Nájdené rozsudky pre výraz: Centrum právnej pomoci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1313

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

454 dokumentov
17373 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonodarca v citovanom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Povinnosťou súdu je skúmať splnenie podmienok pre oslobodenie od súdnych poplatkov v každom prípa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Ing. P. Ď. , bytom H. , zastúpený: JUDr. Samuel Baránik, advokát, Podjavorinskej 7, Bratislava , proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, o opravnom prostriedku navrhovateľa zo dňa 08.06.2012 proti rozhodnutiu odporcu sp. zn. 4N 1053/12, Ev. č. 2217/12 zo dňa 15. 05.2012 , konajúc o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 241 ods. 1, veta druhá O.s.p. musí byť dovolateľ v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Citované zákonné ustanovenie vyžaduje, aby bol dovolateľ vzhľadom k zvýšenej odbornej náročnosti dovolacieho konania zastúpený profesijným advokátom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 ECdo 285 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávne ného E. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. (pôvodný oprávnený Prv á stavebn á sporiteľň a, a.s., so sídlom v Bratislave, Bajkalská 30, IČO: X. ), proti povinným 1/ D. F. , 2/ M. F. , oboch bývajúcich v o V. , o vymoženie 10 083,45 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Piešťany , pod sp. zn. 6 Er 551/2008 , na dovolanie povinného 1/ proti uzneseniu Kra
R 33/2021
Právna veta: I. V prípade, ak je z obsahu správnej žaloby a jej príloh zrejmé, že žalobca cez ustanoveného opatrovníka napadol blokové rozhodnutie policajného orgánu a konkretizoval aj deň, kedy bolo napadnuté blokové rozhodnutie žalobcovi oznámené a tiež ho predložil správnemu súdu vo fotokópii, nemôže správny súd žalobu odmietnuť z dôvodu, že žalobca vady správnej žaloby na jeho procesnú výzvu neodstránil. II. Správny súdny poriadok expressis verbis neurčuje, v akej podobe majú byť podstatné náležitosti žaloby v nej vyjadrené, či výlučne v textovej časti žaloby alebo inak. Zákonodarca v tejto súvislos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Trnave napadnutým uznesením č. k. 43Sa/10/2019-24 zo dňa 22. júla 2019 podľa § 98 ods. 1, písm. h/ zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu žalobcu zo dňa 02. júna 2019. Konštatoval, že žalobca v súdom určenej lehote neodstránil vady predmetnej žaloby, bez odstránenia ktorých nie je možné pokračovať v konaní a rozhodnúť. Vytýkané vady spočívali v neoznačení druhu žaloby, v opomenutí označenia žalovaného, v opomenutí označenia napádaného ro
Meritum pôsobnosť zákona č. 327/2005 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. P. Ď. , bytom H. , proti žalovaným 1) Rozhlasovej rad e, so sídlom Mýtna 1, Bratislava , 2) Slovenskému rozhlas u, so sídlom Mýtna 1, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti ro zhodnutia č. RoRa/0/12/10 z 10. marca 2010 , na odvolanie Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, Br atislava , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave , č. k. 1S /122/2010 -23 z 23. júna 2010, t
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc a aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak vša ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu C. , so sídlom v B. , zastúpeného JUDr. M. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému Š., bývajúcemu v B. , o zaplatenie 891,03 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 16 C 114/2010 , o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 10. júla 2013 sp. zn. 2 Co 275/2013, 2 Co 314/2013 , takto r o z h o d o l : Dovolacie konani
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc a aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak vša ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Dopravného podniku mesta Prešov, a.s., so sídlom v Ľuboticiach, Bardejovská 7, IČO: 31 718 922, proti žalovanej M. K. , bývajúcej v B. , o zaplatenie 26,56 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp.zn. 4 Ro 336/2001, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 11. septembra 2012 sp.zn. 12Co 27/2012, takto r o z h o d o l : Konanie o do
Právna veta: V zmysle § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať (preverovať), či táto podmienka je splnená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej starostlivosti súdu o maloleté dieťa A. H. , bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, dieťa rodičov Bc. J. H. , bývajúceho v P., a K. H. bývajúcej v B. , v konaní o návrhu otca maloletého A. na zníženie výživného , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 34 P 114/2011 , o dovolaní otca maloletého dieťaťa proti rozsu
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia. Pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 73 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o malol etého T. F. , nar. X. , bývajúce ho u matky, zast úpeného ko líznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, pracovisko Skalica, dieťa matky Ing. E. C. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. J. P., advokátom so sídlom v S. a otca M. F., bývajúceho v B. , za účasti Okr esnej prokuratúry Skalica, o návrhu otca na zmenu zverenia maloletého
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. Š. , bývajúceho v Z. , proti odporcom 1/ J. J. a 2/ J. J., obom bývajúcim v D. , o návrhu odporcov na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 3 C 343/2007 , ved enej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 13 C 108 /20 09 , o dovolaní odporcov proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. júla 201 3 sp. zn. 13 Co 18 1/201 3, takto
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 450 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne K. M. , bývajúcej v K. , proti žalovanej A. B. , bývajúcej v K. , o vydanie nehnuteľnosti a iné , veden ej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 12 C 143/2008, o dovolaní žalo bkyne proti rozsudk u Krajského sú du v Nitre z 16. novembra 2011 sp. zn. 2 5 Co 126/2011 , takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žalovanej nepriznáva náhradu t
MENU