
  • autorsky nájdené 1239 krát v 175 dokumentoch
  • zakon nájdené 753597 krát v 58564 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 51 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 24 dokumentov
Krajské súdy SR 252 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Podľa § 1 ods. 1 Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.) upravuje tento zákon vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndc 10/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob cu N. , so sídlom v S., IČO: X. , zastúpeného JUDr. M. S., advokátkou so sídlom v S., proti žalovan ému W. , s.r.o. , so sídlom v P., IČO : X. , zastúpenému Mgr. A. M. , advokátkou so sídlom v P., o nariadenie neodkladného opatrenia , veden om na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 25 Ca 1/201 7, o nesúhlase s postúpením sporu , takto r o z h o d o l : Na prejednanie sporu , .
Kľúčové slová: zmena návrhu na začatie konania , autorské odmeny, autorské práva, kolektívna správa práv

Zbierka NS 4-5/1996
R 45/1996
Uznesenie
Právna veta: Zrušenie časti III. Autorského zákona č. 35/1965 Zb. */ zákonom Národnej rady č. 13/1993 Z.z. nevylučuje kolektívnu správu autorských práv a výkonných umelcov. Súd nepripustí zmenu návrhu podľa § 95 ods. 2 O.s.p. iba vtedy, ak v čase zmeny návrhu na začatie konania už bolo vykonané dokazovanie, ktoré by nemohlo byť podkladom pre konanie o zmenenom návrhu. Poznámka */ Autorský zákon č. 35/1965 Zb. v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona č. 13/1993 Z. z./

Úryvok z textu:
... v rozsahu pôvodného ustanovenia § 44 ods. 1 písm. a/ až d/ zrušenej III. časti Autorského zákona zákonom č. 13/1993 Z. z. Autorský zákon je právna norma obligačnej povahy, ktorá však do zrušenia III. časti obsahovala aj niektoré ustanovenia verejnoprávnej ... uviesť, že odvolací súd sa nestotožňuje s právnym názorom súdu prvého stupňa, že v dôsledku zrušenia III. časti Autorského zákona nie je možné, aby od tejto doby niektorá z ochranných autorských organizácií mohla mať výhradné oprávnenie k výkonu .
Kľúčové slová: porušovanie autorského práva, príslušnosť niekoľkých súdov

Zbierka NS 5/2002
R 75/2002
Uznesenie
Právna veta: I. Za neoprávnené nakladanie s dielom v zmysle ustanovenia § 152 ods. 1 Trestného zákona, ktoré je trestnoprávnou normou s blanketnou dispozíciou, treba považovať, okrem privlastnenia si autorstva k dielu, aj akékoľvek uvfrejnenie diela bez súhlasu autora v tých prípadoch, v ktorých súhlas je potrebný. Preto konanie, na základe ktorého dochádza k takémuto vydaniu diela, napĺňa objektívnu stránku uvedeného trestného činu. II. Za miesto spáchania trestného činu porušovania autorského práva podľa § 152 ods. 1 Trestného zákona v zmysle § 18 ods. 1 Trestného poriadku treba považovať aj miesto, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dielach (ďalej len „zákon č. 35/1965Zb.“), ktorý bol až od 1. januára 1998 nahradený novým autorským zákonom - zákon č. 383/1997 Zb. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a doplna Colný zákon v znení neskorších predpisov. Pokiaľ išlo o práva ... preklade z češtiny do slovenčiny a ich počítačovom spracovaní do podoby, v ktorej mohli byť tlačiarňami vytlačené. Podľa uvedeného autorského zákona (zákon č. 35/1965 Zb.), ak autor previedol svoje právo dielo použiť na nakladateľa nakladateľskou zmluvou, v nej .
Kľúčové slová: objektívne vyjadrenie diela, autorské dielo, dielo

Zbierka NS 3/2009
R 25/2009
Uznesenie
Právna veta: Vyjadrenie autorského diela v podobe, ktorá je vnímateľná zmyslami, je zákonným pojmovým znakom diela [§ 9 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (Autorského zákona)]. Samotná skutočnosť, že výsledok tvorivej činnosti už neexistuje v určitom vyjadrení, bez ďalšieho neznamená, že nie je dielom v zmysle Autorského zákona a nepožíva ním poskytovanú ochranu.

Úryvok z textu:
... mohla vzniknúť jedine vtedy, keby bolo preukázané, že počítačové programy zničené žalovaným sú dielom v zmysle ustanovení autorského zákona a že žalobca je ich autorom (spoluautorom)". Počítačové programy ale v akejkoľvek vnímateľnej podobe už neexistujú. ... spresnil žalobu a napokon sa domáhal vydania programových diel, prípadne náhrady škody a finančného zadosťučinenia v zmysle Autorského zákona. Po doplnení dokazovania výsluchom svedkov a oboznámení sa s delimitačným protokolom z 31. decembra 1993 a .
Právna veta: Sama skutočnosť, že súd v zákonom ustanovenej lehote nerozhodol o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, nemá za následok odňatie možnosti účastníka konania pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O. s. p.)

Úryvok z textu:
... vydanie predbežného opatrenia odôvodnil porušením zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Nami etal, že žalovaný nechal vytlačiť dielo, na ktorom pracoval žalobca a žalovaný neuviedol žalobcu ako autora diela. Tým si .
Právna veta: Kto vedome neplní procesné povinnosti, ktoré mu zákon ukladá v súvislosti so zistením skutkového stavu počas výkonu kontroly, nemôže sa účinne domáhať zrušenia preskúmavaného rozhodnutia pre nezákonnosť spočívajúcu v nedostatočnom zistení skutkového stavu, ktoré sám zavinil.

Úryvok z textu:
... verejných prác v znení nskorších predpisov v spojení so zákonmi č. 35/1965 Zb. a č. 383/1997 Z. z. (Autorské zákony), ako aj porušenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“). Namietal nedostatok nepochybného zistenia neoprávneného .
Právna veta: Z dôvodovej správy k návrhu S.s.p., konkrétne k §101 vyplýva, že týmto ustanovením sa zakladá nová právomoc orgánov verejnej správy odstrániť zistenú nezákonnosť mimo svojho normatívne upraveného inštančného postupu. Inštitút uspokojenia žalobcu je prejavom aplikácie princípu hospodárnosti nadväzujúcej na efektivitu a subsidiaritu súdnej ochrany. Prvýkrát sa v rámci normatívnej úpravy slovenského správneho súdnictva vymedzil právny inštitút, ktorý má zmierovaciu povahu. Právna úprava daná § 101 nemá pritom len kompetenčnú povahu, teda nezakladá len uvedenú právomoc orgánu verejnej správy, ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva chránené na základe administratívneho rozhodnutia (zápis vo verejnom registri - priemyselné vzory, ochranné známky) a na základe autorského zákona (autorské diela). III. Obsah kasačnej sťažnosti/stanoviská A) 5. Proti rozsudku krajského súdu podal sťažovateľ v zákonnej ... , že vyjadrenie ministerstva možno považovať za dielo v zmysle § 3 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, preto je predmetom ochrany duševného vlastníctva žalovaného. Podľa názoru súdu práva duševného vlastníctva vo vzťahu k ZSI sú .
Kľúčové slová: miesto dodania služby podľa § 16 ZDPH

Právna veta: Aby skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane boli zistené čo najúplnejšie správca dane požiadal Štatistický úrad SR o zatriedenie činností vykonávaných platiteľom ešte v roku 2004 v rámci riadnej daňovej kontroly. Štatistický úrad vo svojej odpovedi na žiadosť uviedol, že činnosti týkajúce sa vývoja softwaru na objednávku a poradenské služby týkajúce sa tohto vývoja patria pod kód 72.20.32 – vývoj softwaru na objednávku a pri týchto službách sa miesto zdaniteľného plnenia určí v zmysle § 16 ods. 17 zákona o DPH, čo potvrdil aj znalecký posudku na str. 39 prvý odsek. Prevod alebo postúp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... medzi oceniteľné práva z iného duševného vlastníctva, ktoré upravuje zákon č. 383/1997 Z.z. autorský zákon (ďalej len „autorský zákon―) je správny. Legálne definície z iných právnych predpisov však pre daňové účely možno použiť iba v ... mu „a podobným priemyselným právam ― je nevyhnutné priradiť i práva duševného vlastníctva, ktoré upra vuje autorský zákon. Nedostatky legislatívy pri harmonizácii daňových právnych predpisov v pred prístupovom období musia byť odstraňované eurokomformným výkladom súdu .
Právna veta: Konštatoval, že medzi účastníkmi zostalo sporné, či navrhovateľ je nositeľom aktívnej vecnej legitimácie v spore, a či na strane navrhovateľa alebo odporcu je dôkazné bremeno v spore, pretože v zmysle ustanovenia § 84 autorského zákona – práva a povinnosti používateľa – ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv výslovne vylúčil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo v odbore použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie podľa § 80 autorského zákona, používateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetu ochrany prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 87a ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) dospel k záveru, že navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal svoju aktívnu legitimáciu v konaní. Neakceptoval tv rdenie navrhovateľa, ... na zastupovanie uvedených subjektov ako nositeľov práv výrobcov zvukovo -obrazových záznamov pri výkone ich práv podľa § 67 ods. 1 autorského zákona. Táto skutočnosť nevyplýva ani z čl. 1 bod 1 písm. c/ zmlúv, podľa kt orého mal navrhovateľ právo .
Právna veta: V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že si osvojil názor tvorcu Autorského zákona, z ktorého extenzívne vyvodil, že žalobca, ako kolektívny správca majetkových práv výrobcov zvukovoobrazových záznamov a iných nositeľov práv podľa § 78 ods. 1 a 2 Autorského zákona má k zvukovoobrazovým záznamom oprávnenie k ich zastúpeniu, ako nositeľov práv pri prenose káblovej retransmisie zvukovoobrazového záznamu v rozsahu uzatvorených zmlúv s týmito výrobcami, a teda je v spore aktívne vecne legitimovaný.

Úryvok z textu:
... aktívnu vecnú legitimáciu v spore. Žalobca je síce oprávnený vykonávať dobrovoľnú kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona v odbore káblovej retransmisie zvukovoobrazového záznamu, ktoré je však limitované čo do rozsahu základom a ... preukázal, ktorý konkrétny zvukovoobrazový záznam žalovaný použil formou káblovej retransmisie, pričom podľa § 81 ods. 4 Autorského zákona, je žalovaný povinný poskytnúť žalobcovi potrebné informácie, ako aj umožniť žalobcovi získať podklady pre vyčíslenie svojho .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.