SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1339515
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67024
USSR: 39187
NSČR: 129556
NSSČR: 71690
USČR: 82469
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430974
Krajské súdy (ČR): 50118
Posledná aktualizácia
10.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: bezpečnostný záujem Slovenskej republiky


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: bezpečnostný záujem Slovenskej republiky
  • bezpecnostny nájdené 4830 krát v 1333 dokumentoch
  • zaujem nájdené 70519 krát v 22249 dokumentoch
  • slovensky nájdené 546541 krát v 65996 dokumentoch
  • republika nájdené 533596 krát v 65994 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Krajské súdy SR 57 dokumentov
Odborné články 4 dokumenty


Právna veta: Ustanovenie § 120 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov síce odkazuje na aplikáciu zákona o správnom konaní, avšak za predpokladu, že sa v tomto zákone neustanovuje inak. Ako to vyplýva z ustanovenia § 120 ods. 2 písm. e) zákona o pobyte cudzincov zákonodarca zjavne nadradil bezpečnostný záujem štátu nad všeobecne platné zásady administratívneho konania obsiahnuté v správnom poriadku. Citované ustanovenie zákona o pobyte cudzincov je teda vo vzťahu k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní lex specialis. Správny orgán preto nemôže v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádzať konkrétne dôvody, ktoré ho v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalobcu : E. A. A. , nar. X. , štátny príslušník Nigérie, t. č. miesto pobytu: X. Nigéria , zastúpený JUDr. Miroslavou Mittelmannovou, advokátkou, Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava , proti žalovanému : .
Právna veta: Zákonodarca má značný priestor na úpravu pobytových režimov, a to zvlášť pri dlhodobejších formách. Napokon trvalý pobyt je predpokladom aj na získanie štátneho občianstva. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca vyvážil ústavne chránenú hodnotu bezpečnosti štátu na jednej strane a ústavne procesné práva, resp. právo na ochranu rodinného života, akcentujúc bezpečnosť štátu. Zákonodarca uprednostnil bezpečnosť nielen z hľadiska jej samej, ale aj z hľadiska utajenosti spravodajských informácií. V konfrontácii s bezpečnosťou štátu zákonodarca uprednostnil len ochranu života a zákaz mučenia. Je nepoch ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... V takomto prípade postačí, ak správny orgán uvedie v dôvodoch rozhodnutia iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. Takémuto rozhodnutiu však musí predchádzať zisťovanie rozhodujúcich skutočností prostredníctvom orgánov štátu, k tomu oprávnených za ... i nformácie takého charakteru, že žalobca je osobou, ktorá by mohla ohroziť bezpe čnosť štátu (bezpečnostný záujem Slovenskej republiky). Všetky tieto skutočnosti majú oporu v zákone o pobyte cudzincov. Zároveň je zrejmé, že podľa .
Kľúčové slová: fakultatívne prerušenie konania

Právna veta: Ustanovenie § 109 ods. 2 O.s.p. upravuje situácie, kedy súd na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť o prerušení konania, ak vzniknú v konaní určité prekážky. Na rozdiel od ustanovenia § 109 ods. 1 O.s.p., ktorý taxatívne vymenúva prekážky konania, v prípade ktorých je súd povinný konanie prerušiť, ustanovenie ods. 2 vymenúva prekážky, kedy je posúdenie opodstatnenosti prerušenia konania ponechané na úvahu konajúceho súdu. To znamená, že je len na úvahe súdu, či v prípade vzniku určitej zákonom vymedzenej prekážky konania, toto preruší, alebo bude v konaní ďalej pokračovať.

Úryvok z textu:
... ktorého policajný útvar v rozhodnutí nemôže uvádzať konkré tne dôvody a uviedol, že takto zákonodarca chráni bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. Žalovaný sa stotožnil s návrhom na oboznámenie sa súdu s obsahom utajovanej informácie, ktorá je ... , preto nebolo povinnosťou správnych orgánov konkretizovať v odôvodnení dôvod zamietnutia žia dosti v súvislosti s bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky. V tejto súvislosti súd poukázal na to, že krajský súd si vyžiadal od Slovenskej informačnej .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... V takomto prípade postačí, ak správn y orgán uvedie v dôvodoch rozhodnutia iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky . Takémuto rozhodnutiu však musí predchádzať zisťovanie rozhodujúcich skutočností prostredníctvom orgánov štátu, k tomu oprávnených za splnenia ... hraničnej a cudzineckej polície MV SR a v rozhodnutí uviedli, že iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky, v takomto postupe nevidel ani odvolací súd žiadne pochyben ie. Nie je ani sporné, že .
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... doplnkovú ochranu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že k zrušeniu doplnkovej ochrany dochádza z dôvodu bezpečnostného záujmu Slovenskej republiky. Krajský súd k námietke navrhovateľa, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje odôvodenie výroku poukázal na ustanovenie ... azyle, teda 10Sža/ 10 /2010 že navrhovateľ predstavuje bezpečnostné riziko pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Bezpečnostný záujem Slovenskej republiky je záujem Slovens kej r epubliky na zaručení jej bezpečnosti , teda na vytvorení stavu, .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... krajský súd potvrdil rozhodnutie migračného úradu a účastníkovi konania zrušil doplnko vú ochranu z dôvodu bezpečnostného záujmu Slovenskej republiky, zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky opätovne prejednal vec ... že najvyšší súd a krajský súd potvrdili rozhodnutie migračného úradu o zrušení doplnkovej ochrany argumentujúc bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky napriek tomu, že sa podľa tvrdenia sťažovateľa neoboznámili s obsahom dôkazu, na základe ktorého .
Meritum licencia, § 19 písm. b/ zákona č. 179/1998 Z. z.
... vydalo záporné vyjadrenie k žiadosti žalobcu o udelenie licencie, ktoré odôvodnilo zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky. Na základe tohto negatívneho záväzného vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí a skutočnosti v ňom uvedenej ... že sa zamieta žiadosť o licenciu, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené ministerstvo hospodárs tva nad rozsah stanovený zákon odôvodnilo svoje rozhodnutie, pričom .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... v platnom znení (ďalej le n „zákon o azyle “) navrhovateľovi zrušil doplnkovú ochranu z dôvodu bezpečnostného záujmu Slovenskej republiky. Krajský súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie odporcu je vecne správne. K námietke navrhovateľa, ... zrušení poskytovania dočasného útočiska podľa § 33 písm. c/ sa uvedie iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že krajský súd sa stotožnil s názorom odporcu, pričom konštatoval, že .
... vydané na základe stanoviska SIS, z ktorého vyplývalo, že nepredlženie doplnkovej ochrany nie je v bezpečnostnom záujme Slovenskej republiky. Navrhovateľ poukázal na to, že jeho osoba bola odporcom v predchádzajúcich konaniach vyhodnotená ako osoba, ... ktorej nepredlženie poskytovania doplnkovej ochrany je v bezpečnostnom záujme Slovenskej republiky. Po tom, ako Najvyšší súd Slovenskej republiky vrátil vec na ďalšie konanie, si odporca opätovne .
... krajský súd nesprístupnili dôkaz , ktorý bol v konaní použitý proti nemu , pričom absenciu poznania toho, aký bezpečnostný záujem Slovenskej republiky svojim konaním žalobca ohrozuje , žalobca označil za ne účinný o pravný prostriedok , ktorým sa môže domáhať ... doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedie v odôvodnení rozhodnutia iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky, čo v uvedenom prípade bolo dodržané v zmysle citovaného zákona. K námietke žalobc u, že .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.