Nájdené rozsudky pre výraz: cestný správny orgán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 50

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
119 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súčasťou skutkovej podstaty správneho deliktu užívania cesty bez povolenia cestného správneho orgánu podľa § 22a písm. a) bod 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nie je existencia škody.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžo/60/2012 4012200062 21.11.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:4012200062.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne P. BIKREAL - ZOSTAV, s miestom podnikania Dobrohošť 173, IČ
Právna veta: Z ustanovení cestného zákona vyplýva, že plánovanie, prípravu a výstavbu miestnych komunikácií zabezpečujú obce, ktoré vykonávajú ich správu a údržbu s tým, že iného vlastníka ako obec miestna komunikácia mať nemôže, doplniac zároveň, že to však neznamená, že iba obec môže byť stavebníkom miestnej komunikácie, nakoľko právne predpisy nevylučujú, aby bolo územné rozhodnutie i stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie vydané fyzickým alebo právnickým osobám. V tejto súvislosti mal za to, že povoliť umiestnenie a realizáciu miestnej komunikácie možno len za predpokladu, že obec nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobc ov : 1. Ing. T. S. , bytom J.J., 2. E. S. , bytom J.J., 3. Ing. T. S. , bytom H. H. , 4. MUDr. P. S. , bytom H. H. , všetci zastúpení JUDr. R. B. B. advokátkou, so sídlom Advokátskej kancelárie v T. , K. K. , proti žalovan ému : Mini
Právna veta: "Podľa ust. § 8 ods. 5 zák. č. 135/1961 Zb., cestný správny orgán za nadmernú a nadrozmernú prepravu vykonanú bez povolenia dodatočne vyberie rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu...O výsledku úradného merania je úradný merač povinný vystaviť listinu - doklad o meraní, ktorá je podkladom pre rozhodovanie správneho orgánu. Opakované meranie však úradný merač môže uskutočniť len v čase a na mieste pôvodného úradného merania, ak vodič vysloví nespokojnosť s výsledkami pôvodného merania.\ "

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/6/2012 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej , v právnej veci žalobcu : E. T., s.r.o. , so sídlom Š . X. , R ., IČO: X. , v zastúp ení JUDr. A. M ., advokátom so sídlom v R., ul. C . a M . X. , proti žalovanému : Ministerstvo dopravy, výstavby a r
Právna veta: Pokiaľ v právnej norme § 8 ods. 9 veta tretia a štvrtá zákonodarca stanoví: Ak sa pri vozidle zistilo, že sa prekročila celková prípustná hmotnosť alebo šírka nad 3,0 m, alebo výška nad 4,5 m, dopravca nesmie pokračovať v jazde bez povolenia na zvláštne užívanie (odsek 1), ktoré mu vydá príslušný cestný správny orgán (§ 3). Za nadmernú alebo nadrozmernú prepravu, ktorá neprekračuje uvedené miery, správca komunikácie vyberie na mieste zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, pri aplikácií tejto právnej úpravy je potrebné vykladať štvrtú vetu v kontexte s tretou vetou uvedenej pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členie k senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: CND TVRDOŠINSKÝ, s.r.o., IČO: 36 048 950, so sídlom Starohorská cesta 1701/3, Krupina, zastúpený: JUDr. Ľubomír Hlbočan, advokát, so sídlom advokátsk ej kancelária Vajnorská 20, Bratislava, prot
Meritum § 22a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Najvyšší súd 3Sž p/19 /201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobc ov : 1/ E. R. I., s.r.o. , Š., 2/ I. D. , B., obaja právne zastúpení JUDr. A. D. , advokátkou, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA D. & P. , s.r.o., C. , Š., proti žalovanému: Obvodný úrad pre cestnú dopravu
Právna veta: Splnenie protiprávneho pokynu zamestnávateľa nie je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť konania zamestnanca a v individuálnych prípadoch môže zakladať spoluzodpovednosť zamestnávateľa na vzniknutej škode (§ 187 ods. 1 Zák. práce). Vedomosť zamestnanca o protiprávnosti pokynu zamestnávateľa je relevantná iba z hľadiska posúdenia povahy jeho zavinenia.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Pezinok rozsudkom z 18.februára 2013 č.k. 6C/3/2011-77 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému náhrady škody podľa § 179 ods. 1 Zákonníka práce vzniknutej mu zaplatením správneho poplatku v sume 2.784 eur v zmysle rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava zo 4.5.2010 za vykonanie nadmernej prepravy bez povolenia príslušného cestného správneho orgánu. Vychádzal zo zistenia, že žalobca uzavrel so žalovaným pracovnú zmluvu dňa
Právna veta: K ďalším žalobným námietkam treba uviesť, že pri zisťovaní a postihovaní páchateľa správneho deliktu právnických osôb je právne bezvýznamné, či právnická osoba konala v mene alebo na príkaz inej právnickej osoby na základe ich zmluvného (súkromnoprávneho) vzťahu, lebo páchateľom správneho deliktu právnickej osoby je právnická osoba, ktorá svojim konaním naplnila všetky znaky skutkovej podstaty správneho deliktu právnických osôb. Aj podľa definícií trestného práva, ktoré možno aplikovať v rámci správneho trestania, je páchateľom trestného činu (administratívneho deliktu) ten, kto trestný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžo/15/2013 1012200010 24.09.2014 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2014:1012200010.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci žalobkyne STAVOZEMIX, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Myslavská ul. č
Kľúčové slová: dotknuté orgánydotknutý verejný záujemverejný záujem
Právna veta: Dotknutý orgán z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých stavebný úrad pri rozhodovaní vychádza. Z uvedeného možno teda konštatovať, že dotknuté orgány sú spolupracujúce orgány verejnej správy špecializujúce sa na oblasť, ktorá je už mimo rámca pôsobnosti stavebného úradu a iba z ich odôvodnení je zrejmé, či a ako bol preskúmaný dotknutý verejný záujem (§ 126 ods. 1 stavebného zákona). Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o pozemných komunikáciách, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší s úd Slovenskej republiky 6Sžo/87/20 14 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcov: 1.) Ing. P. L. , bytom B. , 2.) M. L. , b ytom tamtiež , obaja zastúpení JUDr. Darinou Kurňav ovou, advokátkou so sídlom Kap itulská 5, 917 01 Trnava ., proti žalovanému : Okresný úrad Tr
Právna veta: Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na konanie podľa § 3 ods. 2 veta druhá zákona č. 135/1961 Zb., v ktorom obce určujú a rozhodujú o použití dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách a povoľujú vyhradené parkoviská. Z uvedeného potom vyplýva, že ak obce rozhodujú pri prenesenom výkone štátnej správy o použití dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách podľa zákona č. 135/1961 Zb. na konanie nepoužijú správny poriadok (lex specialis deroga ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sž o/56 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci navrhovateľa : Kúpele Horný Smokovec, s.r.o. , Horný Smokovec 2, Vysoké Tatry, právne zastúpený: Barger Prekop, s.r.o., advokátska kancelária, Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava , proti odporcovi : Mesto Vysoké Tatry , Starý Smokovec 1, Starý Smokovec, Vysoké Tatry, právne zastúpený: JUDr. František Komka, advokát, Hlavná 27, Prešov , za účasti: 1. Literárny fond
MENU