Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090720
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: autoškola


Približný počet výsledkov: 36 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autoškola
  • autoskola nájdené 187 krát v 36 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Krajské súdy SR 256 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Ustanovenie § 219 O. s. p. neumožňuje odvolaciemu súdu potvrdiť rozhodnutie súdu prvého stupňa z dôvodu, že odvolanie proti nemu je nepreskúmateľné. Ak tak urobí, odníme účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
... . l. 212 spisu). Na odvolacom pojednávaní uviedol, ako bol jeho obchodný konkurent zvýhodnený oproti ostatným prevádzkovateľom autoškôl. Podľa jeho názoru bola v súdnom konaní dostatočne preukázaná príčinná súvislosť medzi vznikom škody a nesprávnym úradným postupom ... správnom konaní dopustila nesprávneho úradného postupu pri rozhodovaní o žiadosti žalobcu o schválenie nového vybavenia ním prevádzkovanej autoškoly v zmysle vyhlášky č. 95/1997 Z. z., predsa len nezodpovedá žalobcovi za vzniknutú škodu, .
Merito Priestupok
Kľúčové slová: dopravné značenie, nevedomá nedbanlivosť, pojem priestupku, zavinenie podľa ZP

Zbierka NS 5/2014
R 78/2014
Rozsudok
Právna veta: Pri priestupku je podľa už citovaných ustanovení dôležité nielen to, či ide o konanie, ktoré je za priestupok výslovne označené v Zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním porušovať alebo ohrozovať záujem spoločnosti.

Úryvok z textu:
... 16 ods. 4 ZCP ukladá vodičovi povinnosť dodržiavať v obci rýchlosť 50km/hod. Táto povinnosť je súčasťou prípravy vodiča v autoškole a zložením skúšky a prevzatím vodičského preukazu po jej úspešnom absolvovaní sa vodič osvedčuje nielen zo znalosti tohto ustanovenia – pravidla .
Právna veta: Pokiaľ vodič motorového vozidla vedie svoje motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia a po tomto zistení dopravnou políciou bol následne uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a bola mu uložená peňažná pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, tak správny súd nie je oprávnený v preskúmavacom konaní skúmať prejudiciálnu otázku, či žalobcovi bol oprávnene zadržaný vodičský preukaz na základe príslušného exekučného príkazu z dôvodu, že mal mať dlh na výživnom na maloleté dieťa. Námietky žalobcu, že správny súd v tomto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spolujazdca podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak osoba učí viesť motorové vozidlo v autoškole, a podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 .
Právna veta: Predbežné opatrenie, ktorým sa podnikateľovi zakazuje nakladať s majetkom alebo jeho časťou, môže súd nariadiť len v takom rozsahu, aby to s prihliadnutím na podnikateľskú činnosť žalovaného bolo primerané právu, ktorého budúci súdny výkon je ohrozený.

Úryvok z textu:
... negatívne ovplyvniť uspokojenie práva účastníka, ktorý podal návrh. Ako vyplýva zo spisového materiálu, odporca sa stal vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti - areálu Autoškoly v N. na základe kúpnej zmluvy z 8. novembra 1993 a dohodnutú kúpnu cenu nezaplatil navrhovateľovi z dôvodov, že peňažný ... Krajský súd v Banskej Bystrici vydal predbežné opatrenie, ktorým zakázal odporcovi nakladať s nehnuteľnosťou - areál Autoškoly v N., parcela č. 723, zastavaná plocha 3721 m2 v k. ú. N., zapísanou na LV č. 375, až do .
Právna veta: I. Výklad a aplikácia práva orgánom činným v trestnom konaní a súdom má svoje pravidlá, ktoré vychádzajú z teórie práva. Tieto pravidlá, napr. o hierarchii a druhoch právnych noriem, ich výklade, aj o aplikácii práva podľa analógie musia uvedené štátne orgány rešpektovať a pri rozhodovacej činnosti z nich vychádzať. II.Medzi zákonné znaky prečinu podľa § 10 Tr. zák.nepatria len znaky uvedené v osobitnej časti Trestného zákona, ale aj znak závažnosti prečinu v zmysle ods. 2 tohto ustanovenia. Preto, ak je podaná obžaloba alebo návrh dohody o vine a treste pre prečin, súd je povinný vždy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestnoprávnu zodpovednosť. Prípady, kedy páchatelia vedú motorové vozidlá počas odobratia alebo zadržania vodičského oprávnenia mimo výcvik v autoškole sa posudzujú ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona č. 372/1990 ... Bratislava I zamietol. Neakceptoval argument sťažovateľa, že zákon o cestnej premávke povoľuje viesť motorové vozidlo v autoškole, počas skúšky zvedenia motorového vozidla a v prípade povolenia k jazde a to v čase odobratia alebo .
Právna veta: Objektom tohto trestného činu je záujem štátu na správnom vymeraní - v danom prípade - obrane ako povinnej zákonom stanovenej sumy, ktorú fyzická alebo právnická osoba odvádza zo svojich príjmov do rozpočtu vo vopred určenej výške a v stanovených lehotách. Daň vyberajú orgány štátu a orgány miestnej samosprávy. Pri tomto trestnom čine ide o osobitý druh podvodu vo vzťahu k individuálne určenému objektu. Skrátením dane je akékoľvek úmyselné konanie páchateľa, v dôsledku ktorého nie je vyrubená nižšia než zákonom určená daň, alebo k vyrubeniu ktorej vôbec nedôjde. Páchateľom je predovšetkým subj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre neho viedla v tom čase účtovníctvo doklady dokumentujúce jeho tržby získané v roku 2000 od 140 účastníkov kurzov organizovaných Autoškolou P . - P. Č. vo výške najmenej 700 000 Sk, v dôsle dku čoho Ing. H. F. v daňovom priznaní k .
Právna veta: Najvyšší súd zdôrazňuje, že služobný pomer príslušníka PZ je inštitútom verejného práva. Právna povaha služobného pomeru príslušníka PZ vyplýva zo zvláštnej povahy zamestnávateľa policajta, ktorým je štát ako primárny nositeľ verejnej moci. Príslušník PZ sa prostredníctvom svojho zamestnávateľa priamo zúčastní na výkone verejnej moci, preto má štát výsostné oprávnenie jednostrannými aktmi tiet vzťahy zakladať, meniť alebo rušiť. Požadované vlastnosti (čestnosť, statočnosť, disciplína a pripravenosť vynaložiť svoje sily na ochranu verejného poriadku a majetku občanov) sú základnými predpokladmi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... on absolvoval v súvislosti s touto vecou prehliadku u obvodného lekára ako aj psychologické vyš etrenie a praktické jazdy v autoškole a to koncom roka 2011. Npor. Mgr. R. S. dňa 24.10.2012 vypovedal, že žalobcom ako vedúcim mu bol .
Právna veta: Ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke rozlišujú zadržanie vodičského preukazu policajtom na mieste (bez vydania rozhodnutia) a zadržanie vodičského preukazu na základe rozhodnutia. Podľa názoru odvolacieho súdu na účely posúdenia zodpovednosti žalobcu za priestupok v zmysle § 22 ods. 1 písm. c/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch je potrebné vychádzať už zo samotného zadržania vodičského preukazu policajtom na mieste. Zadržaním vodičského preukazu policajtom na mieste a vydaním povolenia jazdy na dobu 15 dní bola žalobcovi povolená jazda a zároveň mu bol poskytnutý časový prie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu, podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z ... oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v kurze podľa osobitného predpisu, podrobuje sa sk úške z vedenia motorového vozidla, preskúšaniu odbornej spôsobilosti .
Právna veta: "Dovolanie je mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdu, ktorým sa má zabezpečiť náprava procesných a hmotnoprávnych chýb, taxatívne uvedených ako dovolacie dôvody v ustanovení § 371 ods. 1 písm. a/ až písm. n/ Tr. por. Mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie - neslúži k revízii skutkových zistení urobených súdmi\ prvého a druhého stupňa. Vykonávanie dôkazov a ich hodnotenie sa v plnom rozsahu vykonáva v rámci konania\ pred súdom, a to príslušnými procesnými súdmi ako v prvom stupni, tak aj v konaní o riadnom opravnom prostriedku. Najvyšší súd je v konaní o dovol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zdravia t rvala, podľa znaleckého posudku z odvetvia zdravotníctvo, do 20. januára 2005, - zranenie vodiča – žiaka autoškoly L. K. , ktorý utrpel zranenia : otras mozgu ľahkého stupňa, pomliaždenie mäkkých častí hlavy v oblasti záhlavia a ... NsP Čadca zomrel, - vypadnutie spolujazdca – dozorujúceho inštruktora P. C. ml. sediaceho na prednom sedadle vozidla autoškoly, pri ktorom utrpel zranenia: pomliaždenie ľavej obličky s mikroskopicky zi steným krvácaním do močových ciest, odreniny kože hlavy .
Právna veta: Nie je totiž postačujúce, ak je uložená sankcia v rozsahu, ktorý síce zákon pripúšťa, ale správny orgán musí v odôvodnení rozhodnutia uviesť skutočnosti, ktoré ho viedli k uloženiu sankcie aj pokiaľ ide o jej výšku. Sankcia nemá byť pomstou, ale nápravným prostriedkom, ktorý má viesť priestupcu k zmene svojho postoja k priestupku - ku konaniu, ktorého sa dopustil a za ktorý bol postihnutý. Sankcia musí byť i spravodlivá v zmysle primeranosti, účelnosti a odôvodnenosti, pretože inak by neviedla k náprave, ale naopak k vzdoru a odporu voči orgánom štátu a k opakovanému porušovaniu zákonov.

Úryvok z textu:
... vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods ... podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak sa osoba učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.