Nájdené rozsudky pre výraz: bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 153

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

107 dokumentov
510 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, i keď sú vo vyhláške č. 32/1965 Zb., ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia), upravené spoločne. Vyhláška č. 32/1965 Zb. upravuje zvlášť podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie za bolesť, a zvlášť podmienky pre odškodnenie sťaženia spoločenského uplatnenia. Aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať osobitne (viď tiež rozsudok najvyššieho sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu J. S., bývajúceho v o V. , t.č. v O. , zastúpeného A. , s.r.o. so sídlom vo V. , IČO: X. , proti žalovan ej A. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o náhradu škody na zdraví , vedenej na Okresnom súd e Vranov nad Topľou pod sp. zn. 3 C 95/201 2, o dovolaní žalobcu proti
Právna veta: V posudzovanej veci predmetom sporu je nepochybne nárok žalobcu vyplývajúci z právneho vzťahu sociálneho poistenia, právna úprava ktorého je obsahom zákona č. 461/2003 Z.z. Tento zákon okrem iného vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia a právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia. Náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia a bolestného považuje za úrazovú dávku, ktorá sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje z úrazového poistenia. Právneho vzťahu z úrazového poistenia sa zúčastňuje poškodený, ktorý na účely poskytovania úrazových dávok je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobcu : S. T. , bývajúci S., zastúpený JUDr. M. C. , advokátom v B. , proti žalovaným : poisťovňa, ústredie Bratislava , ul. 29. augusta 8, o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 16 C 28
Právna veta: Systematika zák. č. 437/2004 Z. z. od seba striktne odlišuje úpravu použiteľnú na podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a na zásady pre hodnotenie bolesti od toho istého pre sťaženie spoločenského uplatnenia. Spoločným prienikom obidvoch oblastí je vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia a jeho náležitosti. Z uvedeného dôvodu zák. č. 437/2004 Z. z. je v závere opatrený prílohou č. 1, ktorá sa člení na sekcie: I. Sadzby bodového hodnotenia za bolesť pri úrazoch, II. Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia pri úrazo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca , PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu : J. M. , nar. X. , bytom T. , právne zastúpený: JUDr. Peter Harakály, advokát, so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice proti žalovan ej: Sociálna poisťovňa - ústredie , so sídlo
Právna veta: Nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia vzniká dňom, keď zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený. Až po ustálení zdravotného stavu poškodeného možno totiž vykonať bodového ohodnotenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Dovolací súd sa v tomto smere nemá dôvod odkloniť od doterajšej judikatúry (viď napr. Cz 23/83), podľa ktorej pre vznik nároku na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia nie je rozhodujúca len škodová udalosť (deň úrazu), ale tiež okamih, kedy sa poškodený dozvedel o škode (jej výške). Táto býva poškodenému zr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. H. , bývajúceho v O. , K ., proti žalovanému 1/ Ing . Ľ. H. , bývajúcemu v P., B ., 2/ A. , s.r.o. , so sídlom v B. , K. , IČO : X. , zastúpenému JUDr. J. P., advokátkou so sídlom v B. , Č. , za účast i vedľajšej účastníčky na strane žalovaného 2/ Sociálnej poisťovne , so sídlom v Bratislave , 29. augusta 8 -10, vo veci pobočky Banská Bystrica, K ., o náhradu škody z ublíženi
Právna veta: Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia má vo svojej podstate predstavovať náhradu za preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre život a životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh. Sťažením spoločenského uplatnenia je preto potrebné rozumieť jednak vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom a rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom a športovom živote, jednak sťaženie, či dokonca priamo znemožnenie výkonu či voľby povolania, voľbu životného partnera, prípadne možnosti ďalšieho sebavzd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 49 /2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Soni Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej, v právnej veci navrhovateľa V. Ď. , bývajúceho v K. , zastúpeného advokátkou JUDr. E. B. , Š., proti odporcovi Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad 4, IČO: X. , o zaplatenie 404 052,97 € mimoriadneh
Právna veta: Ten istý skutkový dej môže v niektorom prípade zakladať zároveň tak nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ako aj nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej fyzickej osobe na jej osobnostných právach; tieto nároky treba dôsledne rozlišovať a pri ich posudzovaní mať na zreteli nielen odlišnosť vzťahov, z ktorých sú vyvodzované, ale tiež právnej úpravy, ktorá sa na ne vzťahuje. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/199 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 65 /201 3 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci žalobcov 1/ Z. K. a 2/ P. K. , bývajúcich v M.Š. , v dovolacom konaní zastúpených JUDr. Andrejom Garom, advokátom so sídlom v Bratislave, Prievozská 2/B, proti žalovaným 1/ M. B. , bývajúcej v Š., v dovolacom konaní zastúpenej
Právna veta: Povinnosť zaplatiť náhradu zodpovedajúcu ďalšiemu zvýšeniu odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia (bolesť) podľa ustanovenia § 7 ods. 3 vyhlášky č. 32/1965 Zb. v znení neskorších predpisov, vzniká až na základe súdneho rozhodnutia, v ktorom je určená doba splnenia. Až uplynutím tejto doby určenej na splnenie priznanej náhrady, dochádza k omeškaniu dlžníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na býv. Obv. súde Košice 1,31.1.1994 domáhal náhrady škody z ublíženia na zdraví, ktoré mu spôsobil žalovaný pri ním zavinenej dopravnej nehode dňa 20.11.1992, okrem iného aj náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 35-násobku jeho základného bodového ohodnotenia. Súd prvého stupňa rozsudkom z 21. 7. 1994, č. k. 23 C 74/94-87, zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške 25-násobku základného bodového ohodno
Právna veta: Posúdenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia podľa predpisov platných pred účinnosťou vyhlášky č. 47/1995 Z. z. vyžaduje, aby bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia boli spôsobené a súčasne aj zistené pred jej účinnosťou. Za deň zistenia bolesti nemožno bez ďalšieho považovať deň ukončenia práceneschopnosti poškodeného, ani deň vyhotovenia posudku o bolestnom, ale okamih (deň) ustálenia zdravotného stavu poškodeného.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. Ľ. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 6 138,- Sk titulom náhrady škody, ktorú jej spôsobil žalovaný 4. októbra 1993 okolo 4.10 hod. v obci Č., kde ju zrazil motorovým vozidlom. Žalobkyňa utrpela pri dopravnej nehode rôzne zranenia, v dôsledku čoho bola práceneschopná do 28. novembra 1994. Škoda jej vznikla jednak na zdravi, jednak na veciach, ktoré mala pri škodovej udalosti na sebe a pri sebe. Súd prvého stupňa priznal žalobkyni náhradu škody v rozsahu 60 %
Právna veta: Smrťou poškodeného zaniká jeho právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v rozsahu, v ktorom nebolo za života poškodeného uspokojené, nezaniká ale právo na zaplatenie sumy prisúdenej poškodenému ako náhrada trov konania, v ktorom sa domohol náhrady za vytrpenú bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného V. K. , naposledy býva júceho v B. , proti povinn ej N. , n.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , o vymoženie 21 685,68 € s príslušenstvom , v edenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4 Er 1880/2012, o dovolaní K. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. mája 2013 sp. zn. 43 CoE 134/2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie
MENU