Nájdené rozsudky pre výraz: chýbajúce podmienky miestnej príslušnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník prejavil (a to aj pred podaním návrhu), resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne, lebo takéto miesto by mu malo uľahčiť dostupnosť súdu. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého pojmový rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností o mieste bydliska je potom nutné vychádzať z kritéria zákonodarcu zakotveného v závere ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Nds/65/2014 Identifikačné číslo spisu: 5014200706 Dátum vydania rozhodnutia: 01.07.2014 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5014200706.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: F. narodená XX.XX.XXXX, občan B. s doručovacou
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 185a ods. 1 O.s.p. na súde možno zložiť do úschovy peniaze, cenné papiere a iné hnuteľné veci, hodiace sa na úschovu za účelom splnenia záväzku. V zmysle tohto ustanovenia účelom úpravy konania o úschovách je ochrana a zabezpečenie práv dlžníka, ktorý chce splniť svoj dlh riadne a včas a existujú dôvody na strane veriteľa, ktoré tomu bránia. V zmysle § 88 ods. 1 písm. m/ O.s.p. namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého je miesto plnenia, ak ide o konanie o úschovách a v danom prípade treba za miesto plnenia pri odovzdaní peňazí príjemcovi považovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 8 Ndc 2/201 3 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci zložiteľa E. a.s. v likvidácii , H. , v mene ktorého koná likvidátor I., a.s ., H. , o prijatie veci do úschovy súdu v prospech príjemcu Š. A. , P., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 U 190/2012, o určenie miest nej príslušn osti , takto r o z h o d o l : Na prejednanie a rozhodnutie veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 U 190 /201 2 je miestn
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V súvislosti s uvedeným Najvyšší súd zdôrazňuje, že základným kritériom pre výber miestne príslušného súdu v Slovenskej republike je miesto, kde účastník pri podaní návrhu prejavil, resp. prejavuje svoju vôľu sa zdržiavať (viď § 85 ods. 1 O.s.p.), a to už trvale alebo prechodne. Základným návodom pre určenie tohto miesta je bydlisko, ktorého rozsah ako aj obsah už judikatúra Slovenských súdov v minulosti dostatočne vymedzila. V prípade pochybností je nutné vychádzať zo záveru ustanovenia § 85 ods. 1 O.s.p., t. j. z miesta, kde sa zdržiava. Ak cudzí štátny príslušník preukázateľne vykonáva prac ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Nds/47/2014 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R., občan Poľskej republiky, nar. X., trvalo bytom P. zast. : V4 Legal, s.r.o., IČO: 36 858 820, advokátskou spoločnosťou so sídlom Tvrdého č. 783/4, 010 01 Žilina, proti žalovanej : Sociálna poisťovňa- ústredie so sídlom Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, o
Merito veci 45 583,40 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Ndob/5/2019 Identifikačné číslo spisu: 9019200014 Dátum vydania rozhodnutia: 25.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:9019200014.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MOD - INVEST, s. r. o., Praha 1 - Staré Mesto, Bílkova 855
Merito veci o zaplatenie 377,19 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Ndob 27/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. , a. s., D. B. , IČO: X. , proti žalovanému: G. , o zaplatenie 377,1 9 Eur s prísl. , o nesúhlase Okresného súdu Žilina s postúpením veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 32 Cb/119/2009,takto r o z h o d o l : Na prejednanie a rozhodnutie veci je príslušným Okresný súd Žilina. O d ô v o d n e n i e : Žalobca žalobou , došlou na Okresný
Merito veci o zaplatenie 377,19 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Ndob 27/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A., a. s., D.B., IČO: X., proti žalovanému: G., o zaplatenie 377,19 Eur s prísl., o nesúhlase Okresného súdu Žilina s postúpením veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 32 Cb/119/2009,takto rozhod
Merito veci o zaplatenie 24 000 €
Najvyšší súd 4 Ndc 31 /20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu P. C. , bývajúce ho v B. , proti žalovanej P. , so sídlom v Š., o zaplatenie 24.000, - Eur , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 88/2011 , o určení miestne príslušného súdu takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky určuje, že vec vedenú na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 88/2011 prejedná a rozhodne Okresný súd Bra
Merito veci o zaplatenie 24 000 €
Najvyšší súd 4 Ndc 31/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. C., bývajúceho v B., proti žalovanej P., so sídlom v Š., o zaplatenie 24.000,- Eur, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 88/2011, o určení miestne príslušného súdu takto rozhodol:
Merito veci konkurz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Ndob/2/2015 Identifikačné číslo spisu: 1114231300 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1114231300.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci návrhu dlžníka K. K., nar. XX. G. XXXX, bytom Q., občan A. /naposledy
MENU