Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096834
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: azylové zariadenia


Približný počet výsledkov: 27 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: azylové zariadenia
  • azylove nájdené 239 krát v 164 dokumentoch
  • zariadenie nájdené 15106 krát v 4109 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 31 dokumentov


Kľúčové slová: neudelenie azylu žiadateľovi, azylové zariadenia, udelenie azylu z humanitných dôvodov

Zbierka NS 6/2019
R 61/2019
Rozsudok
Právna veta: I. Indikátorom na udelenie azylu z humanitných dôvodov podľa § 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov je okrem iného posúdenie, či žiadateľ o azyl napĺňa niektorý zo signifikantných znakov osôb uvedených v § 39 tohto zákona, podľa ktorého zraniteľnými osobami sa na účely tohto ustanovenia rozumejú najmä maloleté osoby, zdravotne postihnuté osoby, staršie osoby, tehotné ženy, osamelí rodičia s maloletými deťmi, obete obchodovania s ľuďmi, osoby so závažným ochorením, osoby s duševnou poruchou a osoby, ktoré boli podrobené mučeniu, znásilneniu ale ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. podľa § 190 SSP zamietol žalobu, ktorou sa sťažovateľka aj v mene maloletých detí domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného ČAS: MU-PO-4-27/2017-Ž z 10. apríla 2017 v časti o neudelení azylu, ktorým žalovaný podľa § 13 ods. 1 ZA neudelil sťažovateľke a jej maloletým deťom azyl a súčasne v zmysle § 13a a § 20 ods. 4 ZA rozhodol o poskytnutí doplnkovej ochrany sťažovateľke a jej maloletým deťom na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Senát NS SR konajúci ako .
Právna veta: Hoci zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pripúšťa, aby spolu s rodičom boli umiestnené do útvaru policajného zaistenia aj deti (§ 94 ods. 3), správny orgán musí s poukazom na najlepší záujem dieťaťa (zakotvený v čl. 3 bod 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére) postupovať obozretne pri umiestňovaní detí spolu s rodičom v útvare pol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zariadení dodržiavať vnútorný poriadok, s poukázaním na § 23a ods. 1 zákona o azyle, kde ako žiadateļ mohl a opustiť azylové zariadenie len na základe priepustky, ktorú vydá ministerstvo. O vydanie priepustky na opustenie azylového zariadenia na čas dlhší ako 24 hodín .
Právna veta: Zaistenie však nemôže byť svojvoľné, ale jeho limitom je naplnenie účelu, teda reálnosť vyhostenia. V zmysle judikatúry (Samie Ali proti Švajčiarsku, sťažnosť č. 24881/94, správa Európskej komisie pre ľudské práva z 26. februára 1997, už citované rozhodnutia Agnissan proti Dánsku a Abdolkhani a Karimnia proti Turecku, rozhodnutia českého Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 1As 12/2009 a sp. zn. 2As 80/2009) sú preto orgány verejnej moci pri rozhodovaní o zaistení na účely vyhostenia a pri jeho výkone vždy povinné skúmať, či k vyhosteniu aj skutočne môže dôjsť. Pokiaľ sú príslušným orgánom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... krajského súdu skutočnosť, že navrhovateľ v rozpore so zákonom po podaní žiadosti o az yl dvakrát svojvoľne opustil azylové zariadenie, vycestoval na územie Rakúskej republiky, z územia ktorej bol vrátený späť na územie Slovenskej republiky , v azylovom ... len „súd “) skutočnosť, že navrhovateľ v rozpore so zákonom po podaní žiadosti o azyl dvakrát svojvoľne opustil azylové zariadenie, vycestoval na územie Rakúskej republiku, z územia ktorej bol vrátený späť na územie SR, v azylovom konaní vystupoval .
Právna veta: Azyl ako právny inštitút nie je a nikdy nebol univerzálnym nástrojom pre poskytnutie ochrany pred bezprávím postihujúcim jednotlivca alebo celé skupiny obyvateľov. Dôvody poskytnutia azylu sú zákonom vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušenia ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v medzinárodnom ako aj vo vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v obmedzenom rozsahu, a to len pre prenasledovanie zo zákonom stanovených dôvodov, kedy je týmto inštitútom chránená len existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené.

Úryvok z textu:
... SR. Prvýkrát požiadal o udelenie azylu na území SR 27. júna 2013, pričom toto konanie bolo zastavené, pretože svojvoľne opustil azylové zariadenie. Ako dôvody žiadosti o azyl uviedol, že v Sudáne žil ako utečenec, nemohol sa voľne pohybovať, sú tam nepokoje, krajina .
Kľúčové slová: žiadosť o azyl, udelenie azylu

Právna veta: Dôvody pre poskytnutie azylu sú zákonom vymedzené pomerne úzko a nepokrývajú celú škálu porušovania ľudských práv a slobôd, ktoré sú tak v medzinárodnom ako aj vnútroštátnom kontexte uznávané. Inštitút azylu je aplikovateľný v obmedzenom rozsahu, a to len pre prenasledovanie zo zákonom uznaných dôvodov, kedy je týmto inštitútom chránená len najvlastnejšia existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené, pričom udelenie azylu podľa § 8 zákona o azyle je viazané objektívne na prítomnosť prenasledovania ako skutočnosti definovanej v § 2 písm. d) zákona o azyle alebo na odôvodnené obavy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lovenska , požiadal tu o medzinárodnú ochranu. Ďale j uviedol, že napriek tomu, že v jeho prípade bolo zahájené azylové konanie, azylové zariadenie svojvoľne opustil a nelegálne sa dopravil do Nemecka, kde taktiež požiadal o azyl a kde očakával priaznivejšie ekonomické zázemie. Z .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... druhú žiadosť. V konaní o prvej žiadosti ako dôvod uviedol zlé životné podmienky, avšak pred rozhodnutím o prvej žiadosti opustil azylové zariadenie, v dôsledku čoho bolo konanie zastavené. Pri opakovanej žiadosti uviedol ako dôvod obavu o svoj život v krajine pôvodu z ... , že dôkazy o jeho odbojovom činnosti nájdu a potom si to všetko odskáče. Dňa 5.3.2007 navrhovateľ svojvoľne opustil azylové zariadenie a dňa 26.3.2007 rozhodnutím ČAS: MU-250/PO-Ž-2007 odporca zastavil konanie o udelenie azylu podľa § .
Merito nesúhlas s postúpením veci
... azylového zariadenia č. MU-1585/PO-Ž-2007 zo dňa 31.januára 2008, kedy jej bolo udelené povolenie pobytu mimo azylové zariadenie v čase od 31.januára 2008 do 30.apríla 2008 na adrese: Ľ., Bratislava u M. S. Navrhovateľka sa teda .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, neudelenie azylu
... čas v integračnom stredisku, - ministerstvo môže povoliť žiadateľovi pobyt mimo pobytového tábora na základe jeho písomnej žiadosti, - žiadateľ môže opustiť azylové zariadenie len na základe priepustky, ktorú vydá ministerstvo, - žiadateľovi sa počas pobytu v azylovom zariadení alebo integračnom stredisku poskytuje vreckové, - výsledkom .
Merito § 13 ods. 3, § 47 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
... súdu zistil, že rozhodnutím krajského súdu mu bola ustanovená opatrovníčka z dôvodu, že dňa 16.08.2007 bez povolenia opustil azylové zariadenie a jeho pobyt nie je známy. Zdôraznil, že skutočne v uvedený deň opustil zariadenie, a to za účelom nástupu do .
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporcu
... e územie. Odvolací súd chce na tomto mieste poukázať aj na skutočnosť, že navrhovateľ dňa 23.03. 2010 svojvoľne opustil azylové zariadenie - pobytový tábor Opatovská Nová Ves, na základe čoho bol dňa 30.03.2010 vyradený z evidencie a toho času sa .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.