Nájdené rozsudky pre výraz: časová pôsobnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 85

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
193 dokumentov
102 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak v danom prípade rozhodujúcou skutočnosťou ovplyvňujúcou určenie žalobcom priznanej dane bolo ním uvedené oslobodenie od dane z pridanej hodnoty z dôvodu deklarovaného uskutočnenia intrakomunitárneho obchodu dodaním tovaru dodávateľovi registrovanému na daň z pridanej hodnoty v Maďarskej republike, bolo v rámci preukazovania oprávnenosti jeho nároku podstatnou skutočnosťou preveriť základné atribúty určujúce podmienky oslobodenia od dane, ktorým je jednoznačne uskutočnenie prepravy deklarovaného tovaru do iného členského štátu (§ 43 ods. 1, ods. 5 p ísm. a), ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Adamc ovej v právnej veci žalobcu: MARIOL KN s.r.o. , so sídlom P. Pázmaňa 51, Šaľa , právne zastúpeného Máriou Kuttnerovou, advokátkou so sídlom Kozačeka 2003/40, Zvolen , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7012200191 Dátum vydania rozhodnutia: 6. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7012200191.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte v zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudkýň JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v p rávnej veci žalobcu: KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves, IČO: 31 633 404, zastúpeného: JUDr.
Meritum Zrušené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžf/70/2012 1012201240 23.04.2013 JUDr. Ida Hanzelová ECLI:SK:NSSR:2013:1012201240.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: ETRANSA Slovakia s.r.o. so sídlom Prokopa Veľkého 52, Bratislava, zastúpenej advokátskou kanceláriou KPMG Legal s.r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, proti žalovanému: Daňový úrad pre vybrané daňo
Meritum § 79 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
Najvyšší súd 4Sžf/65 /2014 Slovenskej republiky 4Sžf/68/2014 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zložen om z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkove j PhD., a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobcu : Golden T ree , s.r.o. , so sídlom Tatranská 296, 017 01 Považská Bystrica, IČO 44 826 591 , právne zastúpený : JUDr. Ivan Babjak, advokát so sídlom Sovietskych hrdinov 200/33
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávok
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 10/2009 2 Obo 11/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a sudkýň JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci navrhovateľa: V. a. s., M. č. X. X. B., IČO: X. proti odporcom: 1/ JUDr. T. K. advokát, Advokátska kancelária, B. č. X. X. B., správca konkurznej podstaty úpadcu P. v konkurze, P. č. X. X. B., IČO: X.. 2/ Z.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžfk/4/2019 1016202814 17. 04. 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:1016202814.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Eriky Čanádyovej, v právnej veci žalobcu: Ingram Micro Mobility Austria GmbH, Guglga
Meritum reštitučné konanie - rozhodné obdobie
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľov: 1/ O. , bytom W. , 2/ R. , bytom B. , 3/ G. , bytom N. , 4/ I., bytom M. , všetci zast.: JUDr. Jozefom Matkovčíkom , so sídlom AK Vazovova č. 9/A, Bratislava, proti odpor
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia podľa § 50 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. je upravený pomerne všeobecne, čo do definovania podmienok na jeho uplatnenie - „Správca dane môže počas daňovej kontroly, počas určovania dane podľa pomôcok alebo pri miestnom zisťovaní na zabezpečenie ich účelu“ „.... uložiť rozhodnutím daňovému subjektu, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel ....“ Jediné výslovné obmedzenie pre správcu dane vyplýva z ods. 4 tohto ustanovenia, na základe ktorého predbežným opatrením nemožno obmedziť alebo zamedziť výkon záložného práva podľa Občianskeho zákonníka. Sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžf/ 132 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci žalobcu : R. H. , S., právne zastúpený : Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Rosina, s.r.o. , Kukučínova 20, Banská Bystrica, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a žalovaného č. 1100301/1/274804/2013/5019 zo dňa 14 . jún a 20 13, konajúc o odvolaní žalo vaného proti u
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eleny Kováčovej v právnej veci žalobcu: RAS Immobilien SK s.r.o., IČO 46 595 473, so sídlom Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, právne zastúpený: BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava , proti žalovanému: Finančné riadit
Kľúčové slová: dodatočný platobný výmerplatobný výmerVyrubovacie konanie
R 23/2015
Právna veta: 1. Účastník má právo využiť riadny opravný prostriedok sodkladným účinkom právoplatnosti avykonateľnosti prvostupňového správneho rozhodnutia, preto nemožno za ukončenie vyrubovacieho konania považovať vydanie alebo len doručenie platobného výmeru účastníkovi konania. 2. Aj keď oznámenie ozamietnutí odvolania nemá formálne náležitosti rozhodnutia vydaného vadministratívnom konaní, svojimi procesnými dôsledkami významne zasahuje do ústavne chráneného práva účastníka konania na prejednanie veci, preto je takéto oznámenie ibez formálnych znakov roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Ž. (ďalej aj „krajský súd“, príp. „prvostupňový súd“) podľa § 250j ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil Oznámenie žalovaného zo dňa o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Daňový poriadok“) 22.03.2012 (ďalej aj „oznámenie“), ktorým podľa § 72 ods. 8 písm. b/ zákona č. 563/2009 Z. z. zamietol odvolania žalobcu proti dodatočným platobným výmerom vydan
MENU