Nájdené rozsudky pre výraz: čestné vyhlásenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 836

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

279 dokumentov
3569 dokumentov
41 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum §19 ods. 1 zákon 222/2004 Z. Z.
Najvyšší súd 1Sžf /33/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Zuzan y Ďurišovej, v právnej veci žalob cu : ELASTIK – M, s.r.o., IČO: 36 001 741, so sídlom Kollárova č. 5781, 036 01 Martin, zast. : HKP Legal, s.r.o., advokátsk ym spoloč enstvom , IČO: 36 727 334, so sídlom
Meritum reštitúcia - § 1, § 2 ods. 1, § 3 zákona č. 503/2003 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Idy Hanzelovej, v právnej veci navrhovateľa: J. F., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad vo Zvolene, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu odporcu č. 2004/3434/ R634/7 zo dňa 14. marca 2008, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bansk
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6016200840 Dátum vydania rozhodnutia: 10. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6016200840.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka v právne j veci žalobcu: F., zastúpený JUDr. Roman Kasan, advokát, so sídlom M. R. Štefánika 8/655, Nová Baňa, pro
Meritum o zaplatenie 2 018,04 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 48/2008 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I., bývajúceho v N., proti odporkyni M., bývajúcej v N., zastúpenej M., advokátkou so sídlom v N., o zaplatenie 2 018,04 € (60 795,60 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 6 C 91/2002, o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 18. apríla 2007 sp. zn. 5 Co 301/2006 a o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského s
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9016010060 Dátum vydania rozhodnutia: 28. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9016010060.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu: C. W., nar. XX. A. XXXX, bytom E., zastúpený: JUDr. Roman Kasan, advokát, so sídlom M
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/16/2011 9011010113 26.09.2012 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2012:9011010113.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY F. súd J. republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa: H. Z. H. S. B. P. J. J., so sídlom C. R., P. 1X, Poprad, zastúpeného
Meritum zrušenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny podľa § 36 ods. 1 písm. b/ zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu J.. Igora Belka a z členov I.. J.. Miroslava Gavalca, PhD. a J.. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob kyne : M. O. , nar. X. , trvale bytom E. Ruská federácia, štátny občan Ruskej federácie, zákonn ý zástupca E. , nar. X. , zastúpený: REKEN & PARTNERS Law Firm , s.r.o., advokátska kancelária, Tichá 45, 811 02 Bratis
Najvyšší súd 10S Za/5/2016 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republike v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Jany Henčekovej PhD. a JUDr. Igora Belka , v právnej veci navrhovateľa: M. S., nar. X. , štátna príslušnosť Pakistanská islamská republika, zast úpený: Centrum právnej pomoci, K ancelária Košice, Moyzesova 18, Košice , proti odporcovi: Prezídium Policajného zbo
Meritum o vylúčenie veci z KP
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci žalob cu : A. , spol. s r. o., V.V. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. E. K. , advokátka, P., proti žalovanému: JUDr. J. G. , Š., správca konkurznej podstaty úpadcu: P. D. A. D. N. , V. C. , IČO: X. , zastúpený: C. I., s. r. o., M. , IČO: X. , o v
Meritum o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Najvyšší súd 3 Cdo 566 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky J. B. , bývajúcej v B. , proti odpor kyni S., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpen ej JUDr. B. P., PhD., advokátkou so sídlom v B. , o neplatn osť skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresn om súde Bratislava I II pod sp. zn. 45 Cpr 1/2011, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku K rajského súdu v Bratislave z 29. apríla 2014 sp. zn. 14 Co 90/2013, takt
MENU