Nájdené rozsudky pre výraz: cestné ochranné pásma

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 cestného zákona na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich „mimo súvisle zastavaného územia“ slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi priľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžo/5 6/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu : DUO CENTER Slovakia s.r.o. , IČO: 35 832 126, Pribinova 23, Bratislava , zastúpený: JUDr. Milan Ficek, advokát, Žilinská 14, Bratislava , proti žalovanému : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho ro
Právna veta: Obec vo veciach územnej samosprávy môže vydávať nariadenia. Záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie vyhlasuje obec formou všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré obec vydáva v rámci samosprávnej pôsobnosti a nie ako prenesený výkon štátnej správy. Pri vydávaní vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia obec neplní úlohy štátnej správy, tzn. že obec nevystupuje ako štátny orgán ale orgán územnej samosprávy, a teda nie je možné v zmysle zákonnej definície územný plán obce považovať za verejnú listinu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/199/2008 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobkyne N.D.S., a.s., so sídlom B., IČO:X., proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu Trenčín, so sídlom Hviezdoslavova 3, Trenčín, za účasti Ing. R. – G., reklamné štúdio, P., zastúpeného Mgr. P.,
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že primeraná náhrada a vo vzťahu k náhrade za vyvlastnenie na účely stavebného zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite (§ 111 ods. 2 druhej vety stavebného zákona), pričom táto trhová cena má byť určená znaleckým posudkom. Stavebný zákon predpokladá, že pri určovaní primeranej náhrady bude správny orgán postupovať podľa trhovej ceny inej nehnuteľnosti, a to rovnakej alebo porovnateľnej, teda nie len z polohy a z umiestenia pozemku, o vyvlastnení ktoréh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD a zo sudcov JUDr. Nora Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobcu: Ing. M. Š., V. , zastúpený: Mgr. Soňa Grošaftová , advokátka, Makovického 7, Žilina , proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , Námestie slobody 6, Bratis
Právna veta: Vyvlastňovacie konanie a následné rozhodnutie o vyvlastnení musí byť v súlade nielen s ústavou, ale musí rešpektovať aj podmienky obsiahnuté v stavebnom zákone, v zákone o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic, ako aj v zákone č. 129/1996 Z. z., ktoré sú aplikovateľné na danú vec. Najširšiu úpravu vyvlastnenia upravuje stavebný zákon v ustanoveniach § 108 až 116, ktorý okrem toho, že v § 108 ods. 2 vymedzuje účely, na ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam obmedziť, upravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/192/2015 1014200108 27. 01. 2016 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2016:1014200108.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Kataríny Benczovej, v právnej veci žalobcu: Prof. Dr. M., PhD., bytom J. XX, W., zastúpeného advok
Meritum § 37, 38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona), územné konanie
Najvyšší súd 3Sž p/1 /201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobc ov : 1/ I. R. , B., 2/ J. D. , B., 3/ L. M. , B., 4/ D. B. , B., 5/ Ing. I . B. , B., 6/ Ing. P. R. , B., 7/ Ing. J. K. , B., 8/ I. M. , B., 9/ Ing. J. L. , B., 10 / V. L. , B., 11 / S. N. , B.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžp/7/2013 1010201306 12.02.2014 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2014:1010201306.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45
Meritum (podkladové rozhodnutia) § 40b ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžo/16/2014 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : Ing. Ladislav Strašil, miesto podnikania Bartošova Lehôtka 163, právne zastúpený: JUDr. Rudolf Man ik, PhD., MBA, MHA – ADVOKÁT s.r.o., so sídlom Masarykova 2, Košice, v mene ktorej koná ako konateľ advok
Meritum reklamné panely pri ceste
Najvyšší súd 5Sžo /54/2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pred sedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Pe try Príbelskej, PhD., v právnej veci žalobcu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s ., so sídlom Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Bratislave , so sídlom Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava , z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžk/14/2019 4017200494 23. 02. 2021 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2021:4017200494.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): NUBIUM, s. r. o., so sídlom Trenčians
Meritum Zmeňujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/63/2014 1014200110 20. 11. 2014 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2014:1014200110.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eleny Kováčovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Z. Y., J. XX, B. H., zast. Mgr. Soňou Groša
MENU