SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189563
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: čas splnenia dlhu


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: čas splnenia dlhu
  • cas nájdené 13286 krát v 6692 dokumentoch
  • splnenie nájdené 40824 krát v 19146 dokumentoch
  • dlhy nájdené 8117 krát v 3094 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 85 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: 1. Povinnosť platiť úroky z omeškania je založená na princípe objektívnej zodpovednosti. 2. Je potrebné rozlišovať splatnosť dlhu, vznik omeškania, resp. vznik povinnosti platiť úroky z omeškania a splatnosť tejto povinnosti. Vznik omeškania sa viaže na splatnosť dlhu. Ak dlžník nesplní svoj záväzok včas, dostane sa do omeškania. Omeškanie nastáva automaticky v tom zmysle, že na jeho vznik nie je potrebný žiadny právny úkon veriteľa (napr. upomienka, výzva a pod.). 3. Čas splnenia (splatnosť) dlhu je spravidla určený v zmluve. Ak to tak nie je, aplikuje sa všeobecná ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Štefana Šatku a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu: T., spol. s. r. o., M., S., IČO: X., zast. JUDr. F. V., advokátom so sídlom H., 974 01 B., proti žalovanému: S., a. s., M., B., IČO:., o zaplatenie 2 987 425,70 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 22 Cb 280/2002, na dovolanie žalobcu proti rozsudku .
Kľúčové slová: čas splnenia dlhu, vydanie bezdôvodného obohatenia , splatnosť dlhu

Právna veta: Podľa § 563 Občianskeho zákonníka ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Časom splnenia záväzku vydať bezdôvodné obohatenie je prvý deň po tom, kedy ten, na úkor ktorého bol získaný (veriteľ) požiada toho, kto bezdôvodné obohatenie je povinný vydať (dlžník) o splnenie. Vo všeobecnosti tak platí, že splatnosť dlhu nadväzuje na veriteľovo požiadanie, aby dlžník plnil. Iná splatnosť dlhu musí byť medzi účastníkmi dohodnutá, stanovená právnym predpisom alebo súdnym r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 MCdo 5/2 014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. , zastúpen ej JUDr. Magd ou Poliačikov ou , advokátk ou , s. r.o., so sídlom Žilina, Národná č. 17 , proti odporkyni Žilinská teplárenská, a.s. , so sídlom v Žiline, Košická č. 11 , zastúpená Mgr. Richardom Karkóom, advokátom, so sídlom v Žiline, Sad na Studničká ch č. 1029/32 , o vydanie bezdôvodného obohatenia , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2 C 208/ .
Kľúčové slová: čas splnenia dlhu, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, výzva na plnenie, splatnosť dlhu, začatie plynutia premlčacej doby

Zbierka NS 3/2017
R 17/2017
Rozsudok
Právna veta: Ustanovenie § 48 Civilného sporového poriadku dopadá na prípady, v ktorých trojčlenný senát najvyššieho súdu dospeje k záveru, že je dôvod na odklon od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu (stanovísk alebo rozhodnutí uverejnených v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky), alebo na zmenu právneho názoru vyjadreného v skoršom rozhodnutí trojčlenného senátu najvyššieho súdu, alebo na odklon od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí veľkého senátu. Pokiaľ trojčlenný senát dospeje k záveru, že tieto dôvody nie sú dané, vec nepo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne T. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , zastúpenej Mgr. M. L. , ad vokátom so sídlom v T. , proti žalovan ým 1/ M. Č. , bývajúcemu v T. , 2/ M. Č. , bývajúcej v T. , zastúpeným spoločnosťou P., s.r.o. s o sídlom v T. , IČO: X. , o zaplatenie 3 488 € s príslušenstvom , .
Kľúčové slová: predčasné splnenie záväzku, čas splnenia dlhu, splnenie dlhu

Zbierka NS 2/2000
R 29/2000
Rozsudok
Právna veta: Ak je čas splnenia ustanovený kogentne právnym predpisom, účastníci záväzkovo-právneho vzťahu sú ním viazaní. Pokiaľ veriteľ v takom prípade s predčasným splnením nesúhlasí a odmietne ho, záväzok dlžníka nezanikne.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 3 rozsudkom návrhu v celom rozsahu vyhovel, keď určil, že A. K. [právna predchodkyňa navrhovateľov 1) a 2)], M. K. [navrhovateľka 3)] a Ing. M. J. [navrhovateľka 4)] sú členkami výrobného družstva (právneho predchodcu odporcu). Vychádzal zo stanoviska, že návrh je dôvodný, lebo výsledkami vykonaného dokazovania bolo preukázané, že navrhovateľky (ako bývalé členky družstva) sa v trojmesačnej lehote od účinnosti zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových .
Kľúčové slová: všeobecná premlčacia doba podľa OZ, čas splnenia dlhu, zmluva o pôžičke

Zbierka NS 6/2004
R 91/2004
Rozsudok
Právna veta: Ak čas splnenia dlhu (záväzku) nebol účastníkmi dohodnutý, ani inak stanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka povinný splniť dlh prvého dňa po tom. čo ho o plnenie veriteľ požiadal; veriteľ mohol svoje právo vykonať vtedy, keď mohol (z objektívneho, nie subjektívneho hľadiska) požiadať o plnenie dlhu. t. j. hneď ako dlh vznikol, takže začiatok plynutia premlčacej doby tu nastáva nasledujúci deň po vzniku právneho vzťahu zo zmluvy o pôžičke, pri ktorej nebola dohodnutá splatnosť predmetu pôžičky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra rozsudkom (opätovne ako vo svojom prvšom rozsudku) zamietol návrh navrhovateľov 1/, 2/ a uložil im povinnosť nahradiť odporcovi trovy konania. Po vykonanom dokazovaní vzal za preukázané, že navrhovatelia, na základe ústnej dohody, poskytli odporcovi pôžičku v celkovej sume 175 000,- Sk, a to na dvakrát, t. j. sumu 75 000,- Sk dňa 27. apríla 1994 a sumu 100 000,- Sk dňa 12. mája 1994. Túto skutočnosť zistil zo záznamu v peňažnom denníku odporcu o vložení týchto súm v uvedených dátumoch .
Právna veta: Podľa § 563 OZ ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že dlh zanikne jeho splnením, pričom dlžník je povinný dlh splniť riadne a včas. Ak dlžník plnenie neposkytne najneskôr v posledný deň splatnosti dlhu, dostáva sa do omeškania a ak ide o plnenie peňažného dlhu, veriteľ má právo požadovať od dlžníka popri plnení aj úroky z omeškania. Čas splnenia môže byť predovšetkým dohodnutý účastníkmi, ustanovený právny ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. M. , bývajúceho v B. , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. J. K. , advokátom so sídlom vo Z. , proti žalovanému M. , o zaplatenie úrokov z omeškania , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 10 C 63/2008 , o dovolaní žalobc u proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. septembra 2009 sp. zn. 16 Co 215/2009 , takto r o z h o d o l : Rozsudok Krajského súdu v .
Právna veta: 1. Požiadavka ustanovenia § 79 ods. 1 vety druhej OSP, aby zo žaloby vyplývalo, čoho sa žalobca domáha, neznamená, že by žalobca bol povinný urobiť súdu návrh na znenie výroku jeho rozsudku. Ak žalobca označil v žalobe presne, určite a zrozumiteľne povinnosť, ktorá má byť žalovanému uložená rozhodnutím súdu alebo spôsob určenia právneho vzťahu, práva alebo právnej skutočnosti, súd nepostupuje v rozpore so zákonom, ak použitím iných slov vyjadrí vo výroku svojho rozhodnutia rovnaké práva a povinnosti, ktorých sa žalobca domáhal. Iba súd rozhoduje o tom, ako bude formulovaný výrok ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tom zmysle, že dlžník nie je do určen ia času splnenia súdom povinný veriteľovi plniť. Súd preto nemôže určiť čas splnenia dlhu tak, aby sa dlžník v okamžiku právoplatnosti výroku rozsudku ocitol v omeškaní . Odvolací súd svojím rozhodnutím, ktorým určil ... splatnosť pôžičiek dňom 31. decem ber 2009, napravil nesprávne rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktoré určil čas splnenia dlhu spôsobom, že by žalovaní 1/ a 2/ sa dostali do omeškania s plnením dlhu už v deň nasledujúci po .
Kľúčové slová: uznanie nároku, rozsudok pre uznanie

Právna veta: Rozsudok na základe uznania nároku prichádza do úvahy v prípade, ak kedykoľvek počas konania žalovaný pred súdom uzná nárok uplatnený žalobou, prípadne jeho základ. Uznanie nároku je tak procesným úkonom žalovaného (prejavom dispozičnej zásady), čo v praxi znamená, že uznanie nároku je účinné, jedine ak sa urobí vo vzťahu k súdu. Ak k uznaniu nároku príde na pojednávaní, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici a rovnako ako pri súdnom zmieri sa vyžaduje, aby prítomní účastníci zápisnicu podpísali. V prípade uznania nároku žalovaným súd neskúma hmotnoprávne predpoklady takéhoto uznania, pretože i ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ( v zmysle § 101 Obč. zákonníka) a ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak čas splnenia dlhu (záväzku) nebol účastníkmi dohodnutý, ani inak stanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník podľa ust anovenia § 563 .
Merito o určenie pravosti a poradia pohľadávky v sume 3.324.523,33 Sk
... a rozhodnutím súdu by bola určená lehota splatnosti. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že právo veriteľa, aby súd určil čas splnenia dlhu v zmysle ust. § 564 Obč. zák., nepodlieha premlčaniu. V danom prípade žalobca nepožiadal súd o určenie času splnenia, ... povinný prijať plnenie, len čo mu ho dlžník ponúkol, čo sa nestalo. Sám žalobca nemohol určiť čas plnenia, lebo čas splnenia dlhu bol ponechaný na vôli dlžníka, mohol len navrhnúť, aby ho určil súd. V takomto prípade premlčacia doba začne plynúť .
Merito o 22 903,80 eur s prísl.
... OZ, keďže by nedôvodne, v rozpore s účelom citovaných zákonných ustanovení „odsúval“ splatnosť dlhu a nerešpektoval by právo veriteľa určiť čas splnenia dlhu, ktoré mu v takomto prípade nepochybne patrí. Názor v yslovený v tomto rozhodnutí nie je podľa dovolacieho súdu v rozpore .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.