Nájdené rozsudky pre výraz: čestné vyhlásenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 836

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

279 dokumentov
3569 dokumentov
41 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: premlčacia dobauznanie dlhu
R 25/1993
Právna veta: Požiadavka určitosti uznávacieho prejavu v zmysle § 110 ods. 1 O. z. (v znení platnom do 31.12.1991) čo do dôvodu a výšky je splnená aj bez výslovného použitia výrazu "uznanie dlhu" ak z okolností prípadu je nepochybné, že išlo o uznávací prejav.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde ó.augusta 1990 sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 15.000.- Kčs s prísl., z titulu nezaplatenia časti kúpnej ceny hnuteľných vecí, ktoré mu predal spolu s domovou nehnuteľnosťou. Uviedol, že žalovaný mu z dohodnutej ceny 20.000.- Kčs za hnuteľné veci zaplatil iba 5.000.- Kčs a že zvyšok mu odmieta zaplatiť. V tejto súvislosti poukázal na písomné čestné vyhlásenie zo 4.januára 1984, v ktorom žalovaný dlh uznal a zaviazal sa ho zaplatiť do novembra 1
Kľúčové slová: neskoršie platné predpisy nadobudnutie vlastníckeho právavydržanie
R 112/2000
Právna veta: Ak boli splnené všetky predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním podľa Občianskeho zákonníka z roku 1950, nemožno už splnenie predpokladov pre vydržanie posudzovať podľa neskoršie platných predpisov.

Úryvok z textu:
Žalobou sa žalobcovia J. V. a jeho manželka Š. V. domáhali určenia, že sú vlastníkmi nehnuteľnosti v kat. úz. H. pare. č. 1620/64 vo výmere 28 á 43 m2. Ako rozhodujúce skutočnosti uviedli, že 30. augusta 1947 uzavreli s T. H., právnym predchodcom žalovaných, kúpnu zmluvu. Na jej základe užívali nehnuteľnosť až do roku 1958, kedy ju vniesli do JRD. Pri uplatnení transformačných nárokov zistili, že predávajúci je naďalej evidovaný ako vlastník pozemku; prevod vlastníctva na základe zmluvy totiž ne
Právna veta: Ak obvinený pri dovoze osobného motorového vozidla z cudziny v rámci návrhu na začatie colného konania nepravdivým vyhlásením a predložením fiktívnych dokladov si vytvorí podmienky na oslobodenie od cla a prepustenie motorového vozidla do voľného obehu, v dôsledku čoho ani nedôjde k vyrubeniu dane, resp. dovoznej prirážky, dopúšťa sa trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podlá § 124 ods. 1 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom skrátenia dane podlá § 148 ods. 1 Trestného zákona a s trestným činom skrátenia poplatkov a im podobných dávok podlá § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní právoplatných rozhodnutí senátov Krajského súdu v Ž. došlo v dvoch odvolacích senátoch k rozdielnemu výkladu možnosti jednočinného súbehu trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podlá §124 ods. 1 Trestného zákona s trestným činom skrátenia dane podlá § 148 ods. 1 Trestného zákona a s trestným činom skrátenia poplatkov a im podobných dávok podlá § 148b Trestného zákona. Jeden odvolací senát potvrdil prvostupňový rozsudok, ktorým bolo takéto konanie pr
Právna veta: I. Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona „uvedie niekoho do omylu“ nie je rozhodujúce, že obvinený poberá zvýšenie tarifného platu napriek tomu, že je držiteľom živnostenského oprávnenia, lebo samotné oprávnenie na výkon podnikateľskej, resp. živnostenskej činnosti nemožno ešte považovať za podnikanie, t. j. za činnosť predpokladanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, resp. § 2 Živnostenského zákona. Rozhodujúce z uvedeného hľadiska je, či obvinený na podklade živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť skutočne vykonával a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol zistený rozdielny výklad znakov trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona u páchateľa, ktorý podpísal vyhlásenie o nepodnikaní v súvislostiach vyplývajúcich z predmetných rozhodnutí súdov a poberal 25 % zvýšenie tarifného platu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou z 27. februára 1998, sp. zn. 1 T 16/98, bol obvinený RNDr. J. M. uznaný za vinného z trestného
Právna veta: Pre priznanie nároku na vdovský dôchodok v plnej výške je rozhodujúca skutočnosť, že vdova v čase smrti manžela žila s ním v spoločnej domácnosti a ich manželstvo plnilo spoločenskú funkciu. Obmedzenie výšky vdovského dôchodku vody, ktorá po istý čas nežila v spoločnej domácnosti s manželom, ale spolužitie s ním neskôr obnovila, nezodpovedá § 47 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým rozsudkom zrušil rozhodnutie odporkyne z 20. novembra 2000, ktorým bol priznaný navrhovateľke vdovský dôchodok vo výške 500,- Sk mesačne s poukazom na ustanovenie § 46 ods. 5 a § 47 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) a s odôvodnením, že navrhovateľke bolo priznané súdom výživné vo výške 500,- Sk mesačne. Krajský súd po vykonanom dokazovaní bol názoru, že vdova pred smrťou manžela, a
Kľúčové slová: nezlúčiteľnosť funkcie s iným orgánompodnikanie
R 47/2005
Právna veta: Samotná účasť žalobcu, ako spoločníka v obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným, nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z jeho kapitálovej účasti v spoločnosti. Vykonávaním, resp. prevádzkovaním podnikateľskej činnosti právnickou osobou treba rozumieť aktívnu činnosť smerujúcu k dosiahnutiu zisku.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 2. októbra 2002, č. k. 13 C 61/01-123, určil neplatnosť rozviazania pracovného pomeru žalobcu vý­ poveďou podľa § 46 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce, danou žalobcovi žalova­ ným listom zo 17. novembra 2000. Zároveň rozhodol o zamietnutí protinávr- hu žalovaného a o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania 3 070,- Sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení roz­ sudku uviedol, že žalobca v rozhodnom období od vzniku pracovného
Právna veta: Základným interpretačným pravidlom pre zákony, ktoré bližšie upravujú výkon politických práv vrátane volebného práva, je čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. apríla 2004 v pléne zloženom z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Alexandra Brostla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Jána Mazáka, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o volebnej sťažnosti 1. L. C., bytom D., 2. M. S., bytom D., a 3. skupiny 185 oprávnených voličov volebného obvodu obce D., zastúpených advokátom JUDr. L. P., so sídlom K. Ch., za účasti T
Právna veta: 1. Označenie informácie ako obchodné tajomstvo nespočíva len v prejave vôle podnikateľov informáciu utajiť. V žiadnom prípade nestačí len dohoda zmluvných strán o tom, že určité informácie budú za predmet obchodného tajomstva považovať. Informácia môže byť za obchodné tajomstvo označená len vtedy, ak spĺňa všetky zákonné znaky obchodného tajomstva. 2. Samotná konštrukcia akejkoľvek zmluvy, osobitne investičnej zmluvy s medzinárodným prvkom, jej vnútorný logický sled úprav, rozsah úprav, formulácia a obsah jednotlivých ujednaní, dáva sama osebe dôvod P.. opatrnosť povinnej osoby v kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcu C.– S. (C. F. E. P. A.) zast. M., proti žalovanému Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 B. v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, takto r o z h o d o l :
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4SžoKS 157/2006 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Nitra, Za hydrocentrálou č. 6, Nitra , proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Nitre , Štefánikova trieda č. 88, N. , za úča
Právna veta: Aj rozhodnutia, ktorých vydanie závisí od posúdenia technického stavu veci (pri ktorých ide o odborné technické hľadiská), musia byť vydané v rámci procesu, v ktorom boli zachované základné pravidlá správneho konania. Či tieto skutočne boli aj zachované, sa dá zistiť až v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 29. júla 2004, rozhodnutia žalovanej zo dňa 29.7.2004 a rozhodnutia žalovanej zo dňa 24. septembra 2004 a súčasne rozhodol, že žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva. V odôvodnení uviedol, že napadnuté rozhodnutia a postup správnych orgánov prejednal podľa § 247 ods. 1 OSP a po preskúmaní veci dospel k záveru, že riešenie otázky výmazu dizajnu, problematiky, či technické riešenie podľa úžitkov
MENU